plende
Polskie Centrum SPA Kołobrzeg

Koło­brzeg, mia­sto o dużej tra­dy­cji uzdro­wi­sko­wej, nazy­wany jest ostat­nio pol­ską sto­licą SPA. Składa się na to kilka czyn­ni­ków: bogata histo­ria, atrak­cyjne poło­że­nie, powszech­nie uznane walory kli­ma­tyczne oraz bar­dzo liczne obiekty SPA .

czy­taj więcej …

Puby i kluby nocne

Aqu­arius DISCO

 

Aqu­arius DISCO to wygodne loże, prze­stronny bar oraz bogaty wybór alko­holi z całego świata, obo­wią­zują  tu stroje wyj­ściowe. W  clu­bie mogą Pań­stwo  poba­wić się przy  naj­now­szych prze­bo­jach świa­to­wych oraz wziąć udział w impre­zie tema­tycz­nej czy wystę­pach tanecz­nych. Ist­nieje moż­li­wość bez­płat­nej rezer­wa­cji sto­li­ków pod nume­rem tele­fonu:  94 35 36 500.

Rezer­wa­cja obo­wią­zuje do godziny 23.

Club czynny codzien­nie od godz  21 – 03 

Ceny bile­tów:  Pią­tek – wstęp wolny, Sobota – 20 zł

 

 

Aqu­arius PUB

 

To dosko­nałe miej­sce na kame­ralne spo­tka­nia w gro­nie zna­jo­mych. Bar ofe­ruje sze­roki wybór whi­sky oraz innych alko­holi. Pub wypo­sa­żony jest w dwa sta­no­wi­ska do darta,  trzy stoły do poola oraz jeden do sno­okera. Aqu­arius PUB ofe­ruje moż­li­wość nauki gry w bilard z brą­zową meda­listką Mistrzostw Europy. Zapi­sów można doko­nać w Recep­cji hotelu lub bez­po­śred­nio w Aqu­arius PUB. Dla miło­śni­ków waż­nych wyda­rzeń spor­to­wych Pub ofe­ruje moż­li­wość  oglą­da­nia rela­cji na dużym ekra­nie w jakość HD.

PUB  czynny codzien­nie od godz. 17 – 23

Ilość miejsc 80

 

 

The Q Club (HOTEL DIVA SPA)

 

W  The Q Club w każdy week­end czeka na Pań­stwa dosko­nały DJ z muzycz­nymi hitami, par­kiet do tańca, spe­cjalne, dys­ko­te­kowe efekty i dobrze zaopa­trzony bar.  W ciągu tygo­dnia ist­nieje moż­li­wość wyna­ję­cia The Q na imprezy oko­licz­no­ściowe zarówno pry­watne jak i firmowe.

Rezer­wa­cja loży  pod nr tel.: 94 35 36 041

Club czynny codzien­nie od godz. 10.00 — 22.00