plende
Polskie Centrum SPA Kołobrzeg

Koło­brzeg, mia­sto o dużej tra­dy­cji uzdro­wi­sko­wej, nazy­wany jest ostat­nio pol­ską sto­licą SPA. Składa się na to kilka czyn­ni­ków: bogata histo­ria, atrak­cyjne poło­że­nie, powszech­nie uznane walory kli­ma­tyczne oraz bar­dzo liczne obiekty SPA .

czy­taj więcej …

Pocią­giem, Autobusem

PKP

Roz­kład jazdy

WWWhttp://rozklad-pkp.pl

 

Orien­ta­cyjny czas dojazdu do więk­szych pol­skich miast: Kosza­lin – 50 min., Szcze­cin – 2 godz. 40 min., Gdańsk – 3 godz. 30 min., Łódź — 12 godz., Poznań – 5 godz., Wro­cław – 7 godz., War­szawa – 9 godz
W bez­po­śred­nich pocią­gach noc­nych są wagony sypialne lub z miej­scami do leżenia.

 

 

PKS

Dogodne połą­cze­nia z więk­szo­ścią ośrod­ków wcza­so­wych na środ­ko­wym wybrzeżu, m. in. z Dźwi­rzy­nem, Mrze­ży­nem, Nie­cho­rzem, Ustro­niem Mor­skim, Sar­bi­no­wem, i Miel­nem.
Czę­ste połą­cze­nia z Kosza­li­nem i Bia­ło­gar­dem, w sezo­nie połą­cze­nia pośpieszne z Pozna­niem i Świ­no­uj­ściem.
Odjazd auto­bu­sów PKS sprzed dworca PKP.
W pobliżu dworca — postój tak­só­wek oraz przy­sta­nek miej­skiej komu­ni­ka­cji autobusowej.

 

 

Wyna­jem samochodów

 

Avis, tel. +48 91 359 51 27, kom. 601 35 48 10, www.avis.pl
Europ­car, tel. +48 91 480 14 08, kom. 665 301 635, www.europcar.com.pl
Hertz, tel. + 48 91 488 93 50, kom. 605 15 04 28, www.hertz.com.pl
Sixt, tel. +48 91 488 38 83, kom. 0603 180 099, www.sixt.pl