plende
Polskie Centrum SPA Kołobrzeg

Koło­brzeg, mia­sto o dużej tra­dy­cji uzdro­wi­sko­wej, nazy­wany jest ostat­nio pol­ską sto­licą SPA. Składa się na to kilka czyn­ni­ków: bogata histo­ria, atrak­cyjne poło­że­nie, powszech­nie uznane walory kli­ma­tyczne oraz bar­dzo liczne obiekty SPA .

czy­taj więcej …

Lodo­wi­sko

Lodo­wi­sko Milenium

Oświe­tlone, nagło­śnione oraz wypo­sa­żone w dodat­kowe efekty świetlne — sky­be­amer. Na miej­scu wypo­ży­czal­nia łyżew. Na lodo­wi­sku orga­ni­zo­wane są imprezy rekre­acyjne i zaję­cia z instruk­to­rem. Lodo­wi­sko czynne jest od listo­pada do końca marca.

Odkryte, sztuczne lodo­wi­sko o wymia­rach lodo­wi­ska hoke­jo­wego 30/60m. Poło­żone w cen­trum mia­sta w kom­plek­sie spor­to­wym Mile­nium.
Czynne w sezo­nie zimo­wym codzien­nie od 10.00 do 22.00. Przy lodo­wi­sku znaj­duje sie ostrzal­nia i wypo­ży­czal­nia łyżew. Działa szkółka łyżwiarska.

 

Bilety wstępu:

 • nor­malny — 7,00 zł (1 h)
 • ulgowy 5,00 zł (1 h)
 • wypo­ży­cze­nie łyżew — 5,00 zł (1 h)
 • ostrze­nie łyżew — 7,00 zł
 • kar­net nor­malny — 60,00 zł (10 h)
 • kar­net nor­malny — 100,00 zł (20 h)
 • kar­net ulgowy 45,00 zł (10 h)
 • kar­net ulgowy — 80,00 zł (20 h)
 • bilet wstępu dla osoby towa­rzy­szą­cej nie korzy­sta­ją­cej z lodo­wi­ska — 1,00 zł

W ramach zajęć szkol­nych i pozasz­kol­nych pro­po­nu­jemy zaję­cia rekre­acyjno — spor­towe na LODOWISKU MILENIUM:

 • wstęp od osoby — 3,50 zł
 • wypo­ży­cze­nie łyżew — 3,50 zł
 • opie­kun grupy / nauczy­ciel — wstęp wolny

Lodo­wi­sko do dys­po­zy­cji w godzi­nach 10:00 do 15:00 (ponie­dzia­łek — pią­tek). Gwa­ran­tu­jemy fachową pomoc instruktora.

 

Prze­rwy tech­niczne
w godz. od 14:00 do 15:00 i od 18:00 do 19:00