plende
Polskie Centrum SPA Kołobrzeg

Koło­brzeg, mia­sto o dużej tra­dy­cji uzdro­wi­sko­wej, nazy­wany jest ostat­nio pol­ską sto­licą SPA. Składa się na to kilka czyn­ni­ków: bogata histo­ria, atrak­cyjne poło­że­nie, powszech­nie uznane walory kli­ma­tyczne oraz bar­dzo liczne obiekty SPA .

czy­taj więcej …

Baseny

 

Aqu­apark

miło­śni­kom pły­wa­nia i wod­nego sza­leń­stwa ofe­ru­jemy kom­pleks base­nowy w skład któ­rego wchodzą:

- widow­nia na 130 miejsc
– dwie niecki base­nowe i 4 wanny z hydro­ma­sa­żem
– łaź­nia parowa dla 10 — 12 osób, pod­świe­tlona, wil­got­ność powie­trza 100%, tem­pe­ra­tura wewnątrz — 50 — 53°C
– pod­świe­tlany basen spor­towy 25 m x 12,5 m i głę­bo­ko­ści od 1.35 do 1.80, Tem­pe­ra­tura wody 26 — 27°C
– basen rekre­acyjny — o kształ­ce­nie nie­re­gu­lar­nym wpi­sa­nym w kwa­drat o wymia­rach 11x11 i głę­bo­ko­ści 1m, z wyłą­cze­niem bro­dzika gdzie głę­bo­kość wynosi 0,4m, tem­pe­ra­tura wody 30 — 31°C, basen rekre­acyjny jest podświetlony.


Na tere­nie basenu rekre­acyj­nego znaj­dują się:

 

- zjeż­dżal­nia zewnętrzna — nr 1 — dłu­gość 63m — dopusz­czone zjazdy 1 oso­bowe lub 2 oso­bowe (tylko doro­sły z dziec­kiem na kola­nach) w  wieku od 8 lat (na kola­nach może być dziecko młod­sze)
– zjeż­dżal­nia zewnętrzna TURBO — nr 2 — dłu­gość 34m — dopusz­czone zjazdy 1 oso­bowe w wieku od 12 lat
– śli­zgawka dla dzieci w bro­dziku
– gej­zer powietrzny
– niecka z hydro­ma­sa­żem i poduszką powietrzną
– dwie leżanki z hydro­ma­sa­żem
– bicz wodny Taj­fun
– dzika rzeka
– kaskada wodna
– dwa silne prysz­nice do masażu

Oba baseny są chlorowane

Na base­nie pro­wa­dzona jest nauka pły­wa­nia dla dzieci i doro­słych oraz zaję­cia z aqua aerobicu.

 

BASEN CZYNNY CODZIENNIE W GODZ. OD 6:30 DO 22:00

 

 

 

Recep­cja base­nowa basen@mosir.kolobrzeg.pl

teł 94 35 51 331
Hala Mil­le­nium recepcja@mosir.kolobrzeg.pl

teł 94 35 51 400

adres: ul Łopu­skiego 36
78–100 Kołobrzeg

www.sport.kolobrzeg.pl