plende
Polskie Centrum SPA Kołobrzeg

Koło­brzeg, mia­sto o dużej tra­dy­cji uzdro­wi­sko­wej, nazy­wany jest ostat­nio pol­ską sto­licą SPA. Składa się na to kilka czyn­ni­ków: bogata histo­ria, atrak­cyjne poło­że­nie, powszech­nie uznane walory kli­ma­tyczne oraz bar­dzo liczne obiekty SPA .

czy­taj więcej …

Restau­ra­cje hotelowe

 HOTEL DIVA SPA

 

Bella Donna
W restau­ra­cji Bella Donna odnajdą Pań­stwo mie­szankę sma­ków i aro­ma­tów.
Szef kuchni Ryszard Pilecki kom­po­nuje wykwintne dania korzy­sta­jąc z dobro­dziejstw wielu kul­tur. Róż­no­rod­ność potraw zaspo­koi pra­gnie­nia naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych Gości, a ape­tyt wzro­śnie dwu­krot­nie pod­czas poka­zów live-cookingu.

 

Wypo­sa­że­nie wnę­trza umoż­li­wia orga­ni­za­cję zarówno uro­czy­stego ban­kietu jak i zabawy tanecz­nej. Prze­strzenne i ele­ganc­kie wnę­trze może pomie­ścić nawet 300 osób.

 

Restau­ra­cja czynna: codzien­nie od 7:30 do 22:00
Rezer­wa­cja sto­li­ków +48 94 35 36 000
recepcja@hoteldivaspa.pl

 

 

Ric­cardo
Kame­ralna atmos­fera Restau­ra­cji Ric­cardo, wykwintna kuch­nia i bogata karta win zmie­nią lunch czy kola­cję w wyjąt­kową chwilę wytchnie­nia.
Sekre­tem menu łączą­cego rary­tasy kuchni śród­ziem­no­mor­skiej ze spe­cja­łami z Morza Bał­tyc­kiego są wysu­bli­mo­wane skład­niki. Szef kuchni ser­wuje rów­nież dania wedle indy­wi­du­al­nych upodo­bań do Pań­stwa należy wybór: ryba pie­czona lub gril­lo­wana, okra­szona sosem czy zama­ry­no­wana w ziołach.

 

Restau­ra­cja czynna: codzien­nie od 12:00 do 22:00
Rezer­wa­cja sto­li­ków +48 94 35 36 000
recepcja@hoteldivaspa.pl

 

 

 

HOTEL AQUARIUS SPA

 

Restau­ra­cja Hory­zont
Wnę­trze tej restau­ra­cji wypeł­niają modele szyb­kich jach­tów i łodzi rega­to­wych są tu ser­wo­wane są dania przy­go­to­wy­wane według recep­tur kuchni całego świata oraz przy­sma­ków kuchni regionalnych.

 

Celem restau­ra­cji HORYZONT jest powolne daw­ko­wa­nie przy­jem­no­ści pły­ną­cej z wyso­kiej jako­ści usługi i spe­cja­łów szefa kuchni przy­go­to­wy­wa­nych tra­dy­cyj­nymi meto­dami, które to nie zmie­niły się od wie­ków POWRÓT DO KORZENI KUCHNI ( BACK TO THE BASIC)

 

Kuch­nia restau­ra­cji HORYZONT opiera się na pro­duk­tach eko­lo­gicz­nych, w nie­da­le­kiej przy­szło­ści ety­kietą restau­ra­cji zosta­nie idea SLOW FOOD która wiąże się z kuch­nią regio­nalną — bazu­jącą na pro­duk­tach lokal­nych z uzu­peł­nie­niem pro­duk­tami sezonowymi.

Restau­ra­cja czynna: codzien­nie od 7:30 do 22:00
Rezer­wa­cja sto­li­ków +48 94 35 36 444 / 555 / 507

 

 

HOTEL PRO VITA

 

Restau­ra­cja PRO VITA
W restau­ra­cyj­nym menu znaj­dzie­cie Pań­stwo tylko to, co naj­lep­sze z regio­nal­nej kuchni bał­tyc­kiej szcze­gól­nie sezo­nowe pro­dukty lokalne.

 

Tra­dy­cją dla Gości jest już zdrowe śnia­da­nie w for­mie bufetu. Z kolei bufet kola­cyjny, ze względu na jego obfi­tość, śmiało można nazwać ucztą dla podniebienia.

 

Dla naj­młod­szych restau­ra­cja ser­wuje spe­cjalne menu dla dzieci.

 

Restau­ra­cja czynna:
od ponie­działku do piątku: 12:00 — 22:00
w sobotę i nie­dzielę: 9:00 — 22:00

 

Rezer­wa­cja sto­li­ków +48 94 355 40 13
e-mail: recepcja@hotelprovita.pl