plende
Polskie Centrum SPA Kołobrzeg

Koło­brzeg, mia­sto o dużej tra­dy­cji uzdro­wi­sko­wej, nazy­wany jest ostat­nio pol­ską sto­licą SPA. Składa się na to kilka czyn­ni­ków: bogata histo­ria, atrak­cyjne poło­że­nie, powszech­nie uznane walory kli­ma­tyczne oraz bar­dzo liczne obiekty SPA .

czy­taj więcej …

Nor­dic Walking

To ina­czej marsz, czyli natu­ralna czyn­ność ruchowa wzbo­ga­cona o uru­cho­mie­nie obrę­czy bar­ko­wej poprzez uży­cie spe­cjal­nie zapro­jek­to­wa­nych kij­ków. Wymy­ślony został w Fin­lan­dii w latach 20 XX wieku, jako cało­roczny tre­ning dla nar­cia­rzy biegowych.

 

Dzięki upra­wia­niu tej dys­cy­pliny następuje:

  • poprawa wydol­no­ści serca i całego krwioobiegu
  • pod­wyż­sze­nie pojem­no­ści płuc śred­nio o 20 — 58%
  • spa­la­nie powy­żej 400 kcal/h zamiast 280 kcal jak przy nor­mal­nym chodzeniu
  • usu­wa­nie napię­cia mię­śni ramion, karku i pleców
  • tre­ning odciąża kolana i redu­kuje obcią­że­nie apa­ratu ruchowego
  • roz­wija siłę i wytrzy­ma­łość ramion oraz sta­bil­ność chodu

 

Nor­dic Wla­king jest szcze­gól­nie pole­cany oso­bom star­szym gdyż dzięki kij­kom zwięk­sza się sta­bil­ność przy cho­dze­niu, redu­kuje się nacisk na pisz­czele, kolana, bio­dra i plecy oraz odciąża się stawy.
Koło­brze­ska plaża jest szcze­gól­nie odpo­wied­nim miej­scem do mar­szu z kij­kami ponie­waż pia­sek dodat­kowo amor­ty­zuje i chroni kolana przed ura­zami a w razie upadku zabez­pie­cza przed kontuzjami.

 

Kije do upra­wia­nia nor­dic wal­king można zaku­pić za ok. 110 — 500 zł.

 

Dobre kijki są wyko­nane z kom­po­zy­tów włókna węglo­wego, mają dużą trwa­łość i ela­stycz­ność, dzięki czemu amor­ty­zują ude­rze­nia o pod­łoże i nie prze­no­szą drgań na ramiona.
Bar­dzo ważne jest aby odpo­wied­nio dopa­so­wać dłu­gość kij­ków do wzro­stu, co można łatwo samemu wyli­czyć sto­su­jąc wzór: dłu­gość kija = 0,68 x wzrost
Można rów­nież sko­rzy­stać z tabeli:

 

Tech­nika marszu

Kije zawsze trzy­mamy uko­śnie i bli­sko ciała — nie machamy kij­kami do przodu — zawsze trzy­mamy je pod kątem ok 60 stopni do pod­łoża ramiona pra­cują na prze­mian należy utrzy­my­wać wła­sny rytm i tempo, które wtedy jest wła­ściwe kiedy osoba może w cza­sie mar­szu pro­wa­dzić roz­mowę bez zadyszki wysu­nię­cie lewej nogi nastę­puje rów­no­cze­śnie z wysu­nię­ciem pra­wej ręki.
Sam sport można połą­czyć rów­nież z wycieczką kra­jo­znaw­czą, na którą zabiorą Pań­stwa nasi wykwa­li­fi­ko­wani instruk­to­rzy, kijki można wypo­ży­czyć w hote­lo­wych recep­cjach lub w punk­tach infor­ma­cji turystycznej.

 

Źró­dło: www.klimatycznykolobrzeg.pl