plende
Polskie Centrum SPA Kołobrzeg

Koło­brzeg, mia­sto o dużej tra­dy­cji uzdro­wi­sko­wej, nazy­wany jest ostat­nio pol­ską sto­licą SPA. Składa się na to kilka czyn­ni­ków: bogata histo­ria, atrak­cyjne poło­że­nie, powszech­nie uznane walory kli­ma­tyczne oraz bar­dzo liczne obiekty SPA .

czy­taj więcej …

Atrium Kosza­lin

Zapra­szamy do naj­więk­szego cen­trum han­dlo­wego w regio­nie — Atrium Kosza­lin, w któ­rym odkry­je­cie moc zaku­pów i roz­rywki dla każdego!

 

Atrium Kosza­lin ofe­ruje sze­roką gamę zna­nych pol­skich i euro­pej­skich marek, takich jak: H&M, Ber­shka, Inti­mis­simi, Media Markt, New Yor­ker, Rese­rved i wiele innych. Ta uni­kalna mie­szanka skle­pów z kon­fek­cją, elek­tro­niką, a także róż­nego rodzaju restau­ra­cji, czyni to miej­sce zupeł­nie wyjątkowym.

 

Poza licz­nymi skle­pami znaj­dzie­cie tu rów­nież cen­trum fit­ness Pure oraz Mul­ti­kino, gdzie miło spę­dzi­cie czas z całą rodziną. Ser­decz­nie zapra­szamy do Naszego wyjąt­ko­wego cen­trum handlowego!

 
 

CH Atrium Kosza­lin
ul. Pade­rew­skiego 1
75–736 Kosza­lin
www.atriumkoszalin.pl