plende
Polskie Centrum SPA Kołobrzeg

Koło­brzeg, mia­sto o dużej tra­dy­cji uzdro­wi­sko­wej, nazy­wany jest ostat­nio pol­ską sto­licą SPA. Składa się na to kilka czyn­ni­ków: bogata histo­ria, atrak­cyjne poło­że­nie, powszech­nie uznane walory kli­ma­tyczne oraz bar­dzo liczne obiekty SPA .

czy­taj więcej …

Koło­brze­ski Festi­wal Zdro­wia czyli Majówka na sportowo

W dniach 1–3 maja 2014 odbyła się majowa część Koło­brze­skiego Festi­walu Zdro­wia. Majówka na spor­towo w Koło­brzegu roz­po­częła się wcze­snym ran­kiem od 12-godzinnego Tur­nieju Teni­so­wego. W połu­dnie, na koło­brze­skiej plaży Pre­zy­dent Janusz Gro­mek ofi­cjal­nie otwo­rzył Festi­wal. Po roz­grzewce uczest­nicy Biegu Śnia­da­nio­wego wystar­to­wali na dystan­sie 2,5 km — wszy­scy z nume­rem “1” weszli na metę. Każdy fina­li­sta otrzy­mał ener­ge­tyczny pakiet śnia­da­niowy. Ideą biegu nie jest jak widać rywa­li­za­cja, ale pro­mo­wa­nie aktyw­no­ści fizycz­nej.
2 maja odbyły się trzy rywa­li­za­cje oraz semi­na­rium “Po zdro­wie do Koło­brzegu” poświę­cone zdro­wej die­cie opar­tej na rybach oraz walo­rom uzdro­wi­sko­wym naszego mia­sta. Tur­niej Bow­lin­gowy cie­szył się dużym powo­dze­niem, udział w nim wzięło duże grono gości z Gorzowa Wiel­ko­pol­skiego. Także Rodzinna Szta­feta Pły­wacka dała dużo emo­cji uczest­ni­kom, rywa­li­za­cja była bar­dzo zacięta, a zwy­cięzcy z satys­fak­cją ode­brali sta­tu­etki. Naj­wię­cej wysiłku w tur­niej wło­żyli siat­ka­rze. Wal­czyli nie tylko z prze­ciw­nymi parami, ale rów­nież z bar­dzo sil­nym wia­trem. Tym więk­sze uzna­nie dla zespo­łów za dotrwa­nie do fina­łów.
3 maja był naj­cie­kaw­szym dniem. Szy­ko­wa­li­śmy się do próby bicia rekordu Guin­nessa w Nor­dic Wal­king. Po wietrz­nym i chłod­nym piątku przy­szła sło­neczna sobota i taką piękną pogodą roz­po­częły się Zawody Węd­kar­skie na Dor­sza. W samo połu­dnie powi­ta­li­śmy pasjo­na­tów Nor­dic Wal­king roz­grzewką. A o 13.00 strzał z armaty ogło­sił START. Dystans od przej­ścia to 3 km. Oka­zało się, że cho­dze­nie po pia­chu z kijami sta­nowi pewne wyzwa­nie. Od razu wyło­nili się sta­rzy bywalcy zawo­dów i doświad­czeni “Nor­di­ko­wi­cze”. Czasy, które osią­gnęli pierwsi na mecie nie prze­kro­czyły 27 minut.
Nie udało się pobić rekordu Guin­nessa, ale udało się nam za to zor­ga­ni­zo­wać świetną zabawę na koło­brze­skiej plaży, która zgro­ma­dziła miesz­kań­ców sąsied­nich woje­wództw oraz połu­dnio­wej czę­ści Pol­ski. Pamię­tamy o czerw­co­wym Ultra­ma­ra­to­nie, kiedy 6.06.2014 uczest­nicy wystar­tują z Zamku Ksią­żąt Pomor­skich i prze­bie­gną lub prze­ma­sze­rują dystans 150km do Koło­brzegu.
Zapra­szamy do Foto­ga­le­rii z majówki, która powięk­sza się każ­dego dnia o nowe zdję­cia, także te od uczest­ni­ków: http://kolobrzeskifestiwalzdrowia.pl/galeria_foto.html.

Cie­szymy się, że Majówka na spor­towo spodo­bała się. Już obmy­ślamy jakie dys­cy­pliny znajdą się w kolej­nej edycji.

My wciąż cze­kamy na Was w Koło­brzegu :) !!!