plende
Polskie Centrum SPA Kołobrzeg

Koło­brzeg, mia­sto o dużej tra­dy­cji uzdro­wi­sko­wej, nazy­wany jest ostat­nio pol­ską sto­licą SPA. Składa się na to kilka czyn­ni­ków: bogata histo­ria, atrak­cyjne poło­że­nie, powszech­nie uznane walory kli­ma­tyczne oraz bar­dzo liczne obiekty SPA .

czy­taj więcej …

Pro­duk­cja środ­ków lecz­ni­czych i kosmetycznych

W 1862 r. koło­brze­ski che­mik i apte­karz dr Gustaw Bauck wyko­nał ana­lizę che­miczną koło­brze­skich źró­deł. Na tej pod­sta­wie zapro­po­no­wał do maso­wej pro­duk­cji koło­brze­ską wodę mine­ralną. Po akcep­ta­cji przez śro­do­wi­sko lekar­skie wodę zaczęła pro­du­ko­wać firma „Dr. Bauck & Co”. Sprze­da­wano ją w fir­mo­wych butel­kach zamy­ka­nych kor­kiem. W 1968 r. wzno­wiono pro­duk­cję koło­brze­skiej wody mine­ral­nej pod nazwą „Perła Bał­tyku”, a póź­niej „Jan­tar”. Perła Bał­tyku — woda mine­ralna ze źró­dła 16 A w Koło­brzegu nale­żą­cego do Uzdro­wi­ska Koło­brzeg S.A. przez wiele lat była mar­ko­wym, powszech­nie dostęp­nym, pro­duk­tem naj­pierw Przed­się­bior­stwa Pań­stwo­wego Uzdro­wi­sko Koło­brzeg, a póź­niej Uzdro­wi­ska Koło­brzeg S.A. Nazwę pro­duktu wymy­ślił w 1967 r. Sta­ni­sław Strzał­kow­ski. Napis z ety­kiety reklamował:

 

Woda mine­ralna ze źró­dła 16A w Koło­brzegu, orzeź­wia, wzmaga ape­tyt, wzmaga tra­wie­nie, pobu­dza pery­stal­tykę jelit, działa kojąco i prze­ciw­za­pal­nie, wpływa korzyst­nie na che­mizm soków ustro­jo­wych oraz prze­mianę mate­rii. Osad naturalny.

 

W roku 1840 koło­brze­ski kupiec i zie­larz Karol Lűck uru­cho­mił fabrykę leków zio­ło­wych wła­snej recep­tury. Pro­du­ko­wano 33 leki, któ­rych recep­tura była praw­nie chro­niona. Na opa­ko­wa­niu leku było wydru­ko­wane jego prze­zna­cze­nie i spo­sób uży­cia. Poza tym Lűck sprze­da­wał też różne zioła powszech­nie znane w tzw. medy­cy­nie ludo­wej. Pro­duk­cję leków sys­temu Lűcka kon­ty­nu­ował zięć zało­ży­ciela fabryki Wil­helm Anhalt do cza­sów mię­dzy­wo­jen­nych. Anhalt zbu­do­wał duży nowo­cze­sny gmach fabryczny, któ­rego część jesz­cze ist­nieje przy ul. Kaspro­wi­cza. Zwięk­szył też asor­ty­ment o kosme­tyki pro­du­ko­wane z surow­ców natu­ral­nych. Nazwa firmy AOK. Naj­więk­szą karierę zro­bił śro­dek do pie­lę­gna­cji twa­rzy, któ­rego recep­turę opra­co­wał oso­bi­ście Wil­helm Anhalt w Koło­brzegu jesz­cze w XIX w. i który do dziś jest produkowany.

 

Żró­dło: wyko­rzy­stano mate­riały z archi­wum Muzeum Oręża Pol­skiego w Kołobrzegu