plende
Polskie Centrum SPA Kołobrzeg

Koło­brzeg, mia­sto o dużej tra­dy­cji uzdro­wi­sko­wej, nazy­wany jest ostat­nio pol­ską sto­licą SPA. Składa się na to kilka czyn­ni­ków: bogata histo­ria, atrak­cyjne poło­że­nie, powszech­nie uznane walory kli­ma­tyczne oraz bar­dzo liczne obiekty SPA .

czy­taj więcej …

Ścieżki rowe­rowe

Mię­dzy­na­ro­dowy Szlak Rowe­rowy Wokół Bał­tyku R10 (Nad­mor­ski Szlak Han­ze­atycki) — Euro­Velo 10

 

W roku 2010 powstał odci­nek łączący Dźwi­rzyno z Koło­brze­giem i obec­nie trasa o dłu­go­ści ponad 20 km i prze­biega od Dźwi­rzyna przez Koło­brzeg aż do Ustro­nia Mor­skiego. Trasa jest łatwa (wznie­sie­nia terenu do 10 m) i bar­dzo malow­ni­cza, prze­biega przez tereny chro­nione Natura 2000 oraz przez koło­brze­ski Ekopark.

 

odci­nek Dźwi­rzyno — Grzybowo

 

  • łączna dłu­gość — 5959 m
  • nawierzch­nia: asfalt

Ścieżka bie­gnie malow­ni­czymi lasami wzdłuż brzegu morza Bał­tyc­kiego od miej­sco­wo­ści Dźwi­rzyno aż do pla­no­wa­nego odcinka, który reali­zo­wany będzie przez Mia­sto Koło­brzeg na wyso­ko­ści ulicy Zachod­niej. Ścieżka oświetlona.

 

odci­nek Grzy­bowo — Kołobrzeg

 

  • łączna dłu­gość — 2000 m
  • nawierzch­nia: mineralna

W pełni oświe­tlona trasa rowe­rowa prze­cho­dząca przez byłe tereny woj­skowe wzdłuż morza Bał­tyc­kiego, ale w pew­nym odda­le­niu od plaży. Ścieżka koń­czy się w zabyt­ko­wym parku im. Jed­no­ści Naro­do­wej w zachod­niej czę­ści mia­sta Koło­brzeg. Mniej wię­cej w środku prze­biegu trasy, prze­cina ją ciąg pie­szo — rowe­rowy z osie­dla Radzi­kowo III do morza.

 

odci­nek Pod­czele — Sianożęty

 

  • łączna dłu­gość — 1005 m
  • nawierzch­nia: kostka brukowa

Począ­tek tego odcinka jest w Pod­czelu — dziel­nicy Koło­brzegu, gdzie do roku 1992 sta­cjo­no­wały oddziały radziec­kiej armii i gdzie funk­cjo­no­wało lot­ni­sko woj­skowe. Pod­czas prze­jazdu można zwie­dzać puste han­gary i prze­je­chać pasem star­to­wym o dłu­go­ści 2 km.

 

Odci­nek Sia­no­żęty — Ustro­nie Morskie

 

  • łączna dłu­gość — 2 883 m

Ścieżka łączy się w Ustro­niu Mor­skim z Mię­dzy­na­ro­do­wym Szla­kiem Pie­szym E-9 cią­gną­cym się wzdłuż całej Europy od miej­sco­wo­ści Brest we Fran­cji aż do Bra­niewa w Pol­sce. Ponadto ścieżka rowe­rowa łączy się z Błę­kit­nym Szla­kiem Pie­szym pro­wa­dzą­cym do naj­star­szych dębów w Pol­sce: 800-letniego dębu „Bole­sław” oraz 640-letniego dębu „Warcisław”.