plende
Polskie Centrum SPA Kołobrzeg

Koło­brzeg, mia­sto o dużej tra­dy­cji uzdro­wi­sko­wej, nazy­wany jest ostat­nio pol­ską sto­licą SPA. Składa się na to kilka czyn­ni­ków: bogata histo­ria, atrak­cyjne poło­że­nie, powszech­nie uznane walory kli­ma­tyczne oraz bar­dzo liczne obiekty SPA .

czy­taj więcej …

Kopal­nia borowiny

Wycieczka do kopalni borowiny

 

Zapra­szamy do zwie­dze­nia Kopalni Boro­winy Uzdro­wi­sko Koło­brzeg S.A. przy ul. Kosza­liń­skiej 63.

 

Osoby zain­te­re­so­wane powinny pamię­tać aby:

  • ter­min zwie­dza­nia usta­lić z kie­row­nic­twem co naj­mniej tydzień przed pla­no­waną wycieczką,
  • zwie­dza­nie jest moż­liwe tylko dla grup zor­ga­ni­zo­wa­nych ( przy­naj­mniej 10 osób),
  • zwie­dza­nie jest moż­liwe w okre­sie od maja do września,
  • koszt wej­ścia na kopal­nie 5,00 zł

 

 

Zwie­dza­nie kopalni obejmuje:

  • pro­ces wydo­by­cia kopa­liny ze złoża,
  • mie­le­nie kopaliny
  • oraz kon­fek­cjo­no­wa­nie w opa­ko­wa­nia do sprzedaży.