plende
Polskie Centrum SPA Kołobrzeg

Koło­brzeg, mia­sto o dużej tra­dy­cji uzdro­wi­sko­wej, nazy­wany jest ostat­nio pol­ską sto­licą SPA. Składa się na to kilka czyn­ni­ków: bogata histo­ria, atrak­cyjne poło­że­nie, powszech­nie uznane walory kli­ma­tyczne oraz bar­dzo liczne obiekty SPA .

czy­taj więcej …

Aktualności

ŚWIĘTO TURYSTYKI W KOŁOBRZEGU

Listopad 2, 2015

10 paź­dzier­nika miały miej­sce Koło­brze­skie Obchody Świa­to­wego Dnia Tury­styki oraz Jubi­le­usz 5-lecia dzia­łal­no­ści Fun­da­cji Koło­brzeg Pol­skie Cen­trum Spa. Przy­byli goście wysłu­chali listu Pod­se­kre­ta­rza Stanu Mini­ster­stwa Sportu i Tury­styki Toma­sza Jędrzej­czaka oraz Pre­zesa Pol­skiej Orga­ni­za­cji Tury­stycz­nej Rafała Szmytke, który objął Patro­nat Hono­rowy nad tym wyda­rze­niem. Uczest­nicy mieli oka­zję obej­rzeć film na temat dzia­łań pro­mo­cyj­nych mia­sta oraz pre­zen­ta­cję pod­su­mo­wu­jącą 5 lat dzia­łal­no­ści Fun­da­cji (https://youtu.be/2eNHbHoxHCM). Spo­tka­nie było rów­nież oka­zją do uho­no­ro­wa­nia pracy osób szcze­gól­nie zasłu­żo­nych dla tury­styki w regio­nie. Nagrody Pre­zy­denta za „Goto­wość nie­sie­nia pomocy i misję peł­nioną na rzecz innych” wrę­czono przed­sta­wi­cie­lom WOPR oraz Pogo­to­wia Ratun­ko­wego. Odznakę „Zasłu­żo­nego dla Tury­styki” nadaną przez Mini­ster­stwo Sportu i Tury­styki otrzy­mał Pre­zes ZROT Wal­de­mar Miśko. Nato­miast przed­sta­wi­ciel Pol­skiej Orga­ni­za­cji Tury­stycz­nej – Mał­go­rzata Hudyma wrę­czyła Fun­da­cji Koło­brzeg Pol­skie Cen­trum Spa nagrodę „Za roz­wój tury­styki w regio­nie i pro­mo­cję Pol­ski na świe­cie”.
Praw­dzi­wym zasko­cze­niem oka­zała się nagroda „Amba­sa­dor Koło­brzegu” przy­znana po raz pierw­szy przez Fun­da­cję Koło­brzeg Pol­skie Cen­trum Spa. Jej ideą jest wyróż­nia­nie ludzi, któ­rzy w swo­jej codzien­nej pracy pod­kre­ślają przy­na­leż­ność do tego mia­sta. W 2015 nagroda powę­dro­wała do trzech mło­dych ludzi: Jacka Gar­dzie­lika, Mar­cina Gar­dzie­lika oraz Łuka­sza Wichła­cza, któ­rzy z pasją i dumą pro­mują Koło­brzeg wśród sma­ko­szy kawy i her­baty. Każda ze 100 paczek dzien­nie wysy­ła­nych do klien­tów w Pol­sce opa­trzona jest infor­ma­cją o tym, że przy­była do odbiorcy wła­śnie z Koło­brzegu: „from koLO­VE­brzeg with cof­fee”.
Zna­ko­mi­tym uzu­peł­nie­niem wie­czoru był pełen emo­cji kon­cert Anity Lip­nic­kiej, pre­zen­tu­ją­cej swój album „Vena Amo­ris”. Pod­czas poczę­stunku, Goście mieli oka­zję skosz­to­wać pro­duk­tów regio­nal­nych: serów z gospo­dar­stwa p. Pil­cha, piwa Col­berg oraz wina marki Tur­nau. Szcze­gólna oprawa Świa­to­wego Dnia Tury­styki moż­liwa była dzięki part­ne­rom i spon­so­rom tego wyda­rze­nia, któ­rymi byli: Mia­sto Koło­brzeg, Regio­nalne Cen­trum Kul­tury im. Z. Her­berta w Koło­brzegu mBank, Hotel Wel­l­ness pro­Vita, Hotel AQUARIUS Spa, Olymp 2, Olymp 3, Sana­to­rium SAN, Hotel Diva Spa, Impel Faci­lity Mana­ge­ment, Lexus Poznań, Uzdro­wi­sko Koło­brzeg, Diver­sey Pol­ska, Pol­ska Żegluga Bał­tycka, BETASI.
Foto: Karol Skiba Grape Fotografia

KOŁOBRZESKIE OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA TURYSTYKI ORAZ JUBILEUSZ FUNDACJI KOŁOBRZEG POLSKIE CENTRUM SPA

Październik 10, 2015

KOŁOBRZEG — STOLICA SPA

W naj­bliż­szą sobotę 10 paź­dzier­nika 2015 w Regio­nal­nym Cen­trum Kul­tury im. Zbi­gniewa Her­berta w Koło­brzegu będą miały miej­sce Koło­brze­skie Obchody Świa­to­wego Dnia Tury­styki oraz Jubi­le­usz 5-lecia dzia­łal­no­ści Fun­da­cji Koło­brzeg Pol­skie Cen­trum Spa. Celem spo­tka­nia jest pod­su­mo­wa­nie i podzię­ko­wa­nie branży za owocną współ­pracę i wyra­że­nia wdzięcz­no­ści za tro­skę o wize­ru­nek Koło­brzegu. Nad wyda­rze­niem Hono­rowy Patro­nat objął Pre­zes Pol­skiej Orga­ni­za­cji Turystycznej.

Gospo­da­rzami obcho­dów są: Pre­zy­dent Mia­sta Koło­brzeg Janusz Gro­mek oraz Pre­zes Fun­da­cji Adam Hok. Na spo­tka­nie zapro­szeni zostali posło­wie, przed­sta­wi­ciele Urzędu Mar­szał­kow­skiego, powiatu, radni miej­scy przed­sta­wi­ciele sto­wa­rzy­szeń, pre­ze­sów spółek oraz dyrek­to­rów i kie­row­ni­ków jed­no­stek orga­ni­za­cyj­nych i kul­tu­ral­nych, ośrod­ków i hoteli oraz współ­pra­cow­nicy branży tury­stycz­nej. Swoją obec­ność potwier­dzili rów­nież przed­sta­wi­ciele Mini­ster­stwa Sportu i Tury­styki oraz Pol­skiej Orga­ni­za­cji Tury­stycz­nej. Orga­ni­za­to­rzy spo­dzie­wają się bli­sko 300 Gości.

Uro­czy­stość zyska szcze­gólną oprawę – kon­cert Anity Lip­nic­kiej. A to dzięki uprzej­mo­ści part­ne­rów i spon­so­rów wyda­rze­nia, któ­rymi są: mBank, Impel Faci­lity Mana­ge­ment, Lexus Poznań, Uzdro­wi­sko Koło­brzeg, Diver­sey Pol­ska, Pol­ska Żegluga Bał­tycka, BETASI, Hotel Wel­l­ness pro­Vita, Hotel AQUARIUS Spa, Olymp 2, Olymp 3, Sana­to­rium SAN, Hotel Diva Spa, oraz Regio­nalne Cen­trum Kul­tury im. Z. Her­berta w Kołobrzegu.

Koło­brzeg — dzięki dotych­cza­so­wej efek­tyw­nej współ­pracy pomię­dzy samo­rzą­dem,
a lokal­nym śro­do­wi­skiem i branżą tury­styczną – może pochwa­lić się:

 • ponad 3000 miej­scami noc­le­go­wymi w hote­lach o stan­dar­dzie 4 i 5-gwiazdkowym,
 • sta­tu­sem pol­skiej sto­licy SPA, która w 2014r. udzie­liła 3,2 mln noc­le­gów (wzrost o ok. 30% od 2010r), i utrzy­mała 3 miej­sce w tej kate­go­rii za War­szawą i Krakowem,
 • dosko­nale przy­go­to­waną infra­struk­turą turystyczno-sportową, z któ­rej z zado­wo­le­niem korzy­stała repre­zen­ta­cja Danii pod­czas EURO 2012,
 • orga­ni­za­cją sze­regu wyda­rzeń kul­tu­ral­nych, spor­to­wych i rekre­acyj­nych takich jak: Otwar­cie Lata na plaży czyli kon­cert z Radiem ZET i tele­wi­zyjną Dwójką, Pro­jekt Plaża z TVN, Koło­brze­ski Festi­wal Zdro­wia pro­mu­jący aktywny styl życia, Świa­towy Festi­wal Mor­so­wa­nia
  z pobi­tym rekor­dem Guinnessa,
 • mia­nem miej­sca spo­tkań przed­się­bior­ców, samo­rzą­dow­ców oraz naukow­ców z wielu branż pod­czas Mię­dzy­na­ro­do­wego Forum Samo­rzą­do­wego czy Mię­dzy­na­ro­do­wego Forum Ekologicznego.

 

Bal Hotelarza 2015 za nami

Luty 13, 2015

30 stycz­nia już po raz 4 bawi­li­śmy się na kar­na­wa­ło­wej zaba­wie orga­ni­zo­wa­nej dla pra­cow­ni­ków hoteli współ­pra­cu­ją­cych w ramach naszej fun­da­cji. Fre­kwen­cja — tak jak w poprzed­nich latach - dopi­sała. Z zapro­sze­nia sko­rzy­stało bli­sko 300 osób. Bal zor­ga­ni­zo­wany był w Aqu­arius Club, gdzie kli­ma­tyczne wnę­trza zachę­cały do zabawy, towa­rzy­skich roz­mów oraz integracji.

Mamy pierw­sze infor­ma­cje o tym, gdzie spo­tkamy się za rok, ale na razie nie zdra­dzimy ;)

 

Zima w Kołobrzegu …

Styczeń 9, 2015

 

Czy przy­szło Wam kie­dyś spę­dzić zimowy urlop nad morzem? Nie ? Praw­do­po­dob­nie, nie wie­dzie­li­ście, że zimą mamy dla Was bar­dzo inte­re­su­jącą OFERTĘ.

Zapra­szamy do odwie­dze­nia Koło­brzegu, który ma szcze­gólny czar o tej porze roku oraz wiele atrak­cji. Chce­cie kon­kre­tów? Pro­szę bardzo:

 

Inte­re­su­jące PAKIETY POBYTOWE w naszych ośrodka i hote­lach, także z myślą o dzieciach:

 

KINO

 

SPORTOWE AKTYWNOŚCI:

 

KULTURALNE DOZNANIA pro­po­no­wane przez pręż­nie dzia­ła­jące Regio­nalne Cen­trum Kul­tury w Koło­brzegu:

 • spo­tka­nia z inte­re­su­ją­cymi ludźmi
 • kon­certy chórów
 • cykl spo­tkań Za Hory­zon­tem i opo­wie­ści o podróżach
 • festi­wale filmowe
 • Gale­ria Sztuki Współczesnej

 

RESTAURACJE:

 

KAWIARNIEBARY

 

KLUBY I DYSKOTEKI:

 

WIELE INNYCH PROPOZYCJI NA STRONIE: www.polskiecentrumspa.pl A my już dziś cze­kamy na Was w Kołobrzegu !!!

Kuren in Kolberg — najbardziej znany polski kurort nad Bałtykiem

Październik 29, 2014

Nie­miecka gazeta “Rhein-Neckar-Zeitung” opu­bli­ko­wała w ubie­głym tygo­dniu cie­kawy arty­kuł na temat walo­rów uzdro­wi­sko­wych i histo­rycz­nych Koło­brzegu. Autor przy­po­mina o bli­skiej odle­gło­ści i dostęp­no­ści Koło­brzegu dla tury­stów i kura­cju­szy z Ber­lina. Poru­sza on kwe­stię boga­tej bazy noc­le­go­wej, jak rów­nież sze­roki zakres oferty zabie­gów i scho­rzeń jakie można tutaj leczyć.

Ser­decz­nie zachę­camy do lek­tury.
(klik­nij na obrazek)

18102014_kolberg-kur-page-001 (1)

Mit Bedacht auf Sand gebaut — kolejny artykuł w prasie niemieckiej nt. Kołobrzegu

Październik 24, 2014

Z wielką przy­jem­no­ścią pre­zen­tu­jemy kolejny arty­kuł jaki opu­bli­ko­wano na temat Koło­brzegu, na łamach maga­zynu “Kuli­na­ri­ker”. Autor — Flo­rian Maass z Ham­burga — obra­zowo opi­suje różne obli­cza naszego mia­sta. Flo­rian Maass odwie­dził Koło­brzeg w paź­dzier­niku 2013 wraz z grupą nie­miec­kich dzien­ni­ka­rzy branży tury­stycz­nej. Obecni wtedy przed­sta­wi­ciele prasy nie­miec­kiej bar­dzo cie­ka­wie opi­sy­wali nasze mia­sto, pre­zen­tu­jąc jed­no­cze­śnie bogatą ofertę noc­le­gową, Spa & Wel­l­ness, uzdro­wi­skową, jak rów­nież atrakcje.

Zachę­camy do zapo­zna­nia się z arty­ku­łem.
(klik­nij na obrazek)

artykuł 22102014

Muzeum Kołobrzeskie “Patria Colbergiensis” zaprasza

Październik 8, 2014

Ser­decz­nie zapra­szamy Pań­stwa do odwie­dze­nia wyjąt­ko­wego miej­sca. Jest nim poło­żone w sercu mia­sta, w zabyt­ko­wych pod­zie­miach koło­brze­skiego Ratu­sza miej­skiego, Muzeum. Pomiesz­cze­nia zaadap­to­wane zostały przez miesz­kań­ców naszego  mia­sta, przy wyko­rzy­sta­niu ich wraż­li­wo­ści, na eks­po­zy­cję szcze­gólną – uka­zu­jącą poprzez piękno zabyt­ków, histo­rię Koło­brzegu.   Wśród pre­zen­to­wa­nych zbio­rów ujrzeć tam można, w kon­tek­ście koło­brze­skim, arte­fakty z wojny trzy­dzie­sto­let­niej, wojny sied­mio­let­niej i kam­pa­nii napo­le­oń­skiej. Zabytki szcze­gólne i nie­spo­ty­kane w żad­nym innym muzeum na świe­cie. Zachwyt wzbu­dzają zbiory meda­lier­stwa i numi­zma­tyki miej­skiej, wyjąt­kowe zbiory kar­to­gra­fii, rycin i malar­stwa. Nie można przejść tam obo­jęt­nie obok kolek­cji szkła, por­ce­lany i cera­miki, nie­po­sia­da­ją­cej sobie rów­nych w regio­nie. Gabloty uka­zu­jące koło­brze­skie rze­mio­sło, przy­wra­cają do życia pracę daw­nych mistrzów, uka­zują kim był kotlarz, rymarz, tkacz lnu oraz przy­bli­żają dawne pro­fe­sje. Muzeum pre­zen­tuje rów­nież, dzięki wyjąt­ko­wej aran­ża­cji wnętrz, realia życia koło­brze­skich pio­nie­rów z lat czter­dzie­stych i pięć­dzie­sią­tych.   Dzięki autor­skiej eks­po­zy­cji — zbu­do­wa­nej z figur wosko­wych oraz za pomocą nowo­cze­snej mul­ti­me­dial­nej formy prze­kazu i w pełni pro­fe­sjo­nal­nego oświe­tle­nia, poznać można nie­zwy­kle barwną, magiczną histo­rię Kołobrzegu.

Kołobrzeski Festiwal Zdrowia czyli Majówka na sportowo

Maj 12, 2014

W dniach 1–3 maja 2014 odbyła się majowa część Koło­brze­skiego Festi­walu Zdro­wia. Majówka na spor­towo w Koło­brzegu roz­po­częła się wcze­snym ran­kiem od 12-godzinnego Tur­nieju Teni­so­wego. W połu­dnie, na koło­brze­skiej plaży Pre­zy­dent Janusz Gro­mek ofi­cjal­nie otwo­rzył Festi­wal. Po roz­grzewce uczest­nicy Biegu Śnia­da­nio­wego wystar­to­wali na dystan­sie 2,5 km — wszy­scy z nume­rem “1” weszli na metę. Każdy fina­li­sta otrzy­mał ener­ge­tyczny pakiet śnia­da­niowy. Ideą biegu nie jest jak widać rywa­li­za­cja, ale pro­mo­wa­nie aktyw­no­ści fizycz­nej.
2 maja odbyły się trzy rywa­li­za­cje oraz semi­na­rium “Po zdro­wie do Koło­brzegu” poświę­cone zdro­wej die­cie opar­tej na rybach oraz walo­rom uzdro­wi­sko­wym naszego mia­sta. Tur­niej Bow­lin­gowy cie­szył się dużym powo­dze­niem, udział w nim wzięło duże grono gości z Gorzowa Wiel­ko­pol­skiego. Także Rodzinna Szta­feta Pły­wacka dała dużo emo­cji uczest­ni­kom, rywa­li­za­cja była bar­dzo zacięta, a zwy­cięzcy z satys­fak­cją ode­brali sta­tu­etki. Naj­wię­cej wysiłku w tur­niej wło­żyli siat­ka­rze. Wal­czyli nie tylko z prze­ciw­nymi parami, ale rów­nież z bar­dzo sil­nym wia­trem. Tym więk­sze uzna­nie dla zespo­łów za dotrwa­nie do fina­łów.
3 maja był naj­cie­kaw­szym dniem. Szy­ko­wa­li­śmy się do próby bicia rekordu Guin­nessa w Nor­dic Wal­king. Po wietrz­nym i chłod­nym piątku przy­szła sło­neczna sobota i taką piękną pogodą roz­po­częły się Zawody Węd­kar­skie na Dor­sza. W samo połu­dnie powi­ta­li­śmy pasjo­na­tów Nor­dic Wal­king roz­grzewką. A o 13.00 strzał z armaty ogło­sił START. Dystans od przej­ścia to 3 km. Oka­zało się, że cho­dze­nie po pia­chu z kijami sta­nowi pewne wyzwa­nie. Od razu wyło­nili się sta­rzy bywalcy zawo­dów i doświad­czeni “Nor­di­ko­wi­cze”. Czasy, które osią­gnęli pierwsi na mecie nie prze­kro­czyły 27 minut.
Nie udało się pobić rekordu Guin­nessa, ale udało się nam za to zor­ga­ni­zo­wać świetną zabawę na koło­brze­skiej plaży, która zgro­ma­dziła miesz­kań­ców sąsied­nich woje­wództw oraz połu­dnio­wej czę­ści Pol­ski. Pamię­tamy o czerw­co­wym Ultra­ma­ra­to­nie, kiedy 6.06.2014 uczest­nicy wystar­tują z Zamku Ksią­żąt Pomor­skich i prze­bie­gną lub prze­ma­sze­rują dystans 150km do Koło­brzegu.
Zapra­szamy do Foto­ga­le­rii z majówki, która powięk­sza się każ­dego dnia o nowe zdję­cia, także te od uczest­ni­ków: http://kolobrzeskifestiwalzdrowia.pl/galeria_foto.html.

Cie­szymy się, że Majówka na spor­towo spodo­bała się. Już obmy­ślamy jakie dys­cy­pliny znajdą się w kolej­nej edycji.

My wciąż cze­kamy na Was w Koło­brzegu :) !!!

Polens Ostsee-Kurstadt

Kwiecień 7, 2014

 

Pre­zen­tu­jemy Pań­stwu arty­kuł opu­bli­ko­wany w miniony week­end w gaze­cie “Fre­ien Presse” wyda­wa­nej w miej­sco­wo­ści Chem­nitz (południowo-wschodnie Niemcy, Sak­so­nia).
Autorką jest nie­za­leżna dzien­ni­karka Steffi Schwe­izer, którą wraz z grupą nie­miec­kich dzien­ni­ka­rzy branży tury­stycz­nej zapro­si­li­śmy do Koło­brzegu w paź­dzier­niku 2013. Podróż stu­dyjna orga­ni­zo­wana była dzięki współ­pracy z ber­liń­skim oddzia­łem Pol­skiej Orga­ni­za­cji Turystycznej.

Zachę­camy do lektury.

FP Ostsee Kolberg 5 4 14 (2)-page-001

Glu­ten­freie Küche statt Kohl­ro­ula­den in Kol­berg — dieta w Kołobrzegu

Grudzień 6, 2013

 

Zachę­camy do zapo­zna­nia się z arty­ku­łem autor­stwa Judith Luig pt. Glu­ten­freie Küche statt Kohl­ro­ula­den in Kol­berg.

Arty­kuł opu­bli­ko­wany w Ber­li­ner Mor­gen­post doty­czy diety z jakiej Goście mogą sko­rzy­stać decy­du­jąc się na przy­jazd do naszego miasta.

Zachę­camy do lektury.

Berliner Morgenpost