plende
Polskie Centrum SPA Kołobrzeg

Koło­brzeg, mia­sto o dużej tra­dy­cji uzdro­wi­sko­wej, nazy­wany jest ostat­nio pol­ską sto­licą SPA. Składa się na to kilka czyn­ni­ków: bogata histo­ria, atrak­cyjne poło­że­nie, powszech­nie uznane walory kli­ma­tyczne oraz bar­dzo liczne obiekty SPA .

czy­taj więcej …

Bal Hote­la­rza 2013

 

W ostatni week­end Kar­na­wału pra­cow­nicy obiek­tów zrze­szo­nych w Fun­da­cji bawili się na Balu Hote­la­rza. Bal odbył się w klu­bie Hydro­fo­bia w Hotelu Bal­tic Plaza ****. Zabawa przy ryt­mach muzyki oraz poczę­stunku jak na bal przy­stało trwała pra­wie do rana.

 

Bal Hotelarza Bal Hotelarza Bal Hotelarza Bal Hotelarza