plende
Polskie Centrum SPA Kołobrzeg

Koło­brzeg, mia­sto o dużej tra­dy­cji uzdro­wi­sko­wej, nazy­wany jest ostat­nio pol­ską sto­licą SPA. Składa się na to kilka czyn­ni­ków: bogata histo­ria, atrak­cyjne poło­że­nie, powszech­nie uznane walory kli­ma­tyczne oraz bar­dzo liczne obiekty SPA .

czy­taj więcej …

Nie tylko z pia­sku zbu­do­wany” — arty­kuł o Koło­brzegu w nie­miec­kiej prasie

 

Mamy przy­jem­ność zapre­zen­to­wać arty­kuł, jaki opu­bli­ko­wano w Neues Deutsch­land w miniony week­end na temat Kołobrzegu.

Auto­rem jest Heidi Diehl, która miała oka­zję zwie­dzić  nasze mia­sto w paź­dzier­niku 2013 wraz z grupą nie­miec­kich dzien­ni­ka­rzy branży turystycznej.

Zachę­camy do lektury.

Nicht nur auf Sand gebaut