plende
Polskie Centrum SPA Kołobrzeg

Koło­brzeg, mia­sto o dużej tra­dy­cji uzdro­wi­sko­wej, nazy­wany jest ostat­nio pol­ską sto­licą SPA. Składa się na to kilka czyn­ni­ków: bogata histo­ria, atrak­cyjne poło­że­nie, powszech­nie uznane walory kli­ma­tyczne oraz bar­dzo liczne obiekty SPA .

czy­taj więcej …

SPA

…nie­zwy­kle przy­jemna podróż w świat Spa…

Naszą główną spe­cjal­no­ścią są pobyty typu SPA, które dają moż­li­wość rege­ne­ra­cji i relaksu w krót­kim cza­sie, pobyty reha­bi­li­ta­cyjne oraz spe­cjalne wczasy odchu­dza­jące.

 
Idea SPA łączy roz­ma­ite spo­soby pie­lę­gna­cji poprzez wyra­fi­no­wane zabiegi, naj­czę­ściej oparte na tera­piach wod­nych i masa­żach. Woda jest wspa­nia­łym środ­kiem oczysz­cza­ją­cym orga­nizm, sto­so­wana zarówno jako napój jak i w pie­lę­gna­cji. Pomaga w die­tach, jest skład­ni­kiem kosme­ty­ków i spe­cy­fi­ków sto­so­wa­nych w kura­cjach SPA. Kon­takt z woda ma cha­rak­ter rekre­acyjny, relak­su­jący, a nawet lecz­ni­czy, a pod­wyż­szona tem­pe­ra­tura wydłuża w niej pobyt.

 

Klu­czo­wym ele­men­tem SPA jest odpo­wied­nio zapro­gra­mo­wany zespół atrak­cji wod­nych, na który skła­dają się naj­czę­ściej: gej­zery powietrzne, armatki wodne, dysze do masażu pod­wod­nego, leżanki powietrzne, para­sole wodne, sztuczne rzeki oraz baseny słu­żące do pły­wa­nia. W naszych obiek­tach SPA obok zespołu base­nów i atrak­cji wod­nych pod­stawą oferty jest sze­roki wachlarz zabie­gów opar­tych na róż­nych tech­ni­kach masażu oraz duży wybór zabie­gów kosme­tycz­nych. Do zabie­gów uży­wamy pre­pa­ra­tów reno­mo­wa­nych firm , wytwa­rza­nych wyłącz­nie z natu­ral­nych skład­ni­ków m.in. BIODROGISALCO.

 

Blask świec, cie­pła atmos­fera i przy­tul­ność wnę­trza pomogą cał­ko­wi­cie się odprę­żyć, wyci­szyć i zre­lak­so­wać. ofe­ru­jemy całą gamę zabie­gów kosme­tycz­nych takich jak: maski twa­rzy z alg, błota, boro­winy, zabiegi z maską kola­ge­nową, depi­la­cje woskiem, Henna, zabiegi na dło­nie i stopy, zabiegi wyszczu­pla­jące z kom­plek­sem anty­cel­lu­li­to­wym, okłady cze­ko­la­dowe na ciało i inne.

 
W naszych sty­lowo urzą­dzo­nych, kom­for­to­wych wnę­trzach zapew­niamy nie­po­wta­rzalną atmos­ferę oraz wysoką jakość masaży wyko­ny­wa­nych przez wykwa­li­fi­ko­wany per­so­nel. Wyko­nu­jemy pełną gamę taj­skiego masażu w tym: tra­dy­cyjny masaż taj­ski, taj­ski masaż wyszczu­pla­jący, taj­ski masaż stóp i dłoni, taj­ski masaż ple­ców, taj­ski masaż po ciąży, taj­ski masaż stem­plami zio­ło­wymi, taj­ski masaż ole­jami aromatycznymi.

 

Rów­no­le­gle nasze hotele pro­wa­dzą zaję­cia z fit­ness, takie jak: aero­bik, cal­la­ne­tics, stret­ching, body ball, Pila­tes, aqua-aerobik, step-aerobik, jogi­la­tes, siłow­nia, tury­styka rowe­rowa, tre­ning ergo­me­tryczny, ćwi­cze­nia relaksacyjne.

 

Nie­za­leż­nie od pory roku reali­zu­jemy w hote­lach okre­ślone pro­gramy zabie­gowe, tera­pie lecz­ni­cze i die­te­tyczne min.:

Ter­mo­te­ra­pia: sauna sucha, sauna parowa, krio­te­ra­pia;
Bal­ne­olo­gia: kąpiele, solan­kowe, kwa­so­wę­glowe;
Świa­tło­lecz­nic­two: lase­ro­te­ra­pia, lampa Sol­lux, świa­tło widzialne Foto Vita;
Fizy­ko­te­ra­pia: gal­wa­ni­za­cja, jono­fo­reza, elek­tro­sty­mu­la­cja, prądy dia­dy­na­miczne, izo­dy­na­miczne, Tra­berta, TENS, Nemeca, magnetoterapia,ultradźwięki;
Tera­pie uzdro­wi­skowe: pelo­ido­te­ra­pia – boro­winy, zawi­ja­nia, okłady boro­wi­nowe;
Tera­pie ruchem: kine­zy­te­ra­pia i gim­na­styka;
Tera­pie dietetyczne.

 

Nasze hotele posia­dają wysoki stan­dard, indy­wi­du­alny kli­mat oraz usy­tu­owa­nie w zasięgu plaży i brzegu mor­skiego. Ser­decz­nie zapra­szamy Pań­stwa do miej­sca gdzie każda współ­cze­sna kobieta może zadbać o swoją urodę, młody wygląd, korzy­sta­jąc z roz­ma­itych zabie­gów pie­lę­gna­cyj­nych oraz upiększających.

 

Wśród sze­ro­kiej gamy zabie­gów proponujemy:

PIELĘGNACJA CIAŁA - pie­lę­gna­cje dłoni i stóp, maki­jaż per­ma­nentny, pie­lę­gna­cje twa­rzy: mikro­der­ma­bra­zja, piling kawi­ta­cyjny, sono­fo­rezę, mezo­te­ra­pię ‚zabiegi: samo­re­gu­lu­jące, liftin­gu­jące, anty-age, nawil­ża­jące, kola­ge­nowe, złuszczające.

 

 

Baseny

 

Każdy z naszych hoteli posiada nowo­cze­sne AQUACENTER, w skład któ­rego wcho­dzą baseny spor­towe, spe­cjalne płyt­kie baseny dla dzieci jak i zespoły base­nów rekre­acyj­nych. Hydro­ma­saże, jacuzzi, dysze masu­jące, gej­zery wodne czy sztuczne rzeki uatrak­cyj­niają kąpiel i dają wiele rado­ści każ­demu, nie­za­leż­nie od wieku.

 

 

SAUNY

 

Do dys­po­zy­cji gości są rów­nież strefy saun z łaź­niami paro­wymi i sau­nami suchymi .W nie­któ­rych hote­lach zespoły saun nawią­zują sty­lem do łaźni antycz­nych i śród­ziem­no­mor­skich. Tra­dy­cja łączy się tu z nowo­cze­sno­ścią. Są tu sauny: fiń­skie, parowe, solne i ruskia bania.

 

 

RUSKA BANIA

 

Jest tra­dy­cyj­nie zbu­do­wana z drewna i kamie­nia. Wewnątrz tem­pe­ra­tura powie­trza osiąga 60–90 stopni Cel­sju­sza, a wil­got­ność 60%. Ławki na róż­nej wyso­ko­ści dają moż­li­wość wyboru tem­pe­ra­tury — niż­szej na dole, mak­sy­mal­nej u góry. W ruskiej bani panuje więk­sza wil­got­ność niż w innych sau­nach. Para, wydzie­la­jąca się przy pole­wa­niu wodą kamieni i ziół, pod­grze­wa­nych na pale­ni­sku, deli­kat­niej działa na skórę i ślu­zówkę. Jej nasy­ce­nie zio­łami i zawar­tość olej­ków ete­rycz­nych dają dodat­kowy efekt wspo­ma­ga­jący odpor­ność orga­ni­zmu. Sto­so­wane tra­dy­cyj­nie w ruskiej bani mio­tełki są robione naj­czę­ściej z gałą­zek brzo­zo­wych. Po wypa­rze­niu tra­dy­cja naka­zuje zanu­rze­nie się w prze­rę­blu. Ten wyma­ga­jący odwagi skok daje nie­za­po­mniane uczu­cie euforii.

 

Rytuał Ruskiej Bani łago­dzi napię­cia, pobu­dza wital­ność orga­ni­zmu.

 

Sło­wiań­ski rytuał w rosyj­skiej sau­nie przy­nosi ulgę oraz głę­boko relak­suje. Roz­po­czyna się od wypi­cia kie­liszka bar­dzo zim­nej wódki lub her­baty zio­ło­wej. Następ­nie wcho­dzimy do roz­grza­nej do 80 stopni Cel­sju­sza sauny, gdzie osoba pro­wa­dząca rytuał polewa kamie­nie polne wodą, co zwięk­sza wil­got­ność w sau­nie. Po chwili, za pomocą spe­cjal­nych witek dębo­wych osoby uczest­ni­czące w rytu­ale są okła­dane, biczo­wane gałąz­kami. Takie dzia­ła­nie ma dodat­kowo roz­grzać ciało, nie przy­no­sząc bólu. Na koniec ochła­dzamy ciało pod zim­nym prysz­ni­cem lub kost­kami lodu i odpo­czy­wamy na leżakach

 

 

GROTY SOLNE

 

W gro­tach sol­nych wyko­rzy­stuje się sól mor­ską z Morza Mar­twego . W gro­tach panuje spe­cy­ficzny mikro­kli­mat z wyjąt­kową czy­sto­ścią bak­te­rio­lo­giczną, a powie­trze nasy­cone jest mine­ra­łami i mikro­ele­men­tami. Poza korzystną dla czło­wieka ujemną joni­za­cją, powie­trze w gro­cie zawiera: jod, potas, wapń, magnez, selen oraz wiele innych pierwiastków.

 

 

SOLARIA

 

W razie nie­po­gody let­niej opa­le­ni­zny można nabrać dzięki naszym sku­tecz­nym sola­riom. W hote­lach ofe­ru­jemy naj­now­szej gene­ra­cji łóżka do opalania.

 

 

FITNES

 

Bli­skie sąsiedz­two prze­pięk­nego Parku Zdro­jo­wego (Nad­mor­skiego) umoż­li­wia relaks na świe­żym powie­trzu. Dobrą kon­dy­cję pozwolą rów­nież zacho­wać sale do ćwi­czeń oraz fit­nessu i car­dio fit­nessu, wypo­sa­żone w nowo­cze­sny sprzęt do ćwi­czeń dla osób o róż­nym stop­niu spraw­no­ści fizycz­nej. Można rów­nież sko­rzy­stać z zajęć rucho­wych pod okiem instruk­tora (pila­tes, aero­bik, aqua aero­bik na basenie).

 

Na miej­scu może­cie Pań­stwo wypo­ży­czyć rowery czy udać się na Nor­dic Wal­king.

 

Można także popró­bo­wać sił w jeź­dzie kon­nej lub odkry­wać uroki oko­licy pod­czas tere­no­wych prze­jaż­dżek. Wie­czo­rem, po dniu peł­nym wra­żeń, pro­po­nu­jemy chwilę odde­chu przy grze w bilard.
Naj­szyb­sze i naj­więk­sze efekty w kształ­to­wa­niu syl­wetki osią­gną Pań­stwo poprzez kom­plek­sowe połą­cze­nie indy­wi­du­al­nej diety wraz ze spe­cjal­nie opra­co­wa­nym pro­gra­mem tre­nin­go­wym. Cykliczne spo­tka­nia z naszymi spe­cja­li­stami pozwolą na szcze­gó­łową ana­lizę postę­pów, wpro­wa­dza­nie mody­fi­ka­cji oraz wska­za­nie naj­bar­dziej opty­mal­nej i sku­tecz­nej drogi do osią­gnię­cia wyma­rzo­nego sukcesu.

 

Dla miło­śni­ków aktyw­nych form wypo­czynku przy­go­to­wa­li­śmy wiele atrak­cji pozwa­la­ją­cych na poprawę kon­dy­cji fizycznej.

 

Gim­na­styka w wodzie
Aqu­aaero­bik
Nor­dic Wal­king gru­powy lub indy­wi­du­alny z tre­ne­rem

Zaję­cia fit­ness: aero­bik, cal­la­ne­tics, stret­ching, body ball, pila­tes, aqua-aerobik, step-aerobik, ćwi­cze­nia relak­sa­cyjne, jogilates