plende
Polskie Centrum SPA Kołobrzeg

Koło­brzeg, mia­sto o dużej tra­dy­cji uzdro­wi­sko­wej, nazy­wany jest ostat­nio pol­ską sto­licą SPA. Składa się na to kilka czyn­ni­ków: bogata histo­ria, atrak­cyjne poło­że­nie, powszech­nie uznane walory kli­ma­tyczne oraz bar­dzo liczne obiekty SPA .

czy­taj więcej …

Born­holm

Koło­brze­ska Żegluga Pasa­żer­ska ma przy­jem­ność zapro­sić Pań­stwa na jed­no­dniowy, zagra­niczny  rejs stat­kiem pasa­żer­skim „JANTAR” po morzu Bał­tyc­kim, połą­czony  z  poby­tem  na  malow­ni­czej wyspie Born­holm (Dania).

Na statku do dys­po­zy­cji pasa­że­rów znaj­duje się restau­ra­cja, dys­ko­teka, oraz kawiar­nia z moż­li­wo­ścią zmiany w salę kon­fe­ren­cyjną.  Ponadto, do dys­po­zy­cji gości  prze­zna­czone są obszerne pokłady słoneczne.

 

 

 

PROGRAM

 

06.00 – spo­tka­nie uczest­ni­ków w por­cie na ul. Mor­skiej 2; zaokrę­to­wa­nie na m/s „JANTAR

07.00 – wyj­ście statku z Koło­brzegu do Nexø

07.30 – 11.30  pobyt na statku:

  • śnia­da­nie;  usługa dodat­kowo płatna (22zł)
  • pro­jek­cje fil­mów video,

 

11.30 – przy­by­cie do Nexø (port doce­lowy na Born­hol­mie),  wyokrę­to­wa­nie pasa­że­rów, spo­tka­nie z pilotem

16.00 –17.30 zakoń­cze­nie wycieczki,  czas wolny w Nexo;

Nexø jest dru­gim pod wzglę­dem wiel­ko­ści mia­stem na Born­hol­mie. Zaraz przy por­to­wym bul­wa­rze mie­ści się Nexø Muzeum, gdzie pre­zen­to­wana jest eks­po­zy­cja poświę­cona histo­rii mia­sta, rybac­twa oraz żeglugi i ratow­nic­twa mor­skiego. Warto także zoba­czyć m. in.:  Stud­nię Wspo­mnień, Ratusz, Dom dzie­cinny Mar­tina Ander­sena i jego wyrzeź­bioną głowę przed Salo­nem Pamięci, Dom Mary­na­rza (słu­żył nie­gdyś jako szkoła), Kościół, Szkołę Kościelną, Ogród Tro­pi­kalny zwany też „Par­kiem Motyli”.

17.30 – odprawa gra­niczna, zaokrę­to­wa­nie na statek

18.00 – wyj­ście statku z Nexø do Kołobrzegu

18.30 – 22.30 w cza­sie rejsu:

  • obia­do­ko­la­cja; usługa dodat­kowo płatna (37zł.)
  • zabawa w dys­ko­tece przy muzyce; bezpłatnie

22.30 – przy­pły­nię­cie do Koło­brzegu, odprawa graniczna.

 

 

 

 

Trasy wycie­czek do wyboru:

 


Wariant nr 1

4-ro godzinna wycieczka objaz­dowa z udzia­łem pol­skiego przewodnika. 

Wycieczka roz­po­czyna się w por­cie o godz. 12.00

Prze­jazd trasą wzdłuż wschod­niego ska­li­stego wybrzeża przez Ars­dale, Sva­neke, Listed. Przy­sta­nek w Gudh­jem – 55 min. Jest to uro­kliwe mia­steczko poło­żone na zbo­czu wzgó­rza Bokul, pełne sta­rych krę­tych uli­czek, skle­pi­ków  i warsz­ta­tów arty­stycz­nych.  Wspa­niały złoty śledź jest przy­sma­kiem ser­wo­wa­nym w poło­żo­nej przy por­cie sta­rej wędzarni. Prze­jazd przez Tejn, Alinge, San­dvig 55 min. postój przy Ham­mer­shus. Naj­więk­sze  w Skan­dy­na­wii ruiny śre­dnio­wiecz­nego zamku.

Prze­jazd do Nyker i 15 min. postój. Tutaj znaj­duje się jeden z czte­rech born­holm­skich kościo­łów rotun­do­wych. Owiane legendą Tem­pla­riu­szy kościoły te roz­bu­dzają wyobraź­nię zwie­dza­ją­cych                    i urze­kają swą nie­po­wta­rzalną architekturą.

Dal­szy prze­jazd przez kom­pleks leśny Almin­din­gen, Aakir­keby – dawną sto­licę wyspy z XII-wiecznym kościo­łem   i powrót do Nexo o godz. 16.00

Uwaga!! Pro­gram wycieczki może ulec zmia­nie bez oddziel­nego powiadamiania.

 

 

Wariant nr 2

Jest to trwa­jąca 5 godzin wycieczka z wariantu 1-go posze­rzona o wizytę w cen­trum edu­ka­cyjno –wysta­wien­ni­czym NaturBornholm.

NATURBORNHOLM to klucz do zro­zu­mie­nia i pozna­nia wyspy. Jest to naj­więk­sza inwe­sty­cja od cza­sów budowy zamku Ham­mer­shus i jedna z naj­więk­szych atrak­cji wyspy. Od 2005  roku posiada czte­ro­gwiazd­kowy znak jako­ści tury­stycz­nej. To wspa­niałe mul­ti­me­dialne cen­trum wysta­wien­ni­cze poprzez moż­li­wość aktyw­nego dostępu do wie­dzy – jest miej­scem,  w któ­rym każdy znaj­dzie coś inte­re­su­ją­cego. Podróż w maszy­nie czasu, spo­tka­nie oko w oko z born­holm­skim dino­zau­rem, akwa­rium o pojem­no­ści 90 tys. litrów z rybami Morza Bał­tyc­kiego oraz inne atrak­cje spra­wiają, ze wielu tury­stów odwie­dza to miej­sce ponow­nie, za każ­dym razem odkry­wa­jąc nowe tajem­nice wyspy. Koniec wycieczki ma miej­sce w Nexo  o godz. 17.00

 

 

 

Cen­nik wycie­czek z prze­wod­ni­kiem po wyspie:

 

Wariant nr 1 – 85 zł/ os.

Wariant nr 2 – 120,- zł/ os. 

 

Uwaga!! Zastrze­gamy sobie moż­li­wość zmian cen ww. wycieczek.

 

 

Dodat­kowe informacje:

Na dodat­kowe atrak­cje zapro­po­no­wane w pro­gra­mie należy prze­zna­czyć ok. 110 DKK lunch w wędzarni Gudh­jem. Przy­po­mi­namy o koniecz­no­ści zabra­nia pasz­por­tów lub dowo­dów oso­bi­stych. Czas trwa­nia rejsu: 4,5h w 1 stronę. Suge­ru­jemy posia­da­nie kie­szon­ko­wego w DKK. Nie ma moż­li­wo­ści wymiany walut w Nexo, ani na statku.