plende
Polskie Centrum SPA Kołobrzeg

Koło­brzeg, mia­sto o dużej tra­dy­cji uzdro­wi­sko­wej, nazy­wany jest ostat­nio pol­ską sto­licą SPA. Składa się na to kilka czyn­ni­ków: bogata histo­ria, atrak­cyjne poło­że­nie, powszech­nie uznane walory kli­ma­tyczne oraz bar­dzo liczne obiekty SPA .

czy­taj więcej …

Dobrzyca

Ogrody Tema­tyczne Hor­tu­lus Dobrzyca

Ogrody Tema­tyczne Hor­tu­lus w Dobrzycy zostały zało­żone w 1992 roku. Ich reali­za­cja wciąż trwa. Łącz­nie w 30 ogro­dach tema­tycz­nych, zgro­ma­dzo­nych jest ponad 6 tysięcy gatun­ków i odmian roślin, w tym gatunki egzo­tyczne oraz unikalne.

Każ­dego roku wio­sną — od kwiet­nia do maja — można podzi­wiać bajeczny, kwia­towy spek­takl. To tysiące tuli­pa­nów, nar­cy­zów, hia­cyn­tów, we wszel­kich moż­li­wych bar­wach, ory­gi­nal­nych i nie­spo­ty­ka­nych kształ­tach, wypeł­nia­ją­cych wiele zakąt­ków w ogrodach.

Czer­wiec jest eks­plo­zją kolo­rów i nade wszystko zapa­chów kwit­ną­cych aza­lii, rodo­den­dro­nów, bzów i bylin. W upalne lato znaj­dzie­cie Pań­stwo schro­nie­nie przed pie­ką­cym słoń­cem na zacie­nio­nych ławecz­kach, wśród tysięcy kwia­tów raba­to­wych, let­nich bylin oraz wspa­nia­łych kolek­cji róż w wielu odmianach.

Jesień w ogro­dzie — od wrze­śnia do listo­pada — choć cza­sem nie­do­ce­niana, jest naj­pięk­niej­szą mozaiką barw, zapa­chów i aro­ma­tów, a także roman­tycz­nym cza­sem babiego lata. To naj­pięk­niej­sze pod­su­mo­wa­nie i poetycki epi­log dla ozdob­nego ogrodu, pozo­sta­wia­jący w pamięci nie­za­po­mniane wra­że­nia na dłu­gie zimowe wieczory.

Zima, to czas odpo­czynku i wyciszenia…

Ogrody Hor­tu­lus, to nie tylko kom­po­zy­cje roślinne, to także wyszu­kane i ory­gi­nal­nie wkom­po­no­wane ele­menty archi­tek­tury i sztuki ogro­do­wej: mosty, per­gole, tre­jaże, fon­tanny, rzeźby, altany, stawy i oczka.

 

 

76–038 Dobrzyca 76
Zachod­nio­po­mor­skie
tel. 94 318–13-18, 94 347–51-02
gsm: 602–610-041
biuro@hortulus.com.pl
www.hortulus.com.pl

Naj­do­god­niej­szy dojazd pro­wa­dzi z drogi kra­jo­wej nr 11 (Kosza­lin — Koło­brzeg) — zjazd w miej­sco­wo­ści Bor­ko­wice na połu­dnie, można doje­chać rów­nież z drogi kra­jo­wej nr 6 — zjazd w miej­sco­wo­ści Bie­sie­kierz na pół­noc.
Z Kosza­lina i z Koło­brzegu dojazd zaj­muje 20 — 30 min (odle­głość ok 25 km).