plende
Polskie Centrum SPA Kołobrzeg

Koło­brzeg, mia­sto o dużej tra­dy­cji uzdro­wi­sko­wej, nazy­wany jest ostat­nio pol­ską sto­licą SPA. Składa się na to kilka czyn­ni­ków: bogata histo­ria, atrak­cyjne poło­że­nie, powszech­nie uznane walory kli­ma­tyczne oraz bar­dzo liczne obiekty SPA .

czy­taj więcej …

Hotel Aqu­arius SPA *****

To hotel dys­po­nu­jący 201 poko­jami i 5 luk­su­so­wymi apar­ta­men­tami oraz jed­nym z naj­więk­szych SPA w Pol­sce (40 nowo­cze­snych gabi­ne­tów). Posiada prze­stronne Aqu­acen­ter oraz sale kon­fe­ren­cyjne. Hotel AQUARIUS SPA***** jest miej­scem przy­ja­znym dzie­ciom, dla­tego na każ­dym kroku znaj­dują się udo­god­nie­nia dla naj­młod­szych. Hotel nasta­wiony jest na dzia­ła­nia proekologiczne.

 

Kaspro­wi­cza 24, 78–100 Koło­brzeg
Tel. 48 94 35 36 500
e-mail:hotel@aquariusspa.pl

 

www.AquariusSpa.pl