plende
Polskie Centrum SPA Kołobrzeg

Koło­brzeg, mia­sto o dużej tra­dy­cji uzdro­wi­sko­wej, nazy­wany jest ostat­nio pol­ską sto­licą SPA. Składa się na to kilka czyn­ni­ków: bogata histo­ria, atrak­cyjne poło­że­nie, powszech­nie uznane walory kli­ma­tyczne oraz bar­dzo liczne obiekty SPA .

czy­taj więcej …

Cere­mo­nia Zaślu­bin z Morzem

Genezy tego obrzędu należy szu­kać już w sym­bo­licz­nym chrzcie żegla­rzy w mor­skiej wodzie, który był swo­istym połą­cze­niem cere­mo­nii reli­gij­nej, magicz­nej i teatral­nej, obra­zu­ją­cym ówcze­sną rela­cję czło­wiek — morze. Cere­mo­nia oparta na naj­star­szej insty­tu­cji spo­łecz­nej – zaślu­bi­nach — odpra­wiana była zbio­rowo lub indy­wi­du­al­nie przez kapłana lub przy­wódcę. Słowa – zaklę­cia „ zaślu­biam się z tobą” a także sym­bo­liczne kółko — pier­ścień wrzu­cane do morza, świad­czą o per­so­ni­fi­ka­cji żywiołu wody, które czło­wieka napa­wało lękiem, a które nie­uchron­nie nale­żało sobie zjed­nać lub okieł­znać. Ist­nieją przy­pusz­cze­nia, iż pierw­sze cere­mo­nie zaślu­bin miały miej­sce w spo­łecz­no­ściach zamiesz­ku­ją­cych oko­lice poło­żone nad Morzem Śród­ziem­nym — w Gre­cji.
Naj­więk­szą cere­mo­nią mor­ską, porów­ny­walną z cesar­skimi uro­czy­sto­ściami, było tzw Mał­żeń­stwo Adria­tyku, doko­ny­wane corocz­nie od 1000 r. n.e. dla pod­kre­śle­nia mor­skiego zwierzch­nic­twa Wene­cji. Z histo­rii znane są też cere­mo­nie kate­chu­me­natu pro­wa­dzone przez Biskupa Rein­berna (twórcy pierw­szej kate­dry pomor­skiej w Koło­brzegu), czy zwią­zane z wyda­niem za mąż córki Mieszka I — Świę­to­sławy za Eryka VIII Zwy­cię­skiego – Króla Szwe­cji.
Od ery Chrze­ści­jań­stwa nastał kult jed­nego boga. Dawne wie­rze­nia i cere­mo­nie pogań­skie zostały wytę­pione lub nada­wano im nową chrze­ści­jań­ską treść. Kult morza i obrzęd zaślu­bin z morzem prze­kształ­cił się w uro­czy­sto­ści mor­skie, które uzy­skały już nowy reli­gijny charakter.

 

Dla histo­rii Koło­brzegu naj­waż­niej­szym świę­tem są corocz­nie obcho­dzone uro­czy­sto­ści zwią­zane z Zaślu­bi­nami z Morzem – 18 marca

 

Przy­szli­śmy, Morze… Przy­się­gamy, że Cię nigdy nie opu­ścimy. Rzu­ca­jąc ten pier­ścień w Twe fale biorę z tobą ślub, ponie­waż Tyś było i będziesz nasze…
[kpr Fran­ci­szek Nie­wi­dziajło, Koło­brzeg 18 marca 1945r] — wypo­wia­da­jąc te słowa wrzu­cił obrączkę zaślu­bi­nową do morza, z pra­wego falo­chronu wej­ścia do Portu w Koło­brzegu
Na początku 1945 roku 1 Armia Woj­ska Pol­skiego, sfor­mo­wana w ZSRR, wal­cząc w skła­dzie I Frontu Bia­ło­ru­skiego, dotarła na Pomo­rze. Przy­pa­dło jej wal­czyć o pra­starą dziel­nicę pań­stwa Pia­stów, która szczę­śli­wym zrzą­dze­niem losu, znowu miała być pol­ska. Nawią­za­nie do począt­ków naszej pań­stwo­wo­ści, było głów­nym hasłem histo­rycz­nym towa­rzy­szą­cym żoł­nie­rzom w krwa­wych wal­kach przy prze­ła­my­wa­niu wału Pomor­skiego.
Kiedy w ramach ope­ra­cji pomor­skiej, woj­sko zbli­żało się do morza, poja­wiło się, chyba spon­ta­nicz­nie, jesz­cze jedno sko­ja­rze­nie histo­ryczne: zaślu­biny z morzem. O tych z 1920 roku wie­dział każdy Polak. Zaślu­biny z morzem w roku 1945 odby­wały się w warun­kach wojen­nych na linii frontu.(pas wybrzeża o sze­ro­ko­ści 10 km for­mal­nie do końca wojny był linią frontu). Dowódz­two armii pod­jęło decy­zję, żeby uro­czy­sto­ści zaślu­bin odbyły się w oddzia­łach. Główna uro­czy­stość z udzia­łem repre­zen­ta­cji jed­no­stek miała się odbyć po zdo­by­ciu Koło­brzegu. Orga­ni­zo­wane je na wybrzeżu od Dziw­nowa po Gdy­nię w okre­sie od 15 marca do 6 kwiet­nia. Wszę­dzie się­gano do sym­bo­liki zaślu­bin z 1920 roku. zawsze było wrzu­ca­nie pier­ście­nia do morza oraz przy­sięga na wier­ność morzu. Dość czę­sto też wystę­po­wało zanu­rza­nie sztan­da­rów w morzu. 17 marca 1945r, 1 War­szaw­ska Bry­gada Kawa­le­rii doko­nała aktu zaślu­bin z morzem w Mrze­ży­nie. 18 marca 1945r, w Koło­brzegu odbyły się główne cele­bro­wane obrzędy zaślu­bin 1 i 2 Armii Woj­ska Pol­skiego z morzem.

 

H. Kro­czyń­ski „Pol­skie tra­dy­cje mor­skie 967‑1945” [Wydaw­nic­two Muzeum Oręża Pol­skiego, Koło­brzeg, 2012

 

Wię­cej infor­ma­cji na wysta­wie w Oddziale Muzeum Dzieje Oręża Pol­skiego – ul. ppor Emi­lii Gier­czak 5
Wystawa uka­zuje wszyst­kie znane fakty z histo­rii zwią­zane z zaślu­bi­nami z morzem – od sym­bo­liki wody jako pra­ma­te­rii wszech­świata poprzez uro­czy­ste cere­mo­nie zaślu­bin we wcze­snym śre­dnio­wie­czu, aż do waż­nych dla pol­skiej racji stanu wyda­rzeń, które towa­rzy­szyły powro­towi Pol­ski nad Bał­tyk – zaślu­bin w Pucku i w Kołobrzegu.

 

Wir­tu­alny Spa­cer po Muzeum:http://kolobrzeg.spacerem.pl/atrakcje/muzea-galerie/wystawa-dzieje-oreza-polskiego.html