plende
Polskie Centrum SPA Kołobrzeg

Koło­brzeg, mia­sto o dużej tra­dy­cji uzdro­wi­sko­wej, nazy­wany jest ostat­nio pol­ską sto­licą SPA. Składa się na to kilka czyn­ni­ków: bogata histo­ria, atrak­cyjne poło­że­nie, powszech­nie uznane walory kli­ma­tyczne oraz bar­dzo liczne obiekty SPA .

czy­taj więcej …

Muzeum Oręża Polskiego

Pomysł utwo­rze­nia muzeum w Koło­brzegu — sym­bo­licz­nym miej­scu walk 1 Armii Woj­ska Pol­skiego oraz zaślu­bin Pol­ski z Bał­ty­kiem w marcu 1945r — powstał kilka lat po zakoń­cze­niu II wojny świa­to­wej. Po wielu sta­ra­niach dzia­ła­czy spo­łecz­nych z Janem Fran­kow­skim na czele, 9 maja 1963r otwarto pol­ską pla­cówkę muze­alną, która przy­jęła pro­fil historyczno-wojskowy. Z chwilą jej powsta­nia, zaczęła roz­wi­jać się także kolek­cja zabyt­ków oraz zakres pro­wa­dzo­nych badań.

Obec­nie Muzeum to

  • Oddział Dzieje Oręża Pol­skiego z XV-wieczną Kamie­nicą Kupiecką,
  • Oddział Histo­rii Miasta
  • Skan­sen Morski.

To jedno z naj­bar­dziej zna­nych muzeów w Pol­sce. Poprzez swoje dzia­ła­nia i bogate zbiory jest waż­nym miej­scem spo­tkań na kul­tu­ral­nej mapie dla kolej­nych poko­leń pasjo­na­tów histo­rii z całej Europy. Posia­dana przez koło­brze­ską pla­cówkę kolek­cja ma wysoką rangę w kla­sy­fi­ka­cjach zbio­rów muze­al­ni­czych w Pol­sce i za granicą.

Obec­nie koło­brze­skie Muzeum odwie­dza bli­sko 130.000 widzów rocz­nie, co sta­wia je w czo­łówce muzeów w Pol­sce. Orga­ni­zuje wystawy cza­sowe, wyda­rze­nia i pro­jekty edu­ka­cyjne adre­so­wane do wszyst­kich grup wie­ko­wych. Naj­waż­niej­sze z nich: insce­ni­za­cja histo­ryczna Bój o Koło­brzeg, pro­jekty edu­ka­cyjne z cyklu Ferie z Histo­rią oraz Ludzie i ich Pasje, pro­gramy skie­ro­wane do pasjo­na­tów tech­niki Hono­rowa Adop­cja Zabyt­ków oraz pro­gramy akty­wi­zu­jące miesz­kań­ców Obu­dzić Koło­brzeg. Muzeum posiada spe­cja­li­styczną biblio­tekę historyczno-wojskową. Sklepy muze­alne ofe­rują publi­ka­cje histo­ryczne i kra­jo­znaw­cze, pamiątki i pocztówki.

DZIEJE ORĘŻA POLSKIEGO, ul. Emi­lii Gier­czak 5
Uło­żona chro­no­lo­gicz­nie wystawa przed­sta­wia bogatą kolek­cję doku­men­tu­jącą histo­rię pol­skiej woj­sko­wo­ści od okresu śre­dnio­wie­cza do współ­cze­sno­ści. Ponad 70 pojaz­dów woj­sko­wych, samo­lo­tów, broni pan­cer­nej i arty­le­rii eks­po­no­wane są w sali tech­niki oraz na wysta­wie ple­ne­ro­wej.
rezer­wa­cje — +48 94 352–12-88, email: wystawy@muzeum.kolobrzeg.pl
godziny otwar­cia wystaw — codzien­nie  10:00 — 18:00
eks­po­zy­cja ple­ne­rowa: od świtu do zmierzchu

 

ODDZIAŁ HISTORII MIASTA, ul. Armii Kra­jo­wej 13
Empi­rowy Pałac Braun­schwe­igów: 3 sale eks­po­zy­cji sta­łych poświę­co­nych histo­rii Koło­brzegu oraz kolek­cji narzę­dzi pomia­ro­wych.
Wystawę doku­men­tu­jącą histo­rię Koło­brzegu stwo­rzono na pod­sta­wie bez­cen­nych zabyt­ków arche­olo­gicz­nych, pocho­dzą­cych z badań pro­wa­dzo­nych na tere­nie mia­sta i wcze­sno­śre­dnio­wiecz­nego grodu w Budzi­sto­wie.
godziny otwar­cia wystaw  od wtorku – do nie­dzieli 10:00 — 18:00
KOŁOBRZESKI SKANSEN MORSKI ul. Szyprów/ Port Rybacki

Ple­ne­rowa eks­po­zy­cja zabyt­ków zwią­za­nych z kul­turą mor­ską: okręty ORP Fala, ORP Wła­dy­sła­wowo, legen­darny kontr­tor­pe­do­wiec ORP Burza.
Muzeum Oręża Pol­skiego w Koło­brzegu
78–100 Koło­brzeg, ul. Armii Kra­jo­wej 13
Tel +48 94 3525253 fax +48 94 3525254
www.muzeum.kolobrzeg.pl
muzeum@muzeum.kolobrzeg.pl
jedyne w Pol­sce udo­stęp­nione do zwie­dza­nia działo samo­bieżne
samo­lot szkolno-treningowy TS-11 Iskra udo­stęp­niony do zwiedzania

 

Źró­dło: Muzeum Oręża Polskiego