plende
Polskie Centrum SPA Kołobrzeg

Koło­brzeg, mia­sto o dużej tra­dy­cji uzdro­wi­sko­wej, nazy­wany jest ostat­nio pol­ską sto­licą SPA. Składa się na to kilka czyn­ni­ków: bogata histo­ria, atrak­cyjne poło­że­nie, powszech­nie uznane walory kli­ma­tyczne oraz bar­dzo liczne obiekty SPA .

czy­taj więcej …

Jesienna wizyta dzien­ni­ka­rze branży tury­stycz­nej w Kołobrzegu

W dniach 8–11.10.2013 grupa nie­miec­kich dzien­ni­ka­rzy z branży tury­stycz­nej gościła w Koło­brzegu. Wizyta zaini­cjo­wana została przez Fun­da­cję Koło­brzeg Pol­skie Cen­trum Spa, a zor­ga­ni­zo­wana przy współ­pracy z Ośrod­kiem Pol­skiej Orga­ni­za­cji Tury­stycz­nej w Ber­li­nie. Udział w spo­tka­niu wzięły m.in. Judith Luig, repre­zen­tu­jąca dzien­nik Ber­li­ner Mor­gen­post o nakła­dzie 120 tys. egzem­pla­rzy,  Heidi Diehl z dzien­nika Neues Deutsch­land z Ber­lina, wyda­wa­nego w nakła­dzie 34 tys. egzem­pla­rzy i Rein­holde Chri­stian­sen z Flens­burga pra­cu­jąca dla dzien­nika Schleswig-Holstein am Son­n­tag o nakła­dzie 260 tys. egzem­pla­rzy. Celem wizyty było poka­za­nie oferty Koło­brzegu spro­fi­lo­wa­nej nie tylko dla kura­cju­szy, ale skie­ro­wa­nej rów­nież do rodzin z dziećmi, osób mło­dych pre­fe­ru­ją­cych aktywny wypo­czy­nek oraz tych, któ­rzy szu­kają wypo­czynku i relaksu nad morzem. Uczest­nicy wzięli także udział w pre­zen­ta­cji przed­sta­wia­ją­cej Koło­brzeg jako naj­waż­niej­szą pol­ską desty­na­cję Spa oraz w dys­ku­sji na temat idei wel­l­ness i spa w hote­lach na świe­cie. Goście mogli prze­ko­nać się co ofe­ruje Koło­brzeg dzięki zwie­dza­niu mia­sta i jego klu­czo­wych atrak­cji takich jak: Latar­nia Mor­ska, Port Jach­towy i Marina Solna, Reduta Morast, Sta­rówka z Kate­drą, RCK i źró­dełko solanki przy Par­sę­cie. Godzinny marsz Nor­dic Wal­king ścież­kami zdro­wia parku uzdro­wi­sko­wego i sze­roką odbu­do­waną plażą pozwo­lił im doce­nić świetne poło­że­nie kurortu. Prze­jażdżka rowe­rowa szla­kiem Euro­velo (EV10), wio­dą­cym przez nad­mor­ski Eko­park poka­zała jak dobrze przy­go­to­waną mamy infra­struk­turę dla osób wypo­czy­wa­ją­cych aktyw­nie. Goście skosz­to­wali pol­skiej kuchni oraz spę­dzili czas pod­czas zabie­gów w Hotelu Aqu­arius Spa*****, Hotelu Diva Spa****, Hotelu Zdro­jo­wym Pro-Vita***, Sana­to­rium Jan­tar SPA, Sana­to­rium SAN oraz Olymp 2.

Atrak­cje, któ­rych doświad­czyli dzien­ni­ka­rze, prze­ko­nały ich o tym, że w Koło­brzegu każdy znaj­dzie świetną kuch­nię, dosko­nałą bazę Spa & Wel­l­ness oraz zna­ko­mi­cie poło­żone hotele w zie­lo­nym parku tuż nad samym morzem.

Uczest­nicy wizyty przy­znali, że nasza oferta wywarła na nich ogromne wra­że­nie, że jest ona zróż­ni­co­wana, spójna i na wyso­kim pozio­mie, który zado­woli nawet bar­dzo wyma­ga­ją­cego klienta. Ufamy, że ta wizyta zaowo­cuje cie­ka­wymi arty­ku­łami o Koło­brzegu, co pozwoli na pozy­ska­nie nowych klien­tów zza zachod­niej granicy.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA  OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA  OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA  OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA  OLYMPUS DIGITAL CAMERA 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA    OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA