plende
Polskie Centrum SPA Kołobrzeg

Koło­brzeg, mia­sto o dużej tra­dy­cji uzdro­wi­sko­wej, nazy­wany jest ostat­nio pol­ską sto­licą SPA. Składa się na to kilka czyn­ni­ków: bogata histo­ria, atrak­cyjne poło­że­nie, powszech­nie uznane walory kli­ma­tyczne oraz bar­dzo liczne obiekty SPA .

czy­taj więcej …

Diety

Chcesz się odchu­dzać, ale nie wiesz, jak samo­dziel­nie prze­pro­wa­dzić kura­cję odchu­dza­jącą? Roz­po­czę­łaś już walkę z kilo­gra­mami, ale chcesz dowie­dzieć się wię­cej o die­tach i wymie­nić doświad­cze­nia z innymi, któ­rzy je sto­sują? Szu­kasz cie­ka­wego spo­sobu na spę­dze­nie urlopu, który łączy w sobie relaks i tro­skę o zdro­wie? Wypró­buj spraw­dzony i sku­teczny spo­sób na zdrowe odchu­dza­nie, jakim jest wyjazd na wczasy odchu­dza­jące z dietą. Koło­brzeg ma bar­dzo bogatą ofertę w zakre­sie diet i wcza­sów odchu­dza­ją­cych. Zapra­szamy do zapo­zna­nia się ze szczegółami.

 

Tera­pie odchu­dza­jące sto­so­wane w naszych obiek­tach oparte są min. o dietę Dr Bar­da­dyna oraz spe­cjalny pro­gram detok­sy­ka­cji i reduk­cji masy ciała Detox Fitwww.dietastrukturalna.pl
Przy­jemne odchu­dza­nie w luk­su­sie bli­sko natury, w atmos­fe­rze cie­pła, spo­koju i odprę­że­nia w Hote­lach Pol­skiego Cen­trum spa sprawi, że poczu­je­cie się Pań­stwo cudow­nie lekko. Per­fek­cyj­nie, indy­wi­du­al­nie dobrany zestaw zabie­gów i ćwi­czeń w połą­cze­niu z dietą zapew­niają naj­wyż­szej klasy spe­cja­li­ści i lekarze.

 

 

Dieta struk­tu­ralna dr Bardadyna

 

Dieta struk­tu­ralna odmła­dza, rege­ne­ruje i wzmac­nia struk­turę tka­nek orga­ni­zmu. Rów­no­cze­śnie zapew­nia trwałe obni­że­nie i sta­bi­li­za­cję masy ciała dzięki sty­mu­lo­wa­niu tempa prze­miany mate­rii. Twórcą diety struk­tu­ral­nej jest Dr Marek Bar­da­dyn – eks­pert w dzie­dzi­nie odchu­dza­nia, odży­wia­nia, medy­cyny anti-aging, fizjo­lo­gii tre­ningu spor­to­wego oraz pro­fi­lak­tyki i lecze­nia scho­rzeń cywi­li­za­cyj­nych – autor best­sel­le­rów Kody mło­do­ści, Odchu­dza­nie week­en­dowe, Odchu­dza­jąca książka kuchar­ska i Nałóg jedze­nia.

 

W die­cie zale­cane są natu­ralne pro­dukty o mak­sy­mal­nej zawar­to­ści naj­bar­dziej war­to­ścio­wych skład­ni­ków odżyw­czych – wita­min, skład­ni­ków mine­ral­nych, prze­ciw­u­tle­nia­czy – i mini­mal­nej kalo­rycz­no­ści. Sto­so­wa­nie pro­duk­tów, które zaleca Dr Bar­da­dyn, pobu­dza aktyw­ność tkanki łącz­nej odpo­wie­dzial­nej za pro­cesy rege­ne­ra­cji i odmła­dza­nia orga­ni­zmu. W efek­cie sto­so­wa­nia diety polep­sza się stan cery i błon ślu­zo­wych, a następ­nie wzmoc­nie­niu ulega rów­nież struk­tura układu kostno-stawowego, mię­śni i naczyń krwio­no­śnych. Popra­wia się mor­fo­lo­gia, nor­ma­li­zuje poziom glu­kozy we krwi, obniża stę­że­nie złego cho­le­ste­rolu przy jed­no­cze­snym wzro­ście dobrej frak­cji HDL. Pro­dukty zale­cane w die­cie sku­tecz­nie sty­mu­lują pro­cesy oczysz­cza­nia orga­ni­zmu. Wzmoc­nie­nie struk­tury orga­ni­zmu, eli­mi­na­cja tok­syn i nor­ma­li­za­cja masy ciała zapew­nia poczu­cie lek­ko­ści, przy­pływ ener­gii, trwałą poprawę samo­po­czu­cia i obni­że­nie wieku bio­lo­gicz­nego o 10–15 lat.

 

Wśród pro­duk­tów zale­ca­nych w die­cie struk­tu­ral­nej znaj­dują się sta­ran­nie wyse­lek­cjo­no­wane naj­bar­dziej war­to­ściowe pro­dukty zbo­żowe, warzywa, owoce, orze­chy i pestki, nie­zbędne tłusz­cze, pro­dukty sta­no­wiące źró­dło naj­wyż­szej jako­ści białka przede wszyst­kim pocho­dze­nia roślin­nego, ryby oraz w nie­wiel­kich ilo­ściach chude gatunki mięsa.

 

Dieta struk­tu­ralna dosko­nale spraw­dza się pod­czas odchu­dza­nia, a jed­no­cze­śnie jest zale­cana w pro­fi­lak­tyce i lecze­niu cho­rób cywi­li­za­cyj­nych, m.in. nad­ci­śnie­nia, miaż­dżycy, pod­wyż­szo­nego poziomu cho­le­ste­rolu, cukrzycy, nowo­two­rów, depre­sji i zespołu prze­wle­kłego zmę­cze­nia. Dieta struk­tu­ralna jest dietą peł­no­war­to­ściową, a jej zasady są zgodne z aktu­al­nym sta­nem wie­dzy medycz­nej i nauk o żywie­niu.
Pakiety w opar­ciu o Dietę struk­tu­ralną Dr Marka Bar­da­dyna można nabyć w Hotel AQUARIUS SPA***** oraz Sana­tro­ium SAN.

 

Wię­cej : www.dietastrukturalna.pl

 

 

 

Porad­nia dietetyczna

 

Zapra­szamy do pobra­nia porad­nika die­te­tycz­nego przy­go­to­wa­nego przez Hotel Zdro­jowy Pro-Vita
Porad­nik dietetyczny