plende
Polskie Centrum SPA Kołobrzeg

Koło­brzeg, mia­sto o dużej tra­dy­cji uzdro­wi­sko­wej, nazy­wany jest ostat­nio pol­ską sto­licą SPA. Składa się na to kilka czyn­ni­ków: bogata histo­ria, atrak­cyjne poło­że­nie, powszech­nie uznane walory kli­ma­tyczne oraz bar­dzo liczne obiekty SPA .

czy­taj więcej …

Atrak­cje przyrodnicze

Obszary i obiekty przy­rod­ni­cze praw­nie chronione

 

Nad­mor­ski park zdro­jowy — Park im. Ste­fana Żerom­skiego o powierzchni 31,1 ha, należy do obiek­tów szcze­gól­nie chro­nio­nych, z licz­nymi oka­zami sta­rych i rzadko spo­ty­ka­nych drzew. Znaj­dują się tu aleje wysa­dzane jawo­rami, topo­lami i jarzą­bami. W czę­ści wschod­niej park prze­cho­dzi w bujny las, w któ­rym rosną stare dęby, potężne jodły i bluszcz. Park zało­żony został w XIX w.

 

Park im. 3 Dywi­zji Pie­choty przy ul. Kosza­liń­skiej – o powierzchni 4,5 ha, zało­żony w XIX w.

 

Park im. Alek­san­dra Fre­dry (daw­niej Park Przy­jaźni Pol­sko — Radziec­kiej) — zało­żony w XIX w., o powierzchni 26,7 ha.

 

Park im. Jed­no­ści Naro­do­wej (daw­niej Park Zachodni) o powierzchni 6,5 ha, sta­nowi frag­ment histo­rycz­nego zało­że­nia par­ko­wego, w prze­wa­ża­ją­cej czę­ści zaj­mo­wa­nego obec­nie przez jed­nostkę wojskową.

 

 

Rezer­waty

 

“Sol­ni­sko w Koło­brzegu” - rezer­wat flo­ry­styczny o powierzchni 1,51 ha utwo­rzony w 1965 r, Poło­żony jest na połu­dnio­wym krańcu mia­sta, ogra­ni­czony od wschodu rzeką Par­sętą, a od zachodu kana­łem Drzew­nym utwo­rzony został w celu utrzy­ma­nia w sta­nie natu­ral­nym zaso­lo­nego jeziorka z czę­ścią mean­dru­ją­cych stru­my­ków oraz ota­cza­ją­cych je pod­mo­kłych łąk. Woda w jeziorku i stru­my­kach pocho­dzi ze sło­nych źró­deł zawie­ra­ją­cych 5,1 % NaCl. Sąsiedz­two morza oraz bez­po­średni wpływ źró­deł solan­ko­wych przy­czy­niły się do powsta­nia zbio­ro­wisk roślin­nych łączą­cych w sobie halo­filne ele­menty śród­lą­dowe z nad­mor­skimi. Cie­ka­wostka Wystę­pują tu m.in. rzadko spo­ty­kane na tere­nie naszego kraju: soli­ród zielny, aster solny, rupia mor­ska, mlecz­nik nad­mor­ski, cen­tu­ria nad­brzeżna, man­nica nad­mor­ska, babka nad­mor­ska i turzyca wycią­gnięta. Rezer­wat należy do naj­bar­dziej inte­re­su­ją­cych i nie­licz­nych w Pol­sce obiek­tów o boga­tej roślin­no­ści halofilnej.

 

 

Użytki eko­lo­giczne

 

Uży­tek eko­lo­giczny “Eko­park wschodni” w Pod­czelu, sta­no­wiący zbio­ro­wi­sko łąkowe i szu­wa­rowe roślin­no­ści halo­fil­nej z wie­loma gatun­kami sło­no­ro­śli mają­cych tu jedyne sta­no­wi­sko w Pol­sce. Jest to rów­nież miej­sce gniaz­do­wa­nia i pobytu chro­nio­nych gatun­ków awi­fauny (łabędź, cza­pla). Powierzch­nia użytku wynosi 48 ha.

 

 

Pomniki przy­rody

 

Grupa dębów (5 szt.) przy amfi­te­atrze w Koło­brzegu o obwo­dzie: 380, 385, 390, 403, 510 cm i wyso­ko­ści 17–20 m oraz buk zwy­czajny o obwo­dzie 367 cm i wyso­ko­ści 20 m

 

Zespół buków i dagle­zji w parku leśnym w Pod­czelu oraz kwit­nąca odmiana blusz­czu na olszy czar­nej o roz­pię­to­ści 10 m i wyso­ko­ści 15–17 m, grupa 8 dębów szy­puł­ko­wych o obwo­dzie 240–430 cm i wyso­ko­ści 18–20 m, poje­dyń­cze okazy grabu pospo­li­tego o obwo­dzie 160 cm i wyso­ko­ści 16 m i buku zwyczajnego

 

Buk 150-letni o pięk­nej roz­ło­ży­stej koro­nie obwód 208 cm na skwe­rze przy zbiegu ulic 18 Marca i Dwor­co­wej w Kołobrzegu

 

Jodła kali­for­nij­ska o obwo­dzie 250 cm i wyso­ko­ści 35 m w parku miej­skim koło amfi­te­atru w Kołobrzegu

 

Kor­ko­wiec amur­ski — koło szpi­tala w Kołobrzegu

 

Aleja gra­bowa wzdłuż ulicy Towa­ro­wej w Kołobrzegu

 

Aleja pla­ta­nów wzdłuż ulicy Łopu­skiego przy szpitalu

 

Topola czarna o obwo­dzie 1065 cm i wyso­ko­ści 30 m przy ul.Solnej w Kołobrzegu

 

 

Topola czarna o obwo­dzie 404 cm i wyso­ko­ści 17 m w Kołobrzegu