plende
Polskie Centrum SPA Kołobrzeg

Koło­brzeg, mia­sto o dużej tra­dy­cji uzdro­wi­sko­wej, nazy­wany jest ostat­nio pol­ską sto­licą SPA. Składa się na to kilka czyn­ni­ków: bogata histo­ria, atrak­cyjne poło­że­nie, powszech­nie uznane walory kli­ma­tyczne oraz bar­dzo liczne obiekty SPA .

czy­taj więcej …

Olymp II

Olymp II posiada nowo­cze­sne i kom­for­towe pokoje 2, 3 i 4 – oso­bowe, pro­fe­sjo­nalną bazę zabie­gową z kli­ma­tycz­nym SPA oraz base­nem. Na tere­nie obiektu znaj­duje się rów­nież bow­ling, sala fit­ness, bilard, sala zabaw dla dzieci oraz kawiar­nia. Olymp II to jedyny obiekt w Koło­brzegu z wła­sną flotą skła­da­jącą się ze statku węd­kar­skiego oraz pięk­nego jachtu.

 

T. Kościuszki 2, 78–100 Koło­brzeg
Tel. +48 94 35 11 800
e-mail: recepcja@olymp2.pl

 

www.olymp2.pl