plende
Polskie Centrum SPA Kołobrzeg

Koło­brzeg, mia­sto o dużej tra­dy­cji uzdro­wi­sko­wej, nazy­wany jest ostat­nio pol­ską sto­licą SPA. Składa się na to kilka czyn­ni­ków: bogata histo­ria, atrak­cyjne poło­że­nie, powszech­nie uznane walory kli­ma­tyczne oraz bar­dzo liczne obiekty SPA .

czy­taj więcej …

Dla dzieci

Koło­brzeg zapra­sza na rodzinne waka­cje nad morzem. Ofe­ru­jemy wiele atrak­cji i udo­god­nień zarówno dla doro­słych jak i dla dzieci. Waka­cje prze­cież wszyst­kim koja­rzą z zabawą, bez­tro­ską i sza­leń­stwami. Gwa­ran­tu­jemy, że wczasy nad morzem z dziećmi będą odtąd koja­rzyć się z wiel­kim wybo­rem aktyw­nych i cie­ka­wych form spę­dza­nia czasu. Każdy hotel nad morzem dla dzieci przy­go­to­wuje spe­cjalną ofertę. Dzięki temu rodzice mogą ze spo­ko­jem spę­dzić swój urlop, a maluszki rado­śnie i z prze­ję­ciem uczest­ni­czyć we wszyst­kich zaba­wach i ani­ma­cjach orga­ni­zo­wa­nych przez hotele. I tak proponujemy:

 • spe­cjalne baseny dla dzieci oraz naukę pły­wa­nia w każ­dym wieku

 • place zabaw oraz pokoje zabaw z grami, zabaw­kami, pluszakami

 • małpi gaj” czyli prze­strzeń wypeł­niona piłecz­kami, dra­binki do wspi­na­czek, tuby, zjeżdżalnie

 • moż­li­wość wyna­ję­cia spraw­dzo­nej opie­kunki do dzieci

 • cie­kawy pro­gram ani­ma­cyjny: zabawy w teatr, zaję­cia pla­styczne, tańce, a nawet prze­lot stat­kiem kosmicz­nym na inną pla­netę

 • spe­cjalne menu dla dzieci w hote­lo­wych restau­ra­cjach, krze­sełka i bez­pieczna — dzie­cięca zastawa

Waka­cje nad morzem z dziećmi to również:

 • prze­jażdżki rowe­rowe szla­kami wzdłuż brzegu, moż­li­wość wypo­ży­cza­nia rowe­rów, kasków w róż­nych roz­mia­rach oraz spe­cjal­nych sio­de­łek dla maluszków

 • rejsy stat­kami wyciecz­ko­wymi po morzu, a dla „wil­ków mor­skich” wyprawy na odle­głą o 80 km duń­ską wyspę Bornholm

 • wspi­naczki w parku lino­wym – do wyboru są 3 trasy o róż­nym stop­niu trud­no­ści, uczest­nicy zabez­pie­czeni są uprzężą i bawią się pod czuj­nym okiem instruktorów

 • prze­jażdżki konne dla miło­śni­ków hippiki

 • Rodzinna Kra­ina Zabawy z dmu­cha­nymi zam­kami, tram­po­li­nami, zjeż­dżal­niami – atrak­cji tyle, że star­czy na cały dzień harców

 • gry i zabawy na plaży: budowle z pia­sku, kon­kursy, pusz­cza­nie lataw­ców, piłka plażowa.

Żadne waka­cje z dziećmi nie obejdą się bez sza­leństw wod­nych. Rodzice mają do wyboru: plażę i strze­żone kąpie­li­ska, baseny w hote­lach lub wizytę w aqu­aparku. Miej­ski Ośro­dek Sportu i Rekre­acji zapra­sza dzieci i mło­dzież na baseny, zjeż­dżal­nie zewnętrzne o dłu­go­ści 63 m i 34 m, rwącą rzekę, śli­zgawki w bro­dziku dla dzieci. Doro­śli w tym cza­sie mogą spę­dzić rów­nie zabaw­nie czas w jacuzzi, kaska­dach wod­nych, na leżan­kach z hydro­ma­sa­żem lub w sau­nach. W ośrodku znaj­duje się sklep z akce­so­riami do pływania.

Od listo­pada do marca MOSiR otwiera lodo­wi­sko z wypo­ży­czal­nią łyżew, ostrze­niem i moż­li­wo­ścią sko­rzy­sta­nia z akce­so­riów dla uczą­cych się jazdy. Sa także zaję­cia z instruk­to­rem i szkółka łyż­wiar­ska. Zimą lodo­wi­sko otwarte jest od 10 do 22. Jazda na łyż­wach przy muzyce i w świe­tle reflek­to­rów to nie­za­po­mniane wra­że­nia tak dla dzieci jak i rodziców.

Regio­nalne Cen­trum Kul­tury także nie zapo­mina o naj­młod­szych. Cało­roczny reper­tuar RCK obej­muje: kon­certy, przed­sta­wie­nia teatralne, festi­wale, spek­ta­kle kinowe i teatr lalek oraz zaję­cia pla­styczne dla naj­młod­szych pro­wa­dzone przez wykwa­li­fi­ko­wana kadrę cen­trum kultury.

Dobro dzieci i ich uśmiech pod­czas pobytu w hotelu jest dla nas sprawą priorytetową.

Przy­jedź­cie do Koło­brzegu i sami sprawdź­cie