plende
Polskie Centrum SPA Kołobrzeg

Koło­brzeg, mia­sto o dużej tra­dy­cji uzdro­wi­sko­wej, nazy­wany jest ostat­nio pol­ską sto­licą SPA. Składa się na to kilka czyn­ni­ków: bogata histo­ria, atrak­cyjne poło­że­nie, powszech­nie uznane walory kli­ma­tyczne oraz bar­dzo liczne obiekty SPA .

czy­taj więcej …

Kon­takt

KOŁOBRZEG POLSKIE CENTRUM SPA

ul. Naru­to­wi­cza 18 B, 78–100 Koło­brzeg
tel. kom.: +48 698 619 930
e-mail: info@polskiecentrumspa.pl

 

Imię i nazwi­sko (wyma­gane)

Adres email (wyma­gane)

Temat

Treść wia­do­mo­ści