plende
Polskie Centrum SPA Kołobrzeg

Koło­brzeg, mia­sto o dużej tra­dy­cji uzdro­wi­sko­wej, nazy­wany jest ostat­nio pol­ską sto­licą SPA. Składa się na to kilka czyn­ni­ków: bogata histo­ria, atrak­cyjne poło­że­nie, powszech­nie uznane walory kli­ma­tyczne oraz bar­dzo liczne obiekty SPA .

czy­taj więcej …

Park linowy

Park linowy to spe­cjal­nie przy­go­to­wany układ lin, pode­stów ‚sia­tek itp. Zapew­nia moż­li­wość peł­nego emo­cji poko­ny­wa­nia wyzna­czo­nych tras od drzewa do drzewa.Uczestnicy zabawy wypo­sa­żeni są w spe­cjalne uprzęże i kaski oraz są pod opieką instruk­to­rów wspi­naczki. Pełne bez­pie­czeń­stwo uczest­ni­kom zabawy zapew­nia ate­sto­wany sprzęt naj­wyż­szej jakości.

 

Zabawa odbywa się pod czuj­nym okiem instruk­to­rów – asy­sten­tów, któ­rzy zapew­niają też wstępne prze­szko­le­nie. Doro­śli i dzieci znajdą tu coś dla sie­bie: trzy trasy o róż­nym stop­niu trud­no­ści umoż­li­wiają udział osób w róż­nym wieku.

 

Poło­że­nie

Zaj­mu­jemy obszar parku za budyn­kiem RCK w Koło­brzegu, na ul. Sol­nej 1

GPS: 54 10’ 57’’ N 15 33’ 54’’ E
www.parklinowy.kolobrzeg.pl

Czas pracy :w waka­cje codzien­nie od 10.00 do 19.00. Pozo­stałe mie­siące na życze­nie, po uprzed­nim uzgod­nie­niu terminu

 

Kon­takt

Tel. 608505007, 509143808