plende
Polskie Centrum SPA Kołobrzeg

Koło­brzeg, mia­sto o dużej tra­dy­cji uzdro­wi­sko­wej, nazy­wany jest ostat­nio pol­ską sto­licą SPA. Składa się na to kilka czyn­ni­ków: bogata histo­ria, atrak­cyjne poło­że­nie, powszech­nie uznane walory kli­ma­tyczne oraz bar­dzo liczne obiekty SPA .

czy­taj więcej …

Sana­to­rium SAN

Sana­to­rium SAN to obiekt typu Medi­cal SPA z roz­bu­do­waną bazą rehabilitacyjno-zabiegową. Można  tu też przy­je­chać tylko po wypo­czy­nek,  (opcja Hotel SAN), sko­rzy­stać z zabie­gów relak­sa­cyj­nych i upięk­sza­ją­cych (Gabi­net Urody) lub pozbyć się zbęd­nych kilo­gra­mów  na wcza­sach odchu­dza­ją­cych na licen­cji Dr Bar­da­dyna.  Nowo­ścią jest Aka­de­mia Zdro­wego Kręgosłupa.

 

Kaspro­wi­cza 17, 78–100 Koło­brzeg
Tel +48 94 352 64 40
e-mail: marketing@san.pl

 

www.san.pl