plende
Polskie Centrum SPA Kołobrzeg

Koło­brzeg, mia­sto o dużej tra­dy­cji uzdro­wi­sko­wej, nazy­wany jest ostat­nio pol­ską sto­licą SPA. Składa się na to kilka czyn­ni­ków: bogata histo­ria, atrak­cyjne poło­że­nie, powszech­nie uznane walory kli­ma­tyczne oraz bar­dzo liczne obiekty SPA .

czy­taj więcej …

Bry­tyj­scy dzien­ni­ka­rze w Kołobrzegu

W dniach 24 – 27 maja 2013 do woje­wódz­twa zachod­nio­po­mor­skiego przy­je­chali dzien­ni­ka­rze z Anglii i Irlan­dii. Celem wizyty była pro­mo­cja regionu, a w szcze­gól­no­ści Koło­brzegu na nowym rynku. Jej ini­cja­to­rem była Fun­da­cja Koło­brzeg Pol­skie Cen­trum SPA, która przy udziale Pol­skiej Orga­ni­za­cji Tury­stycz­nej w Lon­dy­nie oraz Urzędu Mar­szał­kow­skiego w Szcze­ci­nie zor­ga­ni­zo­wała pobyt gości. Uczest­nicy zwie­dzili Szcze­cin, Wolin, Świ­no­uj­ście, spę­dzili także dwa bar­dzo inte­re­su­jące dni w Koło­brzegu. Goście zwie­dzali mia­sto eko­lo­gicz­nym pojaz­dem Sum­mer Car i zoba­czyli nowy Port Jach­towy, Sta­rówkę, Ratusz, scenę let­nią Regio­nal­nego Cen­trum Kul­tury oraz prze­piękną pano­ramę Koło­brzegu z Latarni Mor­skiej. Świetną oka­zją do pozna­nia histo­rii Koło­brzegu było posma­ko­wa­nie solanki ze źró­dła na Wyspie Sol­nej oraz odwie­dze­nie Han­ze­atyc­kiego Targu Sol­nego i sto­isk śre­dnio­wiecz­nych rze­mieśl­ni­ków. Szcze­gólne wyda­rze­nie to spo­tka­nie z Pre­zy­den­tem Janu­szem Grom­kiem, na któ­rym dzien­ni­ka­rze pytali o uzdro­wi­skowy cha­rak­ter mia­sta oraz o lokalne zasoby natu­ralne jak boro­wina czy woda Jan­tar. Koło­brzeg zain­te­re­so­wał dzien­ni­ka­rzy także jako baza duń­skiej repre­zen­ta­cji piłki noż­nej pod­czas EURO 2012, która miesz­kała w Marine Hotel ***** i tre­no­wała na Sta­dio­nie Miej­skim im. Seba­stiana Kar­pi­niuka. Naj­wię­cej szcze­gó­łów na temat mia­sta dzien­ni­ka­rze usły­szeli pod­czas sesji pre­zen­ta­cji odby­wa­ją­cych się w Sana­to­rium SAN.

Goście w trak­cie wizyty zapo­znali się z ofertą naszych obiek­tów, chwali kuch­nię oraz jakość zabie­gów SPA, z któ­rych mieli oka­zję sko­rzy­stać w Hotelu Zdro­jo­wym Pro-Vita***, Hotelu Diva SPA****, Hotelu Aqu­arius SPA***** i Sana­to­rium SAN.

Koło­brzeg pre­zen­to­wał się w tych dniach jako soczy­ście zie­lone i kwit­nące mia­sto. Mamy nadzieję, że dzien­ni­ka­rze prze­każą inte­re­su­jące rela­cje ze swo­jej wizyty i zachęcą Bry­tyj­czy­ków do odwie­dze­nia naszego gościn­nego miasta.