plende
Polskie Centrum SPA Kołobrzeg

Koło­brzeg, mia­sto o dużej tra­dy­cji uzdro­wi­sko­wej, nazy­wany jest ostat­nio pol­ską sto­licą SPA. Składa się na to kilka czyn­ni­ków: bogata histo­ria, atrak­cyjne poło­że­nie, powszech­nie uznane walory kli­ma­tyczne oraz bar­dzo liczne obiekty SPA .

czy­taj więcej …

Napi­sali o Koło­brzegu: “Man spricht Deutsch”

Zachę­camy do prze­czy­ta­nia arty­kułu na temat Koło­brzegu z prasy nie­miec­kiej. Jest to pierw­szy efekt zor­ga­ni­zo­wa­nej przez Fun­da­cję Koło­brzeg Pol­skie Cen­trum SPA wizyty dzien­ni­ka­rzy branży tury­stycz­nej w naszym mie­ście w dniach 8–11.10.2013.

Schleswig-Holstein am Sonntag_Reinholde Christiansen_20.10.2013-page-001