plende
Polskie Centrum SPA Kołobrzeg

Koło­brzeg, mia­sto o dużej tra­dy­cji uzdro­wi­sko­wej, nazy­wany jest ostat­nio pol­ską sto­licą SPA. Składa się na to kilka czyn­ni­ków: bogata histo­ria, atrak­cyjne poło­że­nie, powszech­nie uznane walory kli­ma­tyczne oraz bar­dzo liczne obiekty SPA .

czy­taj więcej …

Oferta RCK

1. Zaję­cia Plastyczne

 

dla dzieci

odby­wają się we wtorki od godz. 16.00 do 17.30 w sali kon­fe­ren­cyj­nej 2 pię­tro. Tech­niki pla­styczne to: rysu­nek, malar­stwo, malar­stwo na szkle, prace far­bami żelo­wymi, kredki wodne, bibuło — formy prze­strzenne, rzeźba. Zaję­cia dla uczniów Szkół Pod­sta­wo­wych pro­wa­dzone przez st. inst.ds. pla­styki Elż­bietę Polak.

 

dla mło­dzieży

Odby­wają się w czwartki co drugi tydzień, od godz 16.30 do 19.00 w sali kon­fe­ren­cyj­nej 2 pię­tro. Tech­niki pla­styczne; rysu­nek, malar­stwo szta­lu­gowe, malar­stwo na szkle, akryl, pastel, akwa­rela. Zaję­cia dla mło­dzieży Szkół Gim­na­zjal­nych i Lice­al­nych pro­wa­dzone przez st. inst. ds. pla­styki Elż­bietę Polak
Kon­takt:
Elż­bieta Polak­star­szy instruk­tor ds. pla­styki
e-mail: elzbieta.polak@rck.kolobrzeg.eu
tel: 501 708 219

 

 

2. Warsz­taty Teatralno-Szczudlarskie
Skie­ro­wane są do wszyst­kich, któ­rzy czują w sobie arty­styczne wibra­cje i marzą o lata­niu.
Uczest­nicy zajęć poznają ele­men­tarne ćwi­cze­nia aktor­skie roz­wi­ja­jące wyobraź­nię i uczące wydo­by­wa­nia z sie­bie emo­cji i prze­twa­rza­nia ich na język teatru.
Kul­mi­na­cja warsz­ta­tów to wspólne two­rze­nie etiud teatral­nych i spek­ta­klu, gdzie jed­nym ze środ­ków eks­pre­sji teatral­nej mogą być szczu­dła.
Warsz­taty adre­so­wane są do mło­dzieży gim­na­zjal­nej oraz szkół śred­nich.
Instruk­tor: Marta Para­decka (660 042 671), marta.paradecka@rck.kolobrzeg.eu

 

3. “Baj­kowo“
to zaję­cia dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat. For­muła zajęć prze­wi­duje zaan­ga­żo­wa­nie w zaję­cia rów­nież rodziców/opiekunów. Wzmac­niają i roz­wi­jają one rela­cje dziecka w gru­pie, oraz na linii dziecko-rodzic/opiekun. Pozwa­lają na wspólne, cie­kawe spę­dza­nie czasu. Dodat­kowo dają rodzicom/opiekunom szansę “pod­pa­trzeć” zacho­wa­nie dzieci w gru­pie — na co rzadko pozwa­lają przedszkola.

 

Zaję­cia skła­dają się z dwóch części:

 

  1. Pierw­sza to czy­ta­nie bajki, która zostaje moty­wem prze­wod­nim spotkania.
  2. Część druga to wspólne, pro­ste dzia­ła­nia pla­styczne bądź ruchowe wyko­ny­wane wspól­nie z rodzicami/opiekunami.

Dodat­ko­wym ele­men­tem “Baj­kowa” jest jego zaist­nie­nie w sieci. Blog „Baj­kowo” to miej­sce, w któ­rym znajdą się zdję­cia „dzieł” naszych małych arty­stów. Blog to rów­nież oka­zja i zapro­sze­nie do dys­ku­sji o czy­ta­nych książ­kach oraz do zapro­po­no­wa­nia nowych.
Zaję­cia odby­wają się w co drugą sobotę od godziny 11:00, w sali kon­fe­ren­cyj­nej Regio­nal­nego Cen­trum Kul­tury w Koło­brzegu im. Z. Her­berta. Wstęp do Baj­kowa jest bez­płatny. Ilość miejsc ogra­ni­czona (25 dzieci). Obo­wią­zują zapisy.
Instruk­torka: Hanka Dziu­biń­ska
Po wię­cej infor­ma­cji zapra­szamy pod adres: http://bajkoworck.blogspot.com/

 

 

4. Zespół Teatralny KLUCZ CZYLI WYTRYCH
Zespół teatralny Klucz czyli Wytrych jest zespo­łem Regio­nal­nego Cen­trum Kul­tury, zespo­łem teatral­nym kon­ty­nu­ują­cym pracę poprzed­nich zespo­łów (Bajarki, Mary­chy, Bez Suflera, Raz, dwa, trzy i frytki) obję­tych przez naszą insty­tu­cję pro­gra­mem upo­wszech­nia­ją­cym kul­turę teatralną i kul­turę żywego słowa.
Naj­now­szym przed­sta­wie­niem tego zespołu jest spek­takl W beczce cho­wany, czyli cho­wać, cho­wać i wycho­wać.
W beczce cho­wany… jest pasti­szem wszech­obec­nych w pro­gra­mach tele­wi­zyj­nych – pro­gra­mów roz­ryw­ko­wych. To próba przyj­rze­nia się tym pro­gra­mom okiem mło­dych ludzi, okiem kry­tycz­nym, ale też peł­nym poczu­cia humoru.
W przed­sta­wie­niu grają ucznio­wie i uczen­nice szkół śred­nich, gim­na­zjów i szkół pod­sta­wo­wych:
Ali­cja Bała­buch, Marta Bryl, Maria Cza­plew­ska, Justyna Gorącz­kow­ska, Klau­dia Gla­wer, Ewe­lina Januszko, Jagienka Kieł­kow­ska, Agnieszka Mar­ci­now­ska, Daniel Por­tka, Karo­lina Rusiecka, Mag­da­lena Wójtowicz.

 

5. Świe­tlice dla dzieci i mło­dzieży
Zaję­cia w świe­tlicy dla dzieci i mło­dzieży pro­wa­dzi instruk­tor RCK w Koło­brzegu, Kata­rzyna Zieniuk.

 

Świe­tlice osie­dlowe Regio­nal­nego Cen­trum Kul­tury:
Ul. Gra­niczna 3
Ul. Jed­no­ści Naro­do­wej 42
Ul. Czar­niec­kiego 5F Świe­tlica „Na Ogro­dach”
Zaję­cia w świe­tli­cach dla dzieci i mło­dzieży prowadzą:

  • Beata Banach (ul. Gra­niczna i ul. Jed­no­ści Naro­do­wej) tel. kom.: 509 858 537
  • Kata­rzyna Zie­niuk – Roma­now­ska (Świe­tlica „Na Ogro­dach”) tel. 94 35 17 934, kom. 512 786 401

Świe­tlice zapew­niają dzie­ciom opiekę i wycho­wa­nie, pomoc dydak­tyczną, wspar­cie roz­woju dziecka, orga­ni­za­cję czasu wol­nego oraz roz­wój zacho­wań pro­spo­łecz­nych. We wszyst­kich pla­ców­kach pro­wa­dzone są zaję­cia oko­licz­no­ściowe: ferie zimowe, Walen­tynki, Dzień Dziecka, waka­cje let­nie, Hal­lo­ween, Andrzejki, Miko­łajki.
W pomiesz­cze­niach świe­tlic dostępne są dla dzieci i mło­dzieży sta­no­wi­ska komputerowe.

 

6. Poranki Mło­dego Widza:
W nie­dzielę o g. 11.00 przed­sta­wie­nia teatralne dla dzieci lub filmy ani­mo­wane według programu