plende
Polskie Centrum SPA Kołobrzeg

Koło­brzeg, mia­sto o dużej tra­dy­cji uzdro­wi­sko­wej, nazy­wany jest ostat­nio pol­ską sto­licą SPA. Składa się na to kilka czyn­ni­ków: bogata histo­ria, atrak­cyjne poło­że­nie, powszech­nie uznane walory kli­ma­tyczne oraz bar­dzo liczne obiekty SPA .

czy­taj więcej …

Jach­tem

Port Jach­towy w Kołobrzegu

 

Na tere­nie Portu znaj­duje się budy­nek klu­bowy z łazien­kami, pral­nią, suszar­nią, salami wykła­do­wymi, powierzch­nią klu­bową dla żegla­rzy odwie­dza­ją­cych port oraz han­gar z prze­zna­cze­niem na remonty i zimo­wa­nie jach­tów.
Główny basen two­rzą nabrzeża wraz z pomo­stami pły­wa­ją­cymi, zasi­lone w wodę i prąd przy każ­dym miej­scu cumow­ni­czym. Dostępna ilość miejsc przy pomo­stach i nabrze­żach wynosi 67, nato­miast w base­nie łodzio­wym ok. 30. Głę­bo­kość waha się od 2,5 do 3,5 m w zależ­no­ści od stanu wody. Łączna dłu­gość nabrzeży wynosi ok. 660 m.( łącz­nie z nabrze­żami przy fosie).

W Por­cie Jach­to­wym w Koło­brzegu znaj­dują się nastę­pu­jące nabrzeża:

  • Nabrzeże Szkolne o dłu­go­ści 80 m.
  • Nabrzeże Szkut­ni­cze o dłu­go­ści 107 m
  • Nabrzeże Tury­styczne o dłu­go­ści 61 m
  • Nabrzeże Jach­towe o dłu­go­ści 48 m
  • Nabrzeże Manew­rowe o dłu­go­ści 104,5 m
  • Nabrzeże Łodziowe o dłu­go­ści 110 m

Nabrzeża mają kon­struk­cję beto­nową, z ocze­pem żel­be­to­wym, na ściance Lars­sena, osa­dzone na palach.  W Base­nie Jach­to­wym znaj­duje się 27 pomo­stów cumow­ni­czych. Dostęp­nych jest 31 punk­tów poboru wody oraz ener­gii elek­trycz­nej. Na tere­nie portu od maja do wrze­śnia działa inter­net Wi-Fi, tzw. Hot spot.

 

 

Zarząd Portu Mor­skiego Koło­brzeg Sp. z o.o.

ul. Szy­prów 1 78–100 Kołobrzeg

Tel: 094 35 167 65

Tel: +48 605 353 801

Tel: +48 60 535 38 05

Tel: 785 882 842

E-mail: zpmkolobrzeg@post.pl

WWW: www.zpm.portkolobrzeg.pl

 

Teren Portu Jach­to­wego jest moni­to­ro­wany i chro­niony całodobowo.