plende
Polskie Centrum SPA Kołobrzeg

Koło­brzeg, mia­sto o dużej tra­dy­cji uzdro­wi­sko­wej, nazy­wany jest ostat­nio pol­ską sto­licą SPA. Składa się na to kilka czyn­ni­ków: bogata histo­ria, atrak­cyjne poło­że­nie, powszech­nie uznane walory kli­ma­tyczne oraz bar­dzo liczne obiekty SPA .

czy­taj więcej …

Hala Mile­nium

Miej­ski Ośro­dek Sportu i rekre­acji w Kołobrzegu

Miej­ski Ośro­dek Sportu i Rekre­acji ofe­ruje sze­roką gamę usług dla grup spor­to­wych, tury­stycz­nych, kura­cyj­nych jak i gości indy­wi­du­al­nych. Kom­pleks Mile­nium to rów­nież ide­alne miej­sce do orga­ni­zo­wa­nia kon­fe­ren­cji i szko­leń, imprez kul­tu­ral­nych, estra­do­wych, tar­gów oraz wystaw.

 

Hala wido­wi­skowo — spor­towa Milenium

Boisko spor­towe o wymia­rach 48 m x 24 m z par­kie­tem z drewna klo­no­wego (jak w halach ame­ry­kań­skich ligi NBA), try­buny na 1306 miejsc sie­dzą­cych oraz pomiesz­cze­nia tech­niczne dla spra­woz­daw­ców, pomiesz­cze­nia tech­niczne i sani­tarne. Jest miej­scem, gdzie orga­ni­zo­wane są liczne imprezy rangi mię­dzy­na­ro­do­wej i kra­jo­wej: targi, wystawy, kon­certy, imprezy kul­tu­ralne, przy­ję­cia i pokazy.

 

Sala Fit­ness 28 m x 16 m

Prze­szklona sala przy­go­to­wana do zajęć tanecz­nych i fit­ness. W Sali tej pro­wa­dzone sa regu­larne zaję­cia róż­no­rod­nych form fit­ness, m.in.: step, pump, aero­bik, pila­tes, zumba itp.


Siłow­nia

Siłow­nia Jacek — pro­fe­sjo­nalna sala o powierzchni 400 m2 do ćwi­czeń siło­wych i rekre­acyj­nych. Odpo­wied­nie metody tre­nin­gowe pozwolą zrzu­cić zbędną tkankę tłusz­czową lub przy­brać na masie mię­śnio­wej.
Porad udziela trzy­krotny mistrz Pol­ski w kul­tu­ry­styce Jacek Jabłoń­ski oraz Edyta Jabłoń­ska instruk­tor fit­nessu siłowego.

Ośro­dek czynny jest:
od Ponie­działku do Piątku od 8–20
Sobota 10–17
Nie­dziela 9–12

 

Sala zapa­śni­cza 12 m x 12 m

Mała sala spor­towa prze­zna­czona do tre­ningu spor­tów walki, zapa­sów, judo.

 

Hala Rycer­ska 28,4 m x 16,4 m

Zlo­ka­li­zo­wana w cen­trum mia­sta na ul. Wąskiej 1. Prze­zna­czona do upra­wia­nia koszy­kówki i siatkówki.

 

Sala kon­fe­ren­cyjna Milenium

Nowo­cze­sna sala mogąca pomie­ścić 250 osób. Wypo­sa­żona w pro­fe­sjo­nalne nagło­śnie­nie, rzut­nik mul­ti­me­dialny, ekran, 4 mikro­fony bez­prze­wo­dowe oraz do stęp do Internetu.

 

Hala Łucz­ni­cza 26 m 12 m

Przy­sto­so­wana jest do tre­nin­gów z łucz­nic­twa, siat­kówki, koszy­kówki, bad­min­tota i tenisa ziem­nego. Na tere­nie hali i torów łucz­ni­czych pro­wa­dzone są szko­le­nia w zakre­sie łucz­nic­twa. Zaję­cia pro­wa­dzą tre­ne­rzy o wyso­kich kwa­li­fi­ka­cjach, mię­dzy innymi meda­listka olim­pij­ska Joanna Nowicka.

 

Sta­dion Sportowy

Boisko tra­wia­ste o wymia­rach 104 m x 64 m

 

Euro­bo­isko

Oświe­tlone boisko pił­kar­skie ze sztuczną murawą o wymia­rach 102 m 62 m. Na boiskach roz­gry­wane są tre­ningi i mecze ligowe. Dla widzów przy­go­to­wano trybuny.

 

Wie­lo­funk­cyjny plac spor­towy Milenium

Oświe­tlony plac spor­towy o powierzchni 95 m x 44 m ze sztuczną nawierzch­nią spor­t­so­lar, na placu znaj­dują się boiska do tenisa ziem­nego, piłki ręcz­nej, piłki siat­ko­wej, tory łucz­ni­cze oraz trybuny.

 

Mini piłka nożna

Sala z szkla­nymi bok­sami do halo­wej piłki noż­nej 2/2.

 

Hotel

Do dys­po­zy­cji gości mamy 80 miejsc noc­le­go­wych w poko­jach gościn­nych 1, 2 i 3 oso­bo­wych, z prze­stron­nymi łazien­kami, TV Sat, tele­fo­nem i radio. Część pokoi jest kli­ma­ty­zo­wana i została przy­sto­so­wana dla osób nie­peł­no­spraw­nych. Gościom zapew­niamy w naszym kom­plek­sie usługi gastronomiczne.

 

Sala pra­sowa

Prze­zna­czona na spo­tka­nia w gro­nie 40 osób. W ramach oferty kon­fe­ren­cyj­nej i szko­le­nio­wej pro­po­nu­jemy orga­ni­za­cję imprez ple­ne­ro­wych i zabie­gów odnowy biologicznej.

 

Odnowa bio­lo­giczna

Cen­trum lecze­nia narzą­dów ruchu i odnowy bio­lo­gicz­nej.
Pro­fe­sjo­nalna baza zabie­gowa z wykwa­li­fi­ko­waną kadrą lekar­ską i reha­bi­li­ta­cyjną, ofe­ruje zabiegi z zakresu:

 • elek­tro­lecz­nic­twa (jono­fo­reza, tens, prądy dia­dy­na­miczne, interdyn)
 • magne­to­te­ra­pii (lecze­nie polem magnetycznym)
 • świa­tło­lecz­nic­twa — laseroterapii
 • ultra­dź­wię­ków
 • cie­pło­lecz­nic­twa
 • zabie­gów bal­ne­olo­gicz­nych (okłady boro­wi­nowe, kąpiele borowinowe)
 • wodo­lecz­nic­twa (kąpiele pereł­kowe, ozo­nowe, masaż pod­wodny, masaż wirowy koń­czyn dol­nych i koń­czyn górnych)
 • masażu kla­sycz­nego– masaży mechanicznych
 • kine­zo­te­ra­pii (ćwi­cze­nia gim­na­styczne w try­bie indy­wi­du­al­nym i gru­po­wym, gim­na­styka krę­go­słupa, kar­dio­lo­giczna i odde­chowa, gim­na­styka rowerowa)
 • inha­la­cje
 • krio­te­ra­pia miejscowa
 • sola­rium

 

Aqu­apark

miło­śni­kom pły­wa­nia i wod­nego sza­leń­stwa ofe­ru­jemy kom­pleks base­no­wyw skład któ­rego wchodzą:

 • widow­nia na 130 miejsc
 • dwie niecki base­nowe i 4 wanny z hydromasażem
 • łaź­nia parowa dla 10 — 12 osób, pod­świe­tlona, wil­got­ność powie­trza 100%, tem­pe­ra­tura wewnątrz — 50 — 53°C
 • pod­świe­tlany basen spor­towy 25 m x 12,5 m i głę­bo­ko­ści od 1.35 do 1.80, Tem­pe­ra­tura wody 26 — 27°C
 • basen rekre­acyjny — o kształ­ce­nie nie­re­gu­lar­nym wpi­sa­nym w kwa­drat o wymia­rach 11x11 i głę­bo­ko­ści 1m, z wyłą­cze­niem bro­dzika gdzie głę­bo­kość wynosi 0,4m, tem­pe­ra­tura wody 30 — 31°C, basen rekre­acyjny jest podświetlony.


Na tere­nie basenu rekre­acyj­nego znaj­dują się:

 

 • zjeż­dżal­nia zewnętrzna — nr 1 — dłu­gość 63m — dopusz­czone zjazdy 1 oso­bowe lub 2 oso­bowe (tylko doro­sły z dziec­kiem na kola­nach) w wieku od 8 lat (na kola­nach może być dziecko młodsze)
 • zjeż­dżal­nia zewnętrzna TURBO — nr 2 — dłu­gość 34m — dopusz­czone zjazdy 1 oso­bowe w wieku od 12 lat
 • śli­zgawka dla dzieci w brodziku
 • gej­zer powietrzny
 • niecka z hydro­ma­sa­żem i poduszką powietrzną
 • dwie leżanki z hydromasażem
 • bicz wodny Tajfun
 • dzika rzeka
 • kaskada wodna
 • dwa silne prysz­nice do masażu

Oba baseny są chlorowane

Na base­nie pro­wa­dzona jest nauka pły­wa­nia dla dzieci i doro­słych oraz zaję­cia z aqua aero­bicu.
W skład kom­pleksu base­no­wego wchodzą:

 

BASEN CZYNNY CODZIENNIE W GODZ. OD 6:30 DO 22:00

Strzel­nica sportowa

Strzel­nica do strze­lań z kara­binu i pisto­letu pneu­ma­tycz­nego. 6 sta­no­wisk strze­lec­kich z auto­ma­tycz­nymi trans­por­te­rami tarcz i pod­glą­dem uzy­ski­wa­nych wyni­ków na moni­to­rach. Odle­głość do tar­czy 10 m, widow­nia z 24 miej­scami wido­wi­sko­wymi. Strzel­nica prze­zna­czona do strze­lań rekre­acyj­nych i wyczy­no­wych, speł­nia normy regu­la­mi­nowe Pol­skiego Związku Strze­lec­twa Sportowego.

Strzel­nica czynna:
wto­rek — pią­tek 16:00 — 20:00
sobota 10:00 — 18:00

W CZASIE SEZONU LETNIEGO: WTOREKSOBOTA 9:00 — 17:00
Grupy zor­ga­ni­zo­wane po wcze­śniej­szej rezer­wa­cji — Hen­ryk Stranc, tel.: 516 066 096

Lodo­wi­sko Milenium

Oświe­tlone, nagło­śnione oraz wypo­sa­żone w dodat­kowe efekty świetlne — sky­be­amer. Na miej­scu wypo­ży­czal­nia łyżew. Na lodo­wi­sku orga­ni­zo­wane są imprezy rekre­acyjne i zaję­cia z instruk­to­rem. Lodo­wi­sko czynne jest od listo­pada do końca marca.

Odkryte, sztuczne lodo­wi­sko o wymia­rach lodo­wi­ska hoke­jo­wego 30/60m. Poło­żone w cen­trum mia­sta w kom­plek­sie spor­to­wym Mile­nium.
Czynne w sezo­nie zimo­wym codzien­nie od 10.00 do 22.00. Przy lodo­wi­sku znaj­duje sie ostrzal­nia i wypo­ży­czal­nia łyżew. Działa szkółka łyżwiarska.

 

Bilety wstępu:

 • nor­malny — 7,00 zł (1 h)
 • ulgowy 5,00 zł (1 h)
 • wypo­ży­cze­nie łyżew — 5,00 zł (1 h)
 • ostrze­nie łyżew — 7,00 zł
 • kar­net nor­malny — 60,00 zł (10 h)
 • kar­net nor­malny — 100,00 zł (20 h)
 • kar­net ulgowy 45,00 zł (10 h)
 • kar­net ulgowy — 80,00 zł (20 h)
 • bilet wstępu dla osoby towa­rzy­szą­cej nie korzy­sta­ją­cej z lodo­wi­ska — 1,00 zł

W ramach zajęć szkol­nych i pozasz­kol­nych pro­po­nu­jemy zaję­cia rekre­acyjno — spor­towe na LODOWISKU MILENIUM:

 • wstęp od osoby — 3,50 zł
 • wypo­ży­cze­nie łyżew — 3,50 zł
 • opie­kun grupy / nauczy­ciel — wstęp wolny

Lodo­wi­sko do dys­po­zy­cji w godzi­nach 10:00 do 15:00 (ponie­dzia­łek — pią­tek). Gwa­ran­tu­jemy fachową pomoc instruktora.

 

Prze­rwy tech­niczne
w godz. od 14:00 do 15:00 i od 18:00 do 19:00

 

Restau­ra­cja Milenium

Wykwintne dania rybne, mię­sne i wege­ta­riań­skie. Kom­plek­sowa orga­ni­za­cja imprez oko­licz­no­ścio­wych. Abo­na­menty obia­dowe w atrak­cyj­nych cenach. Dowóz zamó­wień do klienta.

 

Bilard

Do dys­po­zy­cji 4 stoły 9 sto­powe do pool­bi­larda, 1 stół 12 sto­powy do sno­okera oraz dart. W clu­bie podaje się kawę, her­batę, piwo. Orga­ni­zo­wane są tur­nieje pool­bi­larda i sno­oc­kera. Pro­wa­dzimy pro­fe­sjo­nalną naukę gry.

 

Plaża

Miej­ski Ośro­dek Sportu i Rekre­acji jest admi­ni­stra­to­rem koło­brze­skiej plaży. W sezo­nie let­nim orga­ni­zuje liczne imprezy rekre­acyjne, roz­ryw­kowe i spor­towe. Dzia­łal­ność gospo­dar­czą, roz­ryw­kową i pro­mo­cyjną pro­wa­dzi na tere­nach plaży. Jest rów­nież orga­ni­za­to­rem kąpie­li­ska mor­skiego, gdzie nad bez­pie­czeń­stwem kąpią­cych czu­wają ratow­nicy WOPR.