plende
Polskie Centrum SPA Kołobrzeg

Koło­brzeg, mia­sto o dużej tra­dy­cji uzdro­wi­sko­wej, nazy­wany jest ostat­nio pol­ską sto­licą SPA. Składa się na to kilka czyn­ni­ków: bogata histo­ria, atrak­cyjne poło­że­nie, powszech­nie uznane walory kli­ma­tyczne oraz bar­dzo liczne obiekty SPA .

czy­taj więcej …

Polens Ostsee-Kurstadt

 

Pre­zen­tu­jemy Pań­stwu arty­kuł opu­bli­ko­wany w miniony week­end w gaze­cie “Fre­ien Presse” wyda­wa­nej w miej­sco­wo­ści Chem­nitz (południowo-wschodnie Niemcy, Sak­so­nia).
Autorką jest nie­za­leżna dzien­ni­karka Steffi Schwe­izer, którą wraz z grupą nie­miec­kich dzien­ni­ka­rzy branży tury­stycz­nej zapro­si­li­śmy do Koło­brzegu w paź­dzier­niku 2013. Podróż stu­dyjna orga­ni­zo­wana była dzięki współ­pracy z ber­liń­skim oddzia­łem Pol­skiej Orga­ni­za­cji Turystycznej.

Zachę­camy do lektury.

FP Ostsee Kolberg 5 4 14 (2)-page-001