plende
Polskie Centrum SPA Kołobrzeg

Koło­brzeg, mia­sto o dużej tra­dy­cji uzdro­wi­sko­wej, nazy­wany jest ostat­nio pol­ską sto­licą SPA. Składa się na to kilka czyn­ni­ków: bogata histo­ria, atrak­cyjne poło­że­nie, powszech­nie uznane walory kli­ma­tyczne oraz bar­dzo liczne obiekty SPA .

czy­taj więcej …

Dane demo­gra­ficzne

Koło­brzeg poło­żony przy ujściu rzeki Par­sęty do Bał­tyku, jest jed­nym z naj­star­szych pol­skich miast i naj­więk­szym pol­skim uzdrowiskiem

 

W czerwcu 2010 r. Koło­brzeg liczył 44 980 miesz­kań­ców ale bywa, ze w sezo­nie let­nim jego liczba wynosi około 200 tysięcy.

 

 

Koło­brze­ski herb

 

jest gra­ficz­nym zapi­sem histo­rii mia­sta w pigułce, gdzie poszcze­gólne sym­bole oznaczają :

 

PANWIE I HAKI  - olbrzy­mie pojem­niki, w rodzaju gigan­tycz­nej patelni, które zawie­szano na hakach nad ogni­skiem. Wle­wano na nie solankę i goto­wano tak długo, aż woda odpa­ro­wy­wała i zosta­wała sama sól. Ten pro­ces nazy­wano WARZENIEM SOLI.

 

MURY MIEJSKIE - nawią­zują do Koło­brzegu jako twier­dzy , już w śre­dnio­wie­czu mia­sto było oto­czone murem, jedyny pozo­stały do dzi­siaj ele­ment z daw­nych obwa­ro­wań to Baszta Pro­chowa i ulica Dubois.

 

DWA ŁABĘDZIE — znak koło­brze­skich kup­ców i żegla­rzy, gdyż łabę­dzie były i są cha­rak­te­ry­stycz­nym ele­men­tem koło­brze­skiego portu i plaży.

 

INFUŁA BISKUPIA I DWA SKRZYŻOWANE PASTORAŁY NA WODZIEsym­bole bisku­pie, nawią­zują do biskup­stwa, które zostało utwo­rzone w Koło­brzegu w 1000 roku.

 

 

GENEZA NAZWY

 

Nazwa Koło­brzeg pocho­dzi od : “kół” — pal, słup i “brzeg”. Ozna­cza zatem gród (osadę) oto­czony kołami, czyli pali­sadą (czę­sto­ko­łem), leżącą przy brzegu rzeki, tutaj Par­sęty. Taki sło­wiań­ski, Koło­brzeg z począt­ków XIII wieku, można zoba­czyć na obra­zie w Muzeum Oręża Polskiego.