plende
Polskie Centrum SPA Kołobrzeg

Koło­brzeg, mia­sto o dużej tra­dy­cji uzdro­wi­sko­wej, nazy­wany jest ostat­nio pol­ską sto­licą SPA. Składa się na to kilka czyn­ni­ków: bogata histo­ria, atrak­cyjne poło­że­nie, powszech­nie uznane walory kli­ma­tyczne oraz bar­dzo liczne obiekty SPA .

czy­taj więcej …

Koło­brze­ski Festi­wal Zdrowia

To nowa ini­cja­tywa , któ­rej pomy­sło­dawcy zachę­cają aby każ­dego roku w Koło­brzegu orga­ni­zo­wać zawody i wyda­rze­nia spor­towe z róż­nych dyscyplin.

Impre­zom spor­to­wym będą towa­rzy­szyć kon­fe­ren­cje poświę­cone zdro­wiu a także festi­wal będzie pro­mo­wać imprezy od dawna już gosz­czące w Koło­brzegu.
Ini­cja­tywa ta została nazwana KOŁOBRZESKIM FESTIWALEM ZDROWIA.

Odbyły się już dwie imprezy spor­towe , które na stałe zagosz­czą w kalen­da­rzu Koło­brze­skiego Festi­walu Zdro­wia. Był to Ultra­ma­ra­ton i Rajd Pie­szy na tra­sie 147 km Szcze­cin –Kołobrzeg .

Obie imprezy mają cha­rak­ter spor­towo rekre­acyjny ich zada­niem jest zarówno popu­la­ry­za­cja i krze­wie­nie kul­tury fizycz­nej jak i poka­za­nie uczest­ni­kom i widzom piękna Woje­wódz­twa Zachodniopomorskiego.

W roku 2014 Koło­brze­ski Festi­wal Zdro­wia ma szcze­gólny cha­rak­ter bo sku­pia aż 8 róż­nych dys­cy­plin i pra­wie wszyst­kie odby­wać się będą pod­czas MAJÓWKI. Jedną z cie­kaw­szych atrak­cji tego wyda­rze­nia będzie próba bicia rekordu Guin­nessa w Nor­dic Wal­king. Wszyst­kie imprezy sa bez­płatne a uczest­nicy otrzy­mają pamiąt­kowe koszulki i dyplomy. Aby wziąć udział w któ­rejś z imprez należy wypeł­nić for­mu­larz na stro­nie Festi­walu: www.kolobrzeskifestiwalzdrowia.pl. Tam też umiesz­czone są wszyst­kie szcze­góły i regu­la­miny udziału.