plende
Polskie Centrum SPA Kołobrzeg

Koło­brzeg, mia­sto o dużej tra­dy­cji uzdro­wi­sko­wej, nazy­wany jest ostat­nio pol­ską sto­licą SPA. Składa się na to kilka czyn­ni­ków: bogata histo­ria, atrak­cyjne poło­że­nie, powszech­nie uznane walory kli­ma­tyczne oraz bar­dzo liczne obiekty SPA .

czy­taj więcej …

Pro­mem

Arma­to­rzy

 

POLFERRIES

www.polferries.promy.pl


UNITY LINE

www.unityline.pl

 


STENA LINE

www.stenaline.pl/promy/


FINNLINES

www.finnlines.com


Koło­brze­ska Żegluga Pasażerska

www.kzp.promy.pl

 

 

Połą­cze­nia  z Pol­ski do Danii i Danii do Polski:

  • Kopen­haga (przez Ystad) — Swi­no­uj­scie (Polfer­ries DKK)
  • Ronne via Ystad — Swi­no­uj­scie (Unity Line)
  • Nexo (Born­holm) — Koło­brzeg (Koło­brze­ska Żegluga Pasa­żer­ska)

 

 

Połą­cze­nia z Pol­ski do Szwe­cji i ze Szwe­cji do Polski:

  • Nyna­shamn — Gdansk (Polfer­ries SEK)
  • Ystad — Swi­no­uj­scie (Polfer­ries SEK)
  • Ystad — Swi­no­uj­scie (Unity Line)
  • Trel­le­borg — Swi­no­uj­scie (Unity Line)
  • Karls­krona — Gdy­nia (Stena Line)

 

 

Połą­cze­nia z Pol­ski do Fin­lan­dii i z Fin­lan­dii do Polski:

  • Gdy­nia — Hel­sinki (Fin­n­li­nes)

 

 

Połą­cze­nia z Pol­ski do Nie­miec  i z Nie­miec do Polski:

  • połą­cze­nie Gdy­nia — Ros­tock (Fin­n­li­nes)