plende
Polskie Centrum SPA Kołobrzeg

Koło­brzeg, mia­sto o dużej tra­dy­cji uzdro­wi­sko­wej, nazy­wany jest ostat­nio pol­ską sto­licą SPA. Składa się na to kilka czyn­ni­ków: bogata histo­ria, atrak­cyjne poło­że­nie, powszech­nie uznane walory kli­ma­tyczne oraz bar­dzo liczne obiekty SPA .

czy­taj więcej …

Golf

Golf Dri­ving Range i 9 doł­kowe pole gol­fowe PAR 32

Miej­sce prze­zna­czone do nauki gry w golfa oraz tre­ningu zaawan­so­wa­nych gra­czy. W golfa grać może każdy, nie­za­leż­nie od wieku, płci czy tez kon­dy­cji ruchowej.

 

Gra w golfa polega na przej­ściu pola o dłu­go­ści od 2500m do 7000m, choć bywają także pola mniej­sze. Zawod­nik stara się przy pomocy ude­rzeń kijem umie­ścić piłkę w kolej­nych doł­kach. Peł­no­wy­mia­rowe pole liczy 18 doł­ków. Nasze pole jest mniej­sze, 9 doł­kowe a także treningowe.

 

Aby roz­po­cząć naukę nie trzeba być człon­kiem klubu, nie musimy też kupo­wać sprzętu gol­fo­wego (wypo­ży­czal­nia znaj­duje się na miej­scu).
Alte Farm to też ide­alne miej­sce do orga­ni­zo­wa­nia spo­tkań fir­mo­wych oraz inte­gra­cyj­nych, któ­rym towa­rzy­szy nauka gry w golfa.

GOLF ALTE FARM
Anna Brit­zen
Rusowo 57
78–111 Ustro­nie Mor­skie
www.alte-farm.pl
e-mail : annabritzen@tlen.pl
Tel. 608350900