plende
Polskie Centrum SPA Kołobrzeg

Koło­brzeg, mia­sto o dużej tra­dy­cji uzdro­wi­sko­wej, nazy­wany jest ostat­nio pol­ską sto­licą SPA. Składa się na to kilka czyn­ni­ków: bogata histo­ria, atrak­cyjne poło­że­nie, powszech­nie uznane walory kli­ma­tyczne oraz bar­dzo liczne obiekty SPA .

czy­taj więcej …

Kawiar­nie i Bary Hotelowe

Kawiar­nia Wiatr i Woda (HOTEL AQUARIUS SPA)

urzą­dzona w stylu japoń­skim kawiar­nia ser­wuje świeże cia­sta, ory­gi­nalne kom­po­zy­cje szla­chet­nych her­bat i kaw z całego świata, oraz mar­kowe alko­hole i drinki alko­ho­lowe.
Kawiar­nia pro­muje zdrowy styl życia dla­tego też, ser­wuje rów­nież kolo­rowe drinki bez­al­ko­ho­lowe, które są przy­go­to­wy­wane na bazie soków owo­co­wych, świe­żych owo­ców i jogur­tów.
Kawiar­nia czynna codzien­nie od godz. 10 — 22

 

Kawiar­nia (Hotel Wel­l­ness proVita)

Ofe­ruje bogaty wybór kaw i her­bat, cia­sta wła­snego wypieku, prze­pyszne desery i sze­roką gamę zna­ko­mi­tych alko­holi.
Kawiar­nia i bar czynna codzien­nie od godz. 10.00 — 22.00

 

San Remo dan­cing oraz Lobby bar (Sana­to­rium San)

W kawiarni codzien­nie odby­wają się wie­czorki taneczne z muzyką na żywo
Rezer­wa­cja sto­li­ków: 94 353 05 65
Kawiar­nia San Remo czynna codzien­nie od godz. 18.45 — 22.00
Lobby bar czynny codzien­nie od 10.00–22.00