plende
Polskie Centrum SPA Kołobrzeg

Koło­brzeg, mia­sto o dużej tra­dy­cji uzdro­wi­sko­wej, nazy­wany jest ostat­nio pol­ską sto­licą SPA. Składa się na to kilka czyn­ni­ków: bogata histo­ria, atrak­cyjne poło­że­nie, powszech­nie uznane walory kli­ma­tyczne oraz bar­dzo liczne obiekty SPA .

czy­taj więcej …

Hotel Wel­l­ness proVita

Kame­ralny hotel poło­żony jest przy parku nad­mor­skim, 70 m od sze­ro­kiej plaży. Oto­czony ogro­dem (7000m2), w któ­rym wypo­czy­wa­jąc na leżaku możesz delek­to­wać się kon­tak­tem z naturą.
Zespół miło­śni­ków zdro­wego stylu życia dora­dzi, jak pra­wi­dłowo się odży­wiać, zasu­ge­ruje jak zadbać o kon­dy­cję fizyczną, oczy­ścić orga­nizm z tok­syn, zrzu­cić zbędne kilo­gramy i pora­dzić sobie ze stre­sem. Dzięki mikro­sko­po­wemu bada­niu żywej kro­pli krwi dowiesz się, czy para­me­try two­jej krwi są w nor­mie. Testy na nie­to­le­ran­cje pokar­mową wskażą pro­dukty, któ­rych wyeli­mi­no­wa­nie z diety pozwoli zadbać o lep­sze samo­po­czu­cie i zdro­wie.
Wspa­niałe smaki kuchni oraz bogaty pro­gram ani­ma­cji edu­ka­cyj­nych spra­wiają, że zarówno dzieci jak i doro­śli czują się u nas jak w domu i chęt­nie uczą się nawy­ków na zdrowe życie.
pro­Vita na zdrowe życie!

 

T. Kościuszki 17, 78–100 Koło­brzeg
Tel. +48 94 355 4100
e-mail: rezerwacje@hotelprovita.pl

 

www.hotelprovita.pl