plende
Polskie Centrum SPA Kołobrzeg

Koło­brzeg, mia­sto o dużej tra­dy­cji uzdro­wi­sko­wej, nazy­wany jest ostat­nio pol­ską sto­licą SPA. Składa się na to kilka czyn­ni­ków: bogata histo­ria, atrak­cyjne poło­że­nie, powszech­nie uznane walory kli­ma­tyczne oraz bar­dzo liczne obiekty SPA .

czy­taj więcej …

Olymp 3

Olymp 3 to naj­now­szy obiekt z grupy OLYMP w Koło­brzegu. Prze­stronne pokoje 2 i 4-osobowe, kryty basen, sala fit­ness, pokój zabaw dla dzieci oraz kli­ma­tyczne SPA to jedno z wielu atrak­cji dostęp­nych na tere­nie obiektu. Poło­że­nie w pobliżu morza stwa­rza warunki do podzi­wia­nia pano­ramy mia­sta lub nad­mor­skiego pej­zażu z kawiarni usy­tu­owa­nej na 8 pię­trze budynku.

T. Kaspro­wi­cza 15
78–100 Koło­brzeg

Tel. +48 94 35 11 850
e-mail: recepcja@olymp3.pl   www.olymp3.pl