plende
Polskie Centrum SPA Kołobrzeg

Koło­brzeg, mia­sto o dużej tra­dy­cji uzdro­wi­sko­wej, nazy­wany jest ostat­nio pol­ską sto­licą SPA. Składa się na to kilka czyn­ni­ków: bogata histo­ria, atrak­cyjne poło­że­nie, powszech­nie uznane walory kli­ma­tyczne oraz bar­dzo liczne obiekty SPA .

czy­taj więcej …

Festi­wale Orga­ni­zo­wane przez RCK

 

XII Mię­dzy­na­ro­dowy Festi­wal „Muzyka w Katedrze”

 

(co czwar­tek, przez całe waka­cje) – o godz. 20.30 w Katedrze

Miło­śni­ków muzyki zapra­szamy na cykl kon­cer­tów „Muzyka w Kate­drze”. Pod­czas festi­walu można posłu­chać w wyko­na­niu arty­stów z kraju i zza gra­nicy utwo­rów zna­nych i cenio­nych kom­po­zy­to­rów muzyki kla­sycz­nej oraz współczesnej.

Cena biletu: Bilety 25 zł nor­malne i 20 zł ulgowe
Pod­czas tego­rocz­nych waka­cji w ramach Festi­walu odbę­dzie się aż dzie­sięć koncertów!

 

 

III RCK PRO JAZZ Festiwal

 

RCK PRO JAZZ Festi­wal jest na różne nurty we współ­cze­snym jaz­zie. W tym roku pod­czas trze­ciej edy­cji wystą­pią m.in. takie gwiazdy jak: Adam Wendt Power Set & Keith Dunn, Kry­styna Prońko Trio.
RCK PRO JAZZ to – oprócz kon­cer­tów gwiazd – kon­kurs muzyki jaz­zo­wej dla tych, któ­rzy dopiero roz­po­czy­nają swoją karierę. Występy oce­niane będą przez pro­fe­sjo­nalne jury, w któ­rym zasiądą m.in.: Piotr Baron i Maciej Sikała. Waż­nym ele­men­tem Festi­walu RCK PRO JAZZ są wie­czorne Jazz Jam Ses­sions, gdzie mie­szają się składy zespo­łów i sty­lów muzycz­nych.
Wszyst­kie wyda­rze­nia w ramach Festi­walu RCK PRO JAZZ są bezpłatne.

Wię­cej o pro­jek­cie na www.rck.kolobrzeg.eu i na naszym FB fanpage’u: RCK Pro Jazz.

 

PROGRAM:

III RCK PRO JAZZ FESTIWAL

3 – 5 sierp­nia 2012 

Ogól­no­pol­ski Kon­kurs Muzyki Jaz­zo­wej
Koło­brzeg 3–5.08. 2012
Miej­sce: scena ple­ne­rowa RCK

3.08. (pią­tek)
godz. 13.00
prze­słu­cha­nia konkursowe

godz. 18.00
RCK Pro Jazz Festi­wal:
KATTORNA
Arte­Fakt
KRYSTYNA PROŃKO TRIO

Po kon­cer­tach Jazz Jam Ses­sion
Restau­ra­cja Per­gola, Bul­war Jana Szy­mań­skiego 14

4.08. (sobota)
godz. 12.00
prze­słu­cha­nia konkursowe

godz. 18.00
RCK Pro Jazz Festi­wal:
TUŹNIK/KĄDZIELA QUARTET
KASIA STANKOWSKA KWARTET feat. MACIEJ SIKAŁA
GRZEGORZ NAGÓRSKI KWARTET

Po kon­cer­tach Jazz Jam Ses­sion
(Restau­ra­cja Per­gola, Bul­war Jana Szy­mań­skiego 14)

5.08. (nie­dziela)
godz. 18.00
Kon­cert Lau­re­atów III Ogól­no­pol­skiego Kon­kursu Muzyki Jaz­zo­wej RCK PRO JAZZ
ANDRZEJ DĄBROWSKI & PIOTR BARON QUINTET
KEITH DUNN & ADAM WENDT POWER SET

 

I Koło­brze­ski Festi­wal Fil­mowy „Sen­sa­cyjne Lato Filmów”

9 – 12 sierp­nia 2012
Tego lata Regio­nalne Cen­trum Kul­tury przy­go­to­wało nową pozy­cję pro­gra­mową. I Koło­brze­ski Festi­wal Fil­mowy to praw­dziwa uczta kino­mana. Pod­czas czte­ro­dnio­wego festi­walu Koło­brzeg gościć będzie gwiazdy wiel­kiego ekranu. Wyda­rze­nie popro­wa­dzi Tomasz Raczek – jeden z naj­bar­dziej liczą­cych się pol­skich kry­ty­ków fil­mo­wych.
Seanse odby­wać się będą przy sce­nie ple­ne­ro­wej Regio­nal­nego Cen­trum Kul­tury oraz spe­cjal­nie na tę oka­zję skon­stru­owa­nym let­nim kinie na koło­brze­skiej plaży.
XXI Mię­dzy­na­ro­dowe Spo­tka­nia z Folk­lo­rem „Inter­folk”
Interfolk,

 

XXI Mię­dzy­na­ro­dowe Spo­tka­nia z Folk­lo­rem „Interfolk”

14 – 18 sierp­nia 2012
Mię­dzy­na­ro­dowe Spo­tka­nia z Folk­lo­rem to impreza łącząca kul­tury, świa­to­po­glądy i poko­le­nia.
Jest to oka­zja do nawią­za­nia nie­sa­mo­wi­tych zna­jo­mo­ści, pozna­nia zwy­cza­jów, pie­śni i tań­ców kul­tu­rowo obcych, a cza­sami wręcz nie­spo­dzie­wa­nie podob­nych. Pod­czas XX edy­cji utrwa­liły się rów­nież sto­sun­kowo młode inter­fol­kowe tra­dy­cje: kon­certy kapel ludo­wych, ani­ma­cje zespo­łów folk­lo­ry­stycz­nych oraz finalny, spek­ta­ku­larny pokaz sztucz­nych ogni.
Patro­nem Inter­folku jest Mię­dzy­na­ro­dowa Rada Sto­wa­rzy­szeń Folk­lo­ry­stycz­nych, Festi­wali i Sztuki Ludo­wej — CIOFF, któ­rej główną ideą dzia­łal­no­ści jest ochrona nie­ska­żo­nego dzie­dzic­twa kul­tu­ro­wego. Taki cel przy­świeca rów­nież naszemu festi­wa­lowi. W minio­nych edy­cjach Inter­folku wystą­piły zespoły z takich kra­jów jak: Tur­cja, Mace­do­nia, Indie, Gru­zja, Ser­bia, Rosja, Cypr, Domi­ni­kana, Sło­wa­cja, Chor­wa­cja, Kenia, Wło­chy, Izrael, Kazach­stan, Rumu­nia, Fran­cja i wiele innych, jak rów­nież zespoły ludowe z całej Pol­ski.
Rezer­wuj­cie swój czas, bo w tych dniach warto odwie­dzić Koło­brzeg! Pod­czas tego­rocz­nej edy­cji będziemy mieli zaszczyt gościć zespoły z: Pol­ski, Nie­miec, Moł­da­wii, Rosji, Chile, Mek­syku i Por­tu­ga­lii. ZAPRASZAMY!

 

 

II RoCK Festiwal

25 sierp­nia 2012
w pro­gra­mie RoCK Festi­walu usły­szymy rock w róż­nych – cza­sami sub­tel­nych, cza­sami ostrzej­szych – odsło­nach.
Festi­wal przy­go­to­wy­wany jest z myślą o mło­dych ludziach. Reper­tuar dobrany jest tak , by jak naj­sze­rzej zary­so­wać feno­men rocka w Pol­sce, przyj­rzeć się jego naj­róż­niej­szym kre­acjom, zwró­cić uwagę publicz­no­ści na nowe trendy, nie zapo­mi­na­jąc o roc­ko­wych tradycjach.