plende
Polskie Centrum SPA Kołobrzeg

Koło­brzeg, mia­sto o dużej tra­dy­cji uzdro­wi­sko­wej, nazy­wany jest ostat­nio pol­ską sto­licą SPA. Składa się na to kilka czyn­ni­ków: bogata histo­ria, atrak­cyjne poło­że­nie, powszech­nie uznane walory kli­ma­tyczne oraz bar­dzo liczne obiekty SPA .

czy­taj więcej …

Boro­wina

Złoża torfu, zwa­nego dzi­siaj boro­winą, zaczęły powsta­wać po ustą­pie­niu lądo­lodu skan­dy­naw­skiego około 10 tyś. lat p. n. e.

 

Boro­wina to ina­czej nie­odwod­niony torf, który powstaje w wyniku roz­kładu roślin w śro­do­wi­sku wil­got­nym, przy nie­wiel­kim dostęp­nie powie­trza. Tak powstały torf jest bogac­twem kwa­sów orga­nicz­nych i soli mine­ral­nych.
Boro­winy użyto po raz pierw­szy do celów lecz­ni­czych w Pol­sce w 1858 r. miało to miej­sce w Kry­nicy. Kopano ją w gór­skich tor­fo­wi­skach poro­śnię­tych igla­stym borem stąd nazwa borowina.

 

W roku 1882 koło­brze­ski bal­ne­olog dr Her­man Hir­sch­feld prze­ba­dał i wpro­wa­dził boro­winę do celów lecz­ni­czych. Złoża boro­winy w Koło­brzegu znaj­dują się przy dro­dze wyjaz­do­wej z mia­sta na Koszalin.

 

Ludzie zatrud­nieni przy wydo­by­ciu boro­winy wyko­nują zawód gór­nika. Wydo­by­wa­nie boro­winy w kopalni odbywa się metodą odkryw­kową, przy pomocy spe­cja­li­stycz­nej koparki.

 

Zachę­camy do zwie­dze­nia tak uni­kal­nej kopalni. Uzdro­wi­sko Koło­brzeg S.A.(właściciel kopalni boro­winy) orga­ni­zuje wycieczki już od 8 osób rezer­wa­cja tel 943548805.
Zabiegi boro­wi­nowe takie jak kąpiele, okłady i zawi­ja­nie ofe­ro­wane są w zakła­dach przy­ro­do­lecz­ni­czych, sana­to­riach oraz hote­lach SPA.

 

Boro­wina w natu­ral­nej postaci jest gru­bo­ziar­ni­sta i jako taka nie nadaje się do zabie­gów kosme­tycz­nych. Dla­tego też boro­winę przed jej zasto­so­wa­niem roz­drab­nia się tak, aby ziarna były małej śred­nicy, około 2 mm. Po roz­drob­nie­niu mie­sza się ją z wodą. Dopiero taka kon­sy­sten­cja „papki” tor­fo­wej znaj­duje sze­ro­kie zasto­so­wa­nie w kosme­tyce i lecznictwie.

 

Pod­czas zabie­gów boro­winę nakłada się na ciało, kiedy jej tem­pe­ra­tura wynosi około 42°C. Dzięki temu już po kilku minu­tach tem­pe­ra­tura skóry osiąga 39°C, pod­wyż­sza to ogólną cie­płotę ciało o 2–3°C.
Zabiegi boro­wi­nowe oddzia­łują na ciało tem­pe­ra­turą wyż­szą niż tem­pe­ra­tura naszego ciała. Takie prze­grza­nie zwięk­sza prze­mianę mate­rii, gdyż docho­dzi do prze­krwie­nia głę­boko poło­żo­nych tka­nek, mię­śni, sta­wów co pro­wa­dzi do spadku napię­cia tka­nek i ogól­nego roz­luź­nia­nia. Tego rodzaju zabiegi pole­cane są szcze­gól­nie przy zwy­rod­nie­niach sta­wów i chrzą­stek sta­wo­wych, w sta­nach poura­zo­wych, przy­kur­czach, zespo­łach bólo­wych szyj­nych, bar­ko­wych i lędź­wio­wych oraz cho­ro­bach układu ner­wo­wego (rwie kul­szo­wej, pora­że­niach i nie­do­wła­dach, uszko­dze­niach ner­wów obwo­do­wych).
Z kolei dzięki zasto­so­wa­niu kąpieli boro­wi­no­wej docho­dzi do powol­nego i cało­ścio­wego prze­grza­nia ciała.

 

Dzięki temu nie odczuwa się nagłego wzro­stu cie­płoty, lecz miłe i relak­su­jące cie­pło. Popra­wia się krą­że­nie krwi a z tka­nek usu­wają się pro­dukty prze­miany mate­rii. Prze­grzana skóra oczysz­cza się i łatwiej wchła­nia sub­stan­cje odżyw­cze z borowiny.

 

Kąpiel boro­wi­nowa pole­cana jest po wysiłku fizycz­nym, po tre­nin­gach i ćwi­cze­niach.
Dzięki przy­śpie­szo­nej prze­mia­nie mate­rii orga­nizm łatwiej usuwa meta­bo­lity wysił­kowe, a dzia­ła­nie prze­ciw­za­palne boro­winy chroni orga­nizm przed powsta­wa­niem bole­snych zakwa­sów w mięśniach.

 

 

 

Boro­winę zalecamy:

 

w zabie­gach pie­lę­gna­cyj­nych ciała
w zabie­gach anty­cel­lu­li­to­wych
przy nie­ży­cie żołądka
przy ura­zach narzą­dów ruchu
przy cho­ro­bach reu­ma­tycz­nych
przy cho­ro­bach zwyrodnieniowych

 

 

Źró­dło: Uzdro­wi­sko Koło­brzeg S.A