plende
Polskie Centrum SPA Kołobrzeg

Koło­brzeg, mia­sto o dużej tra­dy­cji uzdro­wi­sko­wej, nazy­wany jest ostat­nio pol­ską sto­licą SPA. Składa się na to kilka czyn­ni­ków: bogata histo­ria, atrak­cyjne poło­że­nie, powszech­nie uznane walory kli­ma­tyczne oraz bar­dzo liczne obiekty SPA .

czy­taj więcej …

Reha­bi­li­ta­cja i odnowa

……przy­jedź do nas po zdrowie

U nas otrzy­masz pełen pakiet zabie­gów lecz­ni­czych wyko­ny­wa­nych w nowo­cze­snej bazie zabie­go­wej. Wszyst­kie zabiegi wyko­nują wykwa­li­fi­ko­wani fizjo­te­ra­peuci. Nasz per­so­nel medyczny — pomoże każ­demu indy­wi­du­al­nie zapla­no­wać sku­teczną kurację.

Zapew­niamy dosko­nałe warunki do lecze­nia i wypo­czynku, swo­bod­nego korzy­sta­nia z lokal­nych walo­rów lecz­ni­czych, przy­rod­ni­czych i mikroklimatu.

Leczymy cho­roby układu odde­cho­wego, krą­że­nia oraz reu­ma­tyczne. Zapew­niamy opiekę pielęgniarską.

Pro­fe­sjo­nalne zabiegi z zakresu fizy­ko­te­ra­pii, elek­tro­te­ra­pii, świa­tło­lecz­nic­twa i bal­ne­ote­ra­pii w sku­teczny spo­sób wpłyną na dobre samo­po­czu­cie.
Jeżeli lubisz rege­ne­ro­wać siły w ciszy i spo­koju, zwal­nia­jąc tempo i pobła­ża­jąc sobie, będziesz mógł pood­dy­chać aro­ma­tycz­nymi olej­kami
w łaźni paro­wej, wygrzać się w sau­nie fiń­skiej, popła­wić się w bąbel­kach jacuzzi poznać cudowne dzia­ła­nie masaży. Wypo­czy­nek nad morzem to ide­alny czas by zadbać o zdro­wie. W naszych obiek­tach zre­ge­ne­ru­jesz siły, odpocz­niesz i zyskasz nowe zapasy witalności.

Reha­bi­li­ta­cja w Koło­brzegu to świetny wybór dla osób szu­ka­ją­cych pro­fe­sjo­nal­nej opieki i sze­ro­kiej gamy zabie­gów. Sam dobór zabie­gów nastę­puje pod­czas kon­sul­ta­cji z leka­rzem spe­cja­li­stą w pierw­szych dniach po przyjeździe.

Elek­tro­te­ra­pia

Dia­dy­na­mik
Zabieg ma dzia­ła­nie znie­czu­la­jące, powo­du­jące prze­krwie­nie oraz wzmac­nia­jące tkankę łączną.

Inter­dyn
Zabieg o dzia­ła­niu uśmie­rza­ją­cym ból, popra­wia­ją­cym ukrwienie.

TENS
Jest to metoda uśmie­rza­jąca ból poprzez hamo­wa­nie recep­to­rów bólowych.

Prąd Kotza
Zabieg mający na celu wywo­ła­nie skur­czów głę­biej poło­żo­nych włó­kien mię­śnio­wych, wzrost siły i przy­rost masy mię­śnio­wej, poprawę meta­bo­li­zmu, obni­że­nie napię­cia mięśniowego.

Prąd Tra­berta
Zabieg o dzia­ła­niu sil­nie uśmie­rza­ją­cym ból i prze­ciw­za­pal­nym, powo­du­jący przekrwienie.

Gal­wa­ni­za­cja
Zabieg mający na celu poprawę zdol­no­ści reak­cji i funk­cji ner­wów rucho­wych, prze­krwie­nie, uśmie­rze­nie bólu, dzia­ła­nie przeciwzapalne.

Jono­fo­reza
Jono­fo­reza polega na wyko­rzy­sta­niu prądu sta­łego do przez skór­nej apli­ka­cji leków w postaci jonów. W zależ­no­ści od leku jono­fo­reza: pobu­dza ukrwie­nie, uśmie­rza ból lub działa przeciwzapalnie.

Magne­to­te­ra­pia

Lecze­nie zmien­nym polem magne­tycz­nym o niskiej czę­sto­tli­wo­ści. Zabiegi mogą być wyko­ny­wane poprzez ubra­nie, gips czy ban­daże. Wyka­zuje dzia­ła­nie prze­ciw­bó­lowe, prze­ciw­za­palne, roz­luź­nia­jące, zmniej­sza­nie napię­cia mię­śni, uspraw­nia­nie krą­że­nia obwo­do­wego co przy­spie­sza goje­nie ran oraz rege­ne­ra­cję tka­nek po krwa­wie­niach i zabie­gach operacyjnych.

Ultra­dź­więki

Ultra­dź­więki to fale aku­styczne o czę­sto­tli­wo­ści drgań wyż­szej niż zakres sły­szal­no­ści ucha ludz­kiego. Wyka­zują dzia­ła­nie uśmie­rza­jące ból, zwięk­sza­jące resorp­cję prze­krwie­nia, roz­luź­nia­jące mię­śnie, pobu­dza­jące rege­ne­ra­cję tka­nek, przy­spie­sza­jące miej­scowe pro­cesy prze­miany materii.

Fono­fo­reza

Jest to zabieg pole­ga­jący na wpro­wa­dza­niu leku za pomocą ultra­dź­wię­ków do tka­nek leżą­cych pod skórą.

Laser

Punk­towy

Jest to lecze­nie pro­mie­niami lasera, które dopro­wa­dzają ener­gię o pod­wyż­szo­nym natę­że­niu do tka­nek poło­żo­nych głębiej.Wykazuje dzia­ła­nie prze­ciw­za­palne, prze­ciw­bó­lowe, prze­ciw­o­brzę­kowe, roz­kur­czowe, immu­no­lo­giczne, przy­śpie­sza­jące rege­ne­ra­cję ner­wów, prze­ciw­kr­wo­toczne, pobu­dza­jące prze­mianę mate­rii.
Zabieg na ści­śle okre­ślo­nych punk­tach przez co zwięk­sza się jego skuteczność.

Ska­ner
Jest to lecze­nie pro­mie­niami lasera, które dopro­wa­dzają ener­gię o pod­wyż­szo­nym natę­że­niu do tka­nek poło­żo­nych głę­biej. Wyka­zuje dzia­ła­nie prze­ciw­za­palne, prze­ciw­bó­lowe, prze­ciw­o­brzę­kowe, roz­kur­czowe, immu­no­lo­giczne, przy­śpie­sza­jące rege­ne­ra­cję ner­wów, prze­ciw­kr­wo­toczne, pobu­dza­jące prze­mianę mate­rii.
Dzięki uży­ciu ska­nera pro­mień lasera dostar­czany jest rów­no­mier­nie do całej obję­tej zabie­giem okolicy.

Inha­la­cje

Solan­kowe, Aro­ma­te­ra­pia, Nebulizacje

Krio­te­ra­pia miejscowa

Zabieg miej­scowy z zasto­so­wa­niem CO2 w fazie cie­kłej, uzy­sku­ją­cego tem­pe­ra­turę do –75ºC.

Sol­lux

Lampa SOLLUX prze­zna­czona jest do wyko­ny­wa­nia zabie­gów nagrze­wa­nia tka­nek skóry za pomocą ener­gii ciepl­nej pro­mie­nio­wa­nia podczerwonego.

Kąpiele CO2

Pod wpły­wem kąpieli kwa­so­wę­glo­wej nastę­puje obni­że­nie ciśnie­nia tęt­ni­czego krwi, zwol­nie­nie czyn­no­ści serca, zwięk­sze­nie napię­cia żył oraz nasi­le­nie prze­miany materii.

Okłady fango

Fango jest to szlam lecz­ni­czy mine­ral­nego pocho­dze­nia wul­ka­nicz­nego. Zawiera kwas krze­mowy, tle­nek glinu, żelazo i magnez. Fango uży­wane do zabie­gów ma postać pla­strów o tem­pe­ra­tu­rze ok. 45ºC, które tera­peuta układa na bole­snej oko­licy ciała.

Hydro­ma­saż

Poprzez wyko­rzy­sta­nie oddzia­ły­wa­nia fizycz­nego i mecha­nicz­nego wody na orga­nizm czło­wieka hydro­ma­saż powo­duje roz­luź­nie­nie tka­nek, napię­cia mię­śnio­wego, poprawę ukrwie­nia, zmniej­sze­nie bólu, a także relaks.

Masaż

Wirowy koń­czyn gór­nych
Zabieg ma wpływ na prze­krwie­nie koń­czyn, zmniej­sze­nie obrzę­ków oraz roz­luź­nie­nie tkanek.

Wirowy koń­czyn dol­nych
Wpływa na prze­krwie­nie koń­czyn, zmniej­sze­nie obrzę­ków i zastoju krwi żyl­nej, roz­luź­nie­nie napię­tych mięśni.

Dre­naż BOA - mecha­niczny masaż lim­fa­tyczny koń­czyn gór­nych lub dolnych

Masaż uci­skowy wpływa dodat­nio na orga­nizm poprzez: pobu­dze­nie układu krwio­no­śnego i lim­fa­tycz­nego. Likwi­da­cje objawy zasto­jowe, pomaga we wchła­nia­niu obrzę­ków. Ponadto zasila organy w tlen i sub­stan­cje odżywcze.

Kine­zy­te­ra­pia

Lecze­nie ruchem, gim­na­styka lecz­ni­cza. Pod­stawą tej dzie­dziny fizjo­te­ra­pii są ćwi­cze­nia ruchowe.

Gim­na­styka ogól­no­uspraw­nia­jąca na Sali

Ma na celu popra­wie­nie ogól­nej spraw­no­ści fizycz­nej, osią­gnię­cie roz­luź­nie­nia, zwięk­sze­nie siły mię­śni, zwięk­sze­nie zakresu ruchów w stawach.

Tera­pia Master

Pod­wie­sze­nie czę­ściowe koń­czyn gór­nych lub dol­nych
Pro­gram ćwi­czeń, opar­tych o sys­tem linek i cię­żar­ków, które nie powo­dują bólu ani naci­sku na uszko­dzoną tkankę.

Pod­wie­sze­nie odcinka szyj­nego lub lędź­wio­wego krę­go­słupa
Pro­gram ćwi­czeń, opar­tych o sys­tem linek i cię­żar­ków, które nie powo­dują bólu ani naci­sku na uszko­dzoną tkankę.

Pod­wie­sze­nie cało­ściowe koń­czyn gór­nych lub dol­nych
Pro­gram ćwi­czeń, opar­tych o sys­tem linek i cię­żar­ków, które nie powo­dują bólu ani naci­sku na uszko­dzoną tkankę.