plende
Polskie Centrum SPA Kołobrzeg

Koło­brzeg, mia­sto o dużej tra­dy­cji uzdro­wi­sko­wej, nazy­wany jest ostat­nio pol­ską sto­licą SPA. Składa się na to kilka czyn­ni­ków: bogata histo­ria, atrak­cyjne poło­że­nie, powszech­nie uznane walory kli­ma­tyczne oraz bar­dzo liczne obiekty SPA .

czy­taj więcej …

Koło­brzeg w TVP

 

Tych, któ­rzy nie mieli oka­zji obej­rzeć odcinka Nie Ma Jak Pol­ska, pre­zen­tu­ją­cego uzdro­wi­skowe walory Koło­brzegu, zapra­szamy do obej­rze­nia filmu online:

 

Nie ma jak Pol­ska Po zdro­wie i urodę, cz.2 Wiatr, który nie zawiera aler­ge­nów i prze­sy­cony jest jodem i ozo­nem. Solanki i boro­winy, które wyle­czą wiele scho­rzeń oraz nie­zwy­kły widok morza. Myśle­li­ście, że zna­cie Koło­brzeg? Poznaj­cie jego naj­więk­sze skarby!

 

http://vod.tvp.pl/audycje/wiedza/nie-ma-jak-polska/wideo/po-zdrowie-i-urode-cz2/12827137

 

POLECAMY !!!