plende
Polskie Centrum SPA Kołobrzeg

Koło­brzeg, mia­sto o dużej tra­dy­cji uzdro­wi­sko­wej, nazy­wany jest ostat­nio pol­ską sto­licą SPA. Składa się na to kilka czyn­ni­ków: bogata histo­ria, atrak­cyjne poło­że­nie, powszech­nie uznane walory kli­ma­tyczne oraz bar­dzo liczne obiekty SPA .

czy­taj więcej …

O Koło­brzegu

Koło­brzeg, mia­sto o dużej tra­dy­cji uzdro­wi­sko­wej, nazy­wany jest ostat­nio pol­ską sto­licą SPA. Składa się na to kilka czyn­ni­ków: bogata histo­ria, atrak­cyjne poło­że­nie, powszech­nie uznane walory kli­ma­tyczne oraz bar­dzo liczne obiekty SPA .

 

 

Corocz­nie odwie­dza nas rekor­dowa ilość kura­cju­szy, wcza­so­wi­czów i biz­nes­me­nów. Posta­no­wi­li­śmy więc roz­bu­do­wać naszą dotych­cza­sową stronę inter­ne­tową tak, by mogła słu­żyć jako mini infor­ma­tor i prze­wod­nik po mie­ście dla osób pla­nu­ją­cych wypo­czy­nek w Koło­brzegu. Wzbo­ga­cona mnó­stwem zdjęć dużych roz­mia­rów, posiada kilka pod­roz­dzia­łów — zakładek.

 

I tak oto w zakładce O KOŁOBRZEGU zgłę­biamy histo­rię powsta­nia uzdro­wi­ska, stroju kąpie­lo­wego, zwie­dzamy zabytki. Zwra­camy tu też uwagę na cenne bogac­twa natu­ralne jak boro­wina, czy solanki.

 

Koło­brzeg to także rado­sny kli­mat zabawy i roz­rywki, leniwa atmos­fera waka­cyj­nego odde­chu od dnia codzien­nego. Infor­ma­cje o róż­nych pakie­tach i ofer­tach pro­mo­cyj­nych jak np. week­end w Koło­brzegu, wczasy z dziec­kiem czy relak­sa­cyjny pobyt SPA są dostępne na stro­nach naszych obiek­tów w zakładce HOTELE.

 

Koło­brzeg to rów­nież ide­alne miej­sce na orga­ni­za­cję kon­fe­ren­cji, szko­leń i sym­po­zjów z dużą ilo­ścią uczest­ni­ków. Można tu pro­wa­dzić roz­mowy biz­ne­sowe w prze­stron­nych hote­lach, z przy­ja­znym per­so­ne­lem w nowo­cze­snych salach kon­fe­ren­cyj­nych. Wię­cej w zakładce KONFERENCJE

Ptaszek_2

Zdro­wie i uroda są cią­gle w cenie — a w naszym kuror­cie można popra­wić samo­po­czu­cie i wygląd nie­za­leż­nie od pory roku i pogody. O die­tach, spa i wel­l­ness w zakładce ZDROWIE I URODA.

 

 

O tym jak do nas doje­chać koleją, czy samo­lo­tem w zakładce JAK DOJECHAĆ .

 

O więk­szo­ści atrak­cji jakie cze­kają odwie­dza­ją­cych Koło­brzeg i oko­licę, a także o tym, jak inte­re­su­jąco spę­dzić wolny czas, w zakładce CO ROBIĆ.

 

 

Zapra­szamy, życzymy poży­tecz­nej lektury

i nie­za­po­mnia­nych wra­żeń.
Z ser­decz­nymi pozdro­wie­niami znad morza…

 

PREZES
Adam Hok