plende
Polskie Centrum SPA Kołobrzeg

Koło­brzeg, mia­sto o dużej tra­dy­cji uzdro­wi­sko­wej, nazy­wany jest ostat­nio pol­ską sto­licą SPA. Składa się na to kilka czyn­ni­ków: bogata histo­ria, atrak­cyjne poło­że­nie, powszech­nie uznane walory kli­ma­tyczne oraz bar­dzo liczne obiekty SPA .

czy­taj więcej …

Siłow­nie i Fitness

Sala Fit­ness 28 m x 16 m


Prze­szklona sala przy­go­to­wana do zajęć tanecz­nych i fit­ness. W Sali tej pro­wa­dzone sa regu­larne zaję­cia róż­no­rod­nych form fit­ness, m.in.: step, pump, aero­bik, pila­tes, zumba itp.


Siłow­nia


Siłow­nia Jacek — pro­fe­sjo­nalna sala o powierzchni 400 m2 do ćwi­czeń siło­wych i rekre­acyj­nych. Odpo­wied­nie metody tre­nin­gowe pozwolą zrzu­cić zbędną tkankę tłusz­czową lub przy­brać na masie mię­śnio­wej.
Porad udziela trzy­krotny mistrz Pol­ski w kul­tu­ry­styce Jacek Jabłoń­ski oraz Edyta Jabłoń­ska instruk­tor fit­nessu siłowego.

Ośro­dek czynny jest:
od Ponie­działku do Piątku od 8–20
Sobota 10–17
Nie­dziela 9–12