plende
Polskie Centrum SPA Kołobrzeg

Koło­brzeg, mia­sto o dużej tra­dy­cji uzdro­wi­sko­wej, nazy­wany jest ostat­nio pol­ską sto­licą SPA. Składa się na to kilka czyn­ni­ków: bogata histo­ria, atrak­cyjne poło­że­nie, powszech­nie uznane walory kli­ma­tyczne oraz bar­dzo liczne obiekty SPA .

czy­taj więcej …

Szkółki dla dzieci

Szkółka pły­wacka “Depka”

www.depka.com.pl/index.php?id=kontakt

 

 

Szkółka teni­sowa Tenis Park

ul. Sikor­skiego 1
78–100 Koło­brzeg
tel. 663 841 728
korty@starlet.com.pl

 

Szkółka jazdy konnej

Miło­śni­ków hip­piki zapra­szamy do stad­niny w Majątku Male­chowo, w któ­rej zarówno wytrawny, jak i począt­ku­jący jeź­dziec znaj­dzie coś dla sie­bie. Staj­nie miesz­czą 20 koni od szla­chet­nej pół­krwi do rasy wiel­ko­pol­skiej i ślą­skiej. Wykwa­li­fi­ko­wana kadra popro­wa­dzi dla Pań­stwa zaję­cia z jazdy kon­nej na par­ku­rze , w kry­tej ujeż­dżalni lub zor­ga­ni­zuje jazdy tere­nowe w lasach, na lokal­nych łąkach czy na plaży.
Moż­li­wość jazdy w teren bryczką lub wozem, a zimą saniami.

 

  • Lek­cja z instruk­to­rem w zastę­pie 1h 40 / 60 zł
  • Lek­cja indy­wi­du­alna 1h 55 / 90 zł
  • Jazda w terenie:
  • 1h 40 / 60 zł
  • Nauka na lonzy dla począt­ku­ją­cych 0,5h 30 / 50 zł
  • Pro­wa­dzanka dla dziecka 10min 20 / 20

 

Dojazd do Hotelu Erania

Od strony Koło­brzegu. Wyjeż­dżamy z Koło­brzegu w kie­runku na Kosza­lin, jedziemy pro­sto przez 10 km mija­jąc Las Koło­brze­ski i wieś Bagicz. Dojeż­dzamy do Ustro­nia Mor­skiego, na skrzy­żo­wa­niu skrę­camy w prawo w kie­runku Dygowo i jedziemy pro­sto przez 2 km. Po pra­wej stro­nie widzimy Hotel Erania.

Hotel ERANIA
Mają­tek Male­chowo
Male­chowo 4
78–111 Ustro­nie Mor­skie
www.erania.pl
tel. +48 94 351 99 77
lub tel komór­kowy 600 370 036
email: hotel@erania.pl