plende
Polskie Centrum SPA Kołobrzeg

Koło­brzeg, mia­sto o dużej tra­dy­cji uzdro­wi­sko­wej, nazy­wany jest ostat­nio pol­ską sto­licą SPA. Składa się na to kilka czyn­ni­ków: bogata histo­ria, atrak­cyjne poło­że­nie, powszech­nie uznane walory kli­ma­tyczne oraz bar­dzo liczne obiekty SPA .

czy­taj więcej …

Sta­tut

Roz­dział I Prze­pisy ogólne

§1

1. Fun­da­cja pod nazwą „Koło­brzeg Pol­skie Cen­trum SPA”, zwana dalej Fun­da­cją, usta­no­wiona została Aktem nota­rial­nym z dnia 22 lipca 2010 r., Rep. A Nr 5524/2010, spo­rzą­dzo­nym przez nota­riu­sza w Koło­brzegu Wal­de­mara Chwiał­kow­skiego, przez Fun­da­to­rów: Agnieszkę Tra­fas, „Pro-San” M. Jagiełka i M. Wisz­niew­ski spółka jawna z sie­dzibą w Koło­brzegu, Firma Budow­lano – Insta­la­cyjna „Mat – Mad” A. Mate­jak, R. Madera spółka jawna z sie­dzibą w Koło­brzegu, Sana­to­rium SAN spółka z ogra­ni­czoną odpo­wie­dzial­no­ścią z sie­dzibą w Koło­brzegu, „DIVA” spółka z ogra­ni­czoną odpo­wie­dzial­no­ścią z sie­dzibą w Koło­brzegu, Sana­to­rium Uzdro­wi­skowe „JANTAR” spółka z ogra­ni­czoną odpo­wie­dzial­no­ścią z sie­dzibą w Koło­brzegu, Zdro­jowa Hotels spółka z ogra­ni­czoną odpo­wie­dzial­no­ścią z sie­dzibą w Koło­brzegu, „Różew­scy SPA” spółka jawna z sie­dzibą w Koło­brzegu, Mają­tek Male­chowo spółka z ogra­ni­czoną odpo­wie­dzial­no­ścią z sie­dzibą Malechowo,

2. Fun­da­cja działa na pod­sta­wie ustawy z dnia 6 kwiet­nia 1984 r. o Fun­da­cjach (Dz.U. z 1991, Nr 46, poz. 203 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwiet­nia 2003 r. o Dzia­łal­no­ści pożytku publicz­nego i wolon­ta­ria­cie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
3. Fun­da­cja z chwilą zare­je­stro­wa­nia posiada oso­bo­wość prawną.

 

§2
1. Sie­dzibą Fun­da­cji jest miej­sco­wość Koło­brzeg.
2. Fun­da­cja działa na tere­nie Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej, przy czym w zakre­sie nie­zbęd­nym dla wła­ści­wego reali­zo­wa­nia celów może ona pro­wa­dzić dzia­łal­ność także poza gra­ni­cami Rze­czy­po­spo­li­tej Polskiej.

 

§3
1. Fun­da­cja może być człon­kiem kra­jo­wych i mię­dzy­na­ro­do­wych orga­ni­za­cji o tych samych lub podob­nych celach dzia­ła­nia zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cym porząd­kiem praw­nym.
2. Fun­da­cja reali­zu­jąc swoje cele może współ­pra­co­wać z innymi orga­ni­za­cjami kra­jo­wymi i zagra­nicz­nymi.
3. Fun­da­cja może two­rzyć oddziały, przed­sta­wi­ciel­stwa, filie a także uczest­ni­czyć w spół­kach prawa han­dlo­wego, być człon­kiem Sto­wa­rzy­szeń i usta­na­wiać fundacje.

§4
Mini­strem wła­ści­wym dla dzia­łal­no­ści Fun­da­cji jest Mini­ster Sportu i Turystyki.

 

 

Roz­dział II Cele Fun­da­cji i spo­soby działania

§5
Fun­da­cja pro­wa­dzi dzia­łal­ność spo­łecz­nie i gospo­dar­czo uży­teczną, a któ­rej celami są:
1. wzbo­ga­ca­nie lokal­nej oferty tury­stycz­nej poprzez pre­zen­ta­cje cie­ka­wych miejsc o zna­cze­niu uzdro­wi­sko­wym, SPA, wel­l­ness, medi­cal wel­l­ness, medi­cal SPA, tury­stycz­nym, histo­rycz­nym i kul­tu­ro­wym;
2. pro­mo­wa­nie i wspie­ra­nie pracy przed­się­bior­ców, insty­tu­cji i spo­łecz­no­ści zwią­za­nych z mia­stem;
3. roz­wój gospo­dar­czy w branży tury­stycz­nej na tere­nie mia­sta Koło­brzeg;
4. budo­wa­nie, kształ­to­wa­nie i pro­mo­wa­nie pozy­tyw­nego wize­runku mia­sta Koło­brzeg i oko­lic w kraju i za gra­nicą, w szcze­gól­no­ści poprzez pro­mo­wa­nie uzdro­wi­ska Koło­brzeg jako głów­nego ośrodka SPA w Pol­sce;
5. wspie­ra­nie roz­woju dzia­łal­no­ści uzdro­wi­sko­wej, tury­stycz­nej i rekreacyjno–sportowej na tere­nie Powiatu Koło­brze­skiego;
6. pro­mo­cja aktyw­nego wypo­czynku;
7. dzia­łal­ność na rzecz inte­gra­cji euro­pej­skiej w szcze­gól­no­ści poprzez współ­pracę z orga­ni­za­cjami z innych kra­jów;
8. ochrona środo­wi­ska natu­ral­nego, a zwłasz­cza walo­rów kli­ma­tycz­nych, zaso­bów surow­ców lecz­ni­czych oraz dóbr kul­tury i obiek­tów słu­żą­cych uzdro­wi­sko­wej ochro­nie zdrowia.

§6
Fun­da­cja reali­zuje swoje cele poprzez:
1. zbie­ra­nie i publi­ko­wa­nie mate­ria­łów doty­czą­cych Koło­brzegu i oko­lic;
2. orga­ni­zo­wa­nie spo­tkań z oso­bami zwią­za­nymi z Koło­brze­giem i zaan­ga­żo­wa­nymi w jego roz­wój;
3. orga­ni­zo­wa­nie wspól­nych przed­się­wzięć pro­mo­cyj­nych, kam­pa­nii rekla­mo­wych poka­zu­ją­cych mia­sto Koło­brzeg jako walor kulturalno-turystyczny;
4. orga­ni­zo­wa­nie tar­gów i wystaw;
5. repre­zen­to­wa­nie przed­się­bior­ców branży tury­stycz­nej z Powiatu Koło­brze­skiego na tar­gach i wysta­wach kra­jo­wych i zagra­nicz­nych;
6. współ­dzia­ła­nie z wła­dzami, insty­tu­cjami oraz orga­ni­za­cjami zain­te­re­so­wa­nymi dzia­łal­no­ścią Fun­da­cji,
7. podej­mo­wa­nie, opi­nio­wa­nie i wspie­ra­nie ini­cja­tyw doty­czą­cych roz­woju infra­struk­tury tury­stycz­nej mia­sta Koło­brzeg i regionu,
8. pozy­ski­wa­nie środ­ków finan­so­wych i rze­czo­wych oraz usług od innych pod­mio­tów mogą­cych wspo­móc dzia­łal­ność Fun­da­cji;
9. stwo­rze­nie plat­formy wymiany poglą­dów i doświad­czeń dla przed­się­bior­ców z Koło­brzegu i oko­lic;
10. akty­wi­za­cję środo­wisk lokal­nych i grup zawo­do­wych two­rzą­cych pro­dukt tury­styczny mia­sta Koło­brzeg i jego regionu;
11. doradz­two, pomoc i szko­le­nie przed­się­bior­ców zain­te­re­so­wa­nych współ­pracą z Fun­da­cją;
12. wyda­wa­nie wła­snych publikacji.

 

Roz­dział III Mają­tek Fundacji

§7
1. Mają­tek Fun­da­cji sta­nowi fun­dusz zało­ży­ciel­ski w kwo­cie 1.800 zł (tysiąc osiem­set zło­tych).
2. Mają­tek Fun­da­cji służy wyłącz­nie do reali­za­cji celów sta­tu­to­wych Fun­da­cji.
3. Mają­tek Fun­da­cji powstaje z nastę­pu­ją­cych źró­deł:
a. daro­wizn, spad­ków i zapi­sów,
b. dota­cji i sub­wen­cji kra­jo­wych,
c. dota­cji i sub­wen­cji oraz finan­so­wań celo­wych pocho­dzą­cych z fun­du­szy pomo­co­wych w ramach Unii Euro­pej­skiej;
d. docho­dów ze zbió­rek i imprez publicz­nych,
e. docho­dów z dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej oraz majątku Fun­da­cji,
f. opłat za przy­stą­pie­nie do pro­gra­mów orga­ni­zo­wa­nych przez Fundację,

§8
1. Dochody Fun­da­cji pocho­dzące z dota­cji, sub­wen­cji, daro­wizn, spad­ków i zapi­sów, mogą być użyte na reali­za­cję celów Fun­da­cji, o ile spad­ko­biercy lub prze­ka­zu­jący dota­cje czy sub­wen­cje ina­czej nie posta­no­wili.
2. Oświad­cze­nie o przy­ję­ciu daro­wi­zny i w spra­wach z zakresu dzie­dzi­cze­nia składa Zarząd.
3. W przy­padku powo­ła­nia Fun­da­cji do dzie­dzi­cze­nia, Zarząd składa oświad­cze­nie o przy­ję­ciu spadku z dobro­dziej­stwem inwentarza.

 

§9
1. Fun­da­cja może pro­wa­dzić dzia­łal­ność gospo­dar­czą w zakre­sie:
han­del hur­towy, z wyłą­cze­niem han­dlu pojaz­dami samo­cho­do­wymi
sprze­daż deta­liczna pro­wa­dzona poza sie­cią skle­pową, stra­ga­nami i tar­go­wi­skami
dzia­łal­ność wydaw­ni­cza
dzia­łal­ność zwią­zana z pro­duk­cją fil­mów, nagrań wideo, pro­gra­mów tele­wi­zyj­nych, nagrań dźwię­ko­wych i muzycz­nych
dzia­łal­ność zwią­zana z opro­gra­mo­wa­niem i doradz­twem w zakre­sie infor­ma­tyki oraz dzia­łal­ność powią­zana
dzia­łal­ność usłu­gowa w zakre­sie infor­ma­cji
doradz­two zwią­zane z zarzą­dza­niem
reklama, bada­nie rynku i opi­nii publicz­nej
pozo­stała dzia­łal­ność pro­fe­sjo­nalna, naukowa i tech­niczna, gdzie indziej nie­skla­sy­fi­ko­wana
dzia­łal­ność zwią­zana z wyszu­ki­wa­niem miejsc pracy i pozy­ski­wa­niem pra­cow­ni­ków
dzia­łal­ność orga­ni­za­to­rów tury­styki, pośred­ni­ków i agen­tów tury­stycz­nych oraz pozo­stała dzia­łal­ność usłu­gowa w zakre­sie rezer­wa­cji i dzia­łal­no­ści z nią zwią­zane
pozo­stała dzia­łal­ność wspo­ma­ga­jąca pro­wa­dze­nie dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej, gdzie indziej nie­skla­sy­fi­ko­wana
2. Fun­da­cja do pro­wa­dze­nia swych spraw może zatrud­niać pra­cow­ni­ków.
3. Zakres pro­wa­dzo­nej dzia­łal­no­ści nie­od­płat­nej i odpłat­nej pożytku publicz­nego okre­ślony zosta­nie uchwałą Zarządu.

Roz­dział IV Wła­dze Fundacji

§10
Wła­dzami Fun­da­cji są:
1. Rada Fun­da­cji
2. Zarząd
Rada Fundacji

§11
1. Rada Fun­da­cji jest naj­wyż­szą wła­dzą Fun­da­cji.
2. Rada Fun­da­cji jest orga­nem sta­no­wią­cym, kon­tro­lu­ją­cym i opiniującym.

§12
1. W skład Rady Fun­da­cji wcho­dzą Fun­da­to­rzy oraz nie­któ­rzy dar­czyńcy.
2. Człon­kami Rady Fun­da­cji mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jed­nostki nie posia­da­jące oso­bo­wo­ści praw­nej, speł­nia­jące warunki o któ­rych mowa poni­żej.
3. Do Rady Fun­da­cji mogą być powo­łani dar­czyńcy, będący przed­się­bior­cami pro­wa­dzą­cymi w Powie­cie Koło­brze­skim dzia­łal­ność w zakre­sie pro­wa­dze­nia obiek­tów noc­le­go­wych i usług hote­lar­skich lub współ­two­rzą­cych pro­dukt tury­styczny mia­sta Koło­brzeg i Powiatu Koło­brze­skiego.
4. W imie­niu członka Rady Fun­da­cji będą­cego osobą prawną bądź jed­nostką nie posia­da­jącą oso­bo­wo­ści praw­nej działa wyty­po­wany przez takiego członka przed­sta­wi­ciel, któ­rym może być Czło­nek Zarządu, pro­ku­rent bądź inna osoba na pod­sta­wie udzie­lo­nego jej pisem­nie peł­no­moc­nic­twa.
5. Człon­ko­wie Rady Fun­da­cji będący oso­bami fizycz­nymi mogą dzia­łać poprzez swo­ich peł­no­moc­ni­ków.
6. Człon­ko­wie Rady Fun­da­cji oraz osoby dzia­ła­jące w ich imie­niu, o któ­rych mowa w ustę­pie 4 i 5, nie mogą być człon­kami Zarządu.
7. W razie powo­ła­nia Członka Rady Fun­da­cji będą­cego osobą fizyczną do Zarządu, jego człon­kow­stwo w Radzie Fun­da­cji ulega zawie­sze­niu na czas peł­nie­nia funk­cji członka Zarządu.
8. Z tytułu peł­nio­nej funk­cji w Radzie Fun­da­cji, człon­kom Rady nie przy­słu­guje wynagrodzenie.

§13
1. Rada Fun­da­cji składa się z 5 (słow­nie: pię­ciu) do 20 (słow­nie: dwu­dzie­stu) Człon­ków.
2. W skład pierw­szego składu Rady Fun­da­cji wcho­dzą:
– Agnieszka Tra­fas, pro­wa­dząca dzia­łal­ność gospo­dar­czą pod nazwą Hotel Zdro­jowy Pro-Vita Agnieszka Tra­fas z sie­dzibą w Koło­brzegu;
– Diva Sp. z o.o. z sie­dzibą w Koło­brzegu;
– Firma Budowlano-Instalacyjna “Mat-Mad” Spółka Jawna A. Mate­jak, R. Madera z sie­dzibą w Koło­brzegu;
– Mają­tek Male­chowo sp. z o.o. z sie­dzibą w Male­cho­wie;
PRO-SAN M. Jagiełka i M. Wisz­niew­ski Sp. J. z sie­dzibą w Koło­brzegu;
– Różew­scy SPA sp. j. z sie­dzibą w Koło­brzegu;
– Sana­to­rium SAN sp. z o.o. z sie­dzibą w Koło­brzegu;
– Sana­to­rium Uzdro­wi­skowe „Jan­tar” Sp. z o.o. z sie­dzibą w Koło­brzegu;
– Zdro­jowa Hotels Sp. z o.o. z sie­dzibą w Koło­brzegu.
3. Człon­ków Rady Fun­da­cji, na miej­sce Człon­ków, któ­rzy prze­stali peł­nić tę funk­cję lub dla roz­sze­rze­nia składu Rady Fun­da­cji, powo­łuje Rada Fun­da­cji w dro­dze uchwały pod­ję­tej jed­no­myśl­nie przez pozo­sta­łych Człon­ków Rady Fun­da­cji, z zastrze­że­niem §12 ust. 3.
4. Człon­kow­stwo w Radzie Fun­da­cji ustaje w przy­padku:
a) zło­że­nia pisem­nej rezy­gna­cji z funk­cji członka Rady Fun­da­cji;
b) śmierci bądź likwi­da­cji członka Rady Fun­da­cji;
c) ogło­sze­nia upa­dło­ści członka Rady Fun­da­cji.
5. W szcze­gól­nie uza­sad­nio­nych przy­pad­kach odwo­ła­nie członka Rady Fun­da­cji może nastą­pić w dro­dze uchwały pod­ję­tej więk­szo­ścią 2/3 gło­sów w obec­no­ści 2/3 pozo­sta­łych człon­ków Rady Fun­da­cji. Uchwała taka musi zawie­rać uza­sad­nie­nie. W gło­so­wa­niu nie uczest­ni­czy Czło­nek Rady Fun­da­cji, który ma zostać odwo­łany. Przy­czyną odwo­ła­nia może być m.in.:
a) naru­sza­nie dobrych oby­cza­jów kupiec­kich oraz zasad uczci­wej kon­ku­ren­cji w sto­sunku do innych człon­ków Rady Fun­da­cji;
b) zaprze­sta­nie wspie­ra­nia, w szcze­gól­no­ści finan­so­wego, Fun­da­cji;
c) nie­prze­strze­ga­nie wewnętrz­nych regu­la­mi­nów Fun­da­cji.
6. Ilość przy­słu­gu­ją­cych każ­demu z Człon­ków Rady Fun­da­cji gło­sów w Radzie Fun­da­cji uza­leż­niona jest od liczby posia­da­nych przez tego Członka obiek­tów hote­lo­wych (hoteli) oraz obiek­tów wspie­ra­ją­cych dzia­łal­ność Fun­da­cji w powie­cie koło­brze­skim, które zgłosi na piśmie Zarzą­dowi w spo­sób okre­ślony w ustę­pie 7 nn. para­grafu, z tym że na jeden obiekt hote­lowy (hotel) albo obiekt wspie­ra­jący dzia­łal­ność Fun­da­cji nie może przy­pa­dać wię­cej niż jeden głos w Radzie Fun­da­cji. W przy­padku zmniej­sze­nia albo zwięk­sze­nia liczby obiek­tów hote­lo­wych posia­da­nych przed danego Członka jego ilość gło­sów ulega auto­ma­tycz­nemu zmniej­sze­niu albo zwięk­sze­niu. Przez posia­da­nie obiektu hote­lo­wego rozu­mie się pro­wa­dze­nie przez danego Członka obiektu hote­lo­wego na pod­sta­wie jakie­go­kol­wiek tytułu praw­nego, w szcze­gól­no­ści prawa wła­sno­ści, najmu, dzier­żawy, leasingu, uży­cze­nia.
7. Usta­le­nia ilo­ści przy­słu­gu­ją­cych każ­demu z Człon­ków Rady Fun­da­cji gło­sów w Radzie Fun­da­cji doko­nuje się na pod­sta­wie pisem­nego oświad­cze­nia każ­dego z Człon­ków Rady Fun­da­cji zło­żo­nego Zarzą­dowi, w któ­rym wskaże on liczbę posia­da­nych przez niego obiek­tów hote­lo­wych (hoteli) oraz obiek­tów wspie­ra­ją­cych dzia­łal­ność Fun­da­cji w powie­cie koło­brze­skim, w opar­ciu o które obli­cza się liczbę gło­sów w Radzie Fun­da­cji. Takie samo oświad­cze­nie Czło­nek Rady Fun­da­cji złoży w przy­padku o któ­rym mowa w ustę­pie 6 zd. 2 nn. para­grafu w ter­mi­nie 14 (czter­na­stu) dni od dnia zaist­nie­nia pod­staw do jego zło­że­nia. W przy­pad­kach spor­nych w kwe­stii ilo­ści przy­słu­gu­ją­cych gło­sów w Radzie Fun­da­cji roz­strzyga Rada Fun­da­cji uchwałą pod­jętą więk­szo­ścią 3/4 gło­sów w obec­no­ści 3/4 człon­ków Rady Fun­da­cji. Uchwała taka musi zawie­rać uza­sad­nie­nie.
8. Rada Fun­da­cji może przy­znać wię­cej niż jeden głos na posie­dze­niach Rady Fun­da­cji:
a) dotych­cza­so­wemu człon­kowi Rady Fun­da­cji w uchwale pod­ję­tej jed­no­myśl­nie w obec­no­ści wszyst­kich człon­ków Rady Fun­da­cji, nie­za­leż­nie od posta­no­wień ust. 6;
b) nowo­po­wo­ła­nemu człon­kowi Rady Fun­da­cji w uchwale o któ­rej mowa w ust. 3.
9. Rada Fun­da­cji może uchwa­lić więk­szo­ścią 3/4 gło­sów w obec­no­ści 3/4 człon­ków Rady Fun­da­cji regu­la­min orga­ni­za­cyjny Rady Fun­da­cji. Zmiana regu­la­minu orga­ni­za­cyj­nego Rady Fun­da­cji wymaga uchwały pod­ję­tej więk­szo­ścią 3/4 gło­sów w obec­no­ści 3/4 człon­ków Rady Fundacji.

§14
1. Człon­ko­wie Rady Fun­da­cji wybie­rają ze swego grona Prze­wod­ni­czą­cego Rady oraz jego Zastępcę.
2. Prze­wod­ni­czący kie­ruje pra­cami Rady Fun­da­cji, repre­zen­tuje Radę Fun­da­cji na zewnątrz oraz zwo­łuje posie­dze­nia Rady Fun­da­cji.
3. W przy­padku nie­moż­no­ści peł­nie­nia funk­cji przez Prze­wod­ni­czą­cego Rady, jego upraw­nie­nia wyko­nuje Zastępca.

§15
1. Radę Fun­da­cji zwo­łuje Prze­wod­ni­czący Rady z wła­snej ini­cja­tywy albo na wnio­sek Zarządu lub Człon­ków Rady, któ­rym łącz­nie przy­słu­gują przy­naj­mniej 3 (słow­nie: trzy) głosy, zgło­szony na piśmie.
2. Uchwały Rady Fun­da­cji podej­mo­wane są zwy­kłą więk­szo­ścią gło­sów w obec­no­ści co naj­mniej 51% Człon­ków Rady Fun­da­cji, chyba że niniej­szy Sta­tut sta­nowi ina­czej. W razie rów­nej ilo­ści gło­sów decy­duje głos Prze­wod­ni­czą­cego Rady.
3. Uchwały Rady Fun­da­cji są osta­teczne i nie przy­słu­guje od nich odwo­ła­nie.
4. Rada Fun­da­cji zbiera się przy­naj­mniej raz na kwar­tał na posie­dze­niu zwy­czaj­nym, nie póź­niej niż w ter­mi­nie sze­ściu mie­sięcy od zakoń­cze­nia roku obra­chun­ko­wego w celu zatwier­dze­nia spra­woz­da­nia finan­so­wego Fun­da­cji, spra­woz­da­nia zarządu z dzia­łal­no­ści oraz udzie­le­nia zarzą­dowi absolutorium.

§16
Do wyłącz­nej kom­pe­ten­cji Rady Fun­da­cji należą:
1. nad­zór nad dzia­łal­no­ścią Fun­da­cji;
2. roz­pa­try­wa­nie i zatwier­dza­nie spra­woz­dań finan­so­wych Fun­da­cji;
3. two­rze­nie wewnętrz­nej struk­tury orga­ni­za­cyj­nej Fun­da­cji i opra­co­wy­wa­nie regu­la­mi­nów wewnętrz­nych;
4. powo­ły­wa­nie i odwo­ły­wa­nie Człon­ków Zarządu;
5. roz­pa­try­wa­nie i zatwier­dza­nie spra­woz­dań z dzia­łal­no­ści Zarządu;
6. udzie­la­nie abso­lu­to­rium Człon­kom Zarządu;
7. zawie­ra­nie umów z Człon­kami Zarządu;
8. usta­la­nie wyna­gro­dze­nia dla Człon­ków Zarządu z tytułu wyko­ny­wa­nia przez nich swo­ich obo­wiąz­ków;
9. usta­la­nie, w zależ­no­ści od sytu­acji, gór­nego pułapu i czasu trwa­nia zobo­wią­zań finan­so­wych, które mogą być zacią­gnięte przez Zarząd bez akcep­ta­cji Rady Fun­da­cji;
10. podej­mo­wa­nie uchwał w przed­mio­cie naby­cia, zby­cia, obcią­że­nia przez Fun­da­cję nie­ru­cho­mo­ści, udziału w nie­ru­cho­mo­ści oraz prawa wie­czy­stego użyt­ko­wa­nia;
11. podej­mo­wa­nie uchwał o człon­ko­stwie w innych orga­ni­za­cjach kra­jo­wych i zagra­nicz­nych.
12. zmiany Sta­tutu;
13. podej­mo­wa­nie decy­zji o roz­wią­za­niu Fundacji;

§17
Rada Fun­da­cji, w celu wyko­na­nia swych zadań jest upraw­niona do:
1. żąda­nia od Zarządu przed­sta­wie­nia wszyst­kich doku­men­tów doty­czą­cych dzia­łal­no­ści Fun­da­cji oraz zło­że­nia wyja­śnień w każ­dej spra­wie zwią­za­nej z dzia­łal­no­ścią Fun­da­cji;
2. doko­ny­wa­nia rewi­zji majątku oraz kon­troli finan­so­wej Fundacji.

 

Zarząd Fun­da­cji

§18
1. Zarząd jest wła­dzą wyko­naw­czą Fun­da­cji, repre­zen­tuje Fun­da­cję na zewnątrz i pro­wa­dzi jej sprawy bie­żące.
2. Zarząd składa się z 1 (słow­nie: jed­nego) do 3 (słow­nie: trzech) Człon­ków.
3. W skład pierw­szego Zarządu wcho­dzą:
a) Adam Hok – Pre­zes Zarządu
b) Woj­ciech Fur­ma­nek – Czło­nek Zarządu
c) Jan Wró­blew­ski – Czło­nek Zarządu.
4. Zarząd jest powo­ły­wany i odwo­ły­wany przez Radę Fun­da­cji. Rada Fun­da­cji naj­pierw wybiera Pre­zesa Zarządu, a następ­nie człon­ków Zarządu gło­su­jąc nad każ­dym oddziel­nie. Uchwały w przed­mio­cie powo­ła­nia i odwo­ła­nia człon­ków zarządu powinny być pod­jęte więk­szo­ścią 2/3 gło­sów w obec­no­ści 2/3 człon­ków Rady Fun­da­cji.
5. Rada Fun­da­cji odwo­łuje Zarząd w przy­padku nie udzie­le­nia zarzą­dowi abso­lu­to­rium, nie zatwier­dze­nia spra­woz­da­nia finan­so­wego za rok obro­towy lub nie zatwier­dze­nia spra­woz­da­nia Zarządu z dzia­łal­no­ści.
6. Kaden­cja Zarządu trwa 3 lata. Każdy Czło­nek Zarządu może zostać odwo­łany przed upły­wem kaden­cji. W przy­padku odwo­ła­nia Członka Zarządu, Rada Fun­da­cji może powo­łać nowego Członka w miej­sce odwołanego.

§19

Do kom­pe­ten­cji Zarządu należy:

1. kie­ro­wa­nie cało­kształ­tem dzia­łal­no­ści Fun­da­cji zgod­nie z uchwa­łami Rady Fun­da­cji;
2. repre­zen­to­wa­nie Fun­da­cji na zewnątrz i zacią­ga­nie zobo­wią­zań mająt­ko­wych;
3. zarzą­dza­nie mająt­kiem Fun­da­cji;
4. przyj­mo­wa­nie spad­ków, zapi­sów, daro­wizn, sub­wen­cji i dota­cji;
5. podej­mo­wa­nie decy­zji o uczest­nic­twie w ini­cja­ty­wach kul­tu­ral­nych i spo­łecz­nych;
6. wystę­po­wa­nie z wnio­skami do Rady Fun­da­cji o pod­ję­cie uchwał pozo­sta­ją­cych w kom­pe­ten­cji Rady Fun­da­cji,
7. inne sprawy prze­wi­dziane w niniej­szym Sta­tu­cie;
8. wszel­kie sprawy nie zastrze­żone dla innych władz Fundacji.

§20
1. Zarząd podej­muje swoje uchwały zwy­kłą więk­szo­ścią gło­sów.
2. Do skła­da­nia sku­tecz­nych oświad­czeń w imie­niu Fun­da­cji oraz zacią­ga­nia zobo­wią­zań mająt­ko­wych wyma­gane jest łączne dzia­ła­nie 2 (słow­nie: dwóch) Człon­ków Zarządu.

 

Roz­dział V Prze­pisy końcowe

§21
Uchwałę w przed­mio­cie zmian sta­tutu podej­muje Rada Fun­da­cji więk­szo­ścią 3/4 gło­sów w obec­no­ści 3/4 człon­ków Rady.

§22
1. Fun­da­cja ulega likwi­da­cji w razie osią­gnię­cia celów, dla któ­rych została usta­no­wiona lub w razie wyczer­pa­nia się jej majątku.
2. Likwi­da­to­rów Fun­da­cji powo­łuje i odwo­łuje Rada Fun­da­cji.
3. Środki finan­sowe i mają­tek pozo­stały po likwi­da­cji Fun­da­cji mogą zostać prze­zna­czone na pod­sta­wie uchwały Rady Fun­da­cji na rzecz dzia­ła­ją­cych w Rzecz­po­spo­li­tej Pol­skiej fun­da­cji o zbli­żo­nych celach.

Jeste­śmy grupą ludzi o podob­nym stop­niu zami­ło­wa­nia do mia­sta i regionu, w któ­rym miesz­kamy. Emo­cjo­nal­nie anga­żu­jemy się w jego roz­wój. Łączy nas pasja do Koło­brzegu. Chcemy mieć wymierny wpływ na jego pozy­tywny wizerunek.

 

Z tej potrzeby w 2010 roku zało­ży­li­śmy Fun­da­cję Pol­skie Cen­trum SPA Koło­brzeg. Nasi fun­da­to­rzy to firmy i wła­ści­ciele obiek­tów i hoteli.

 

 

Razem pra­gniemy by Koło­brzeg stał się wio­dą­cym i naj­bar­dziej popu­lar­nym ośrod­kiem SPA w Polsce.

 

 

Reali­zu­jąc ten śmiały, lecz z naszej per­spek­tywy, zupeł­nie realny plan:

  • pro­wa­dzimy dzia­łal­ność spo­łeczną i gospodarczo-użyteczną,
  • dbamy o atrak­cyj­ność, wzbo­ga­ce­nie i popu­la­ry­za­cję lokal­nej oferty turystycznej,
  • nasza strona inter­ne­towa jest swo­istym prze­wod­ni­kiem i mate­ria­łem pro­mo­cyj­nym mia­sta. Pre­zen­tu­jemy na niej cie­kawe miej­sca o zna­cze­niu uzdro­wi­sko­wym, tury­stycz­nym i kul­tu­ro­wym. Przy­bli­żamy tra­dy­cyjne zja­wi­ska, które wpły­wają na współ­cze­sny obraz mia­sta, wzbo­ga­ca­jąc ich przed­sta­wie­nie o solidny rys historyczny.

 

Poza popu­la­ry­za­cją atrak­cji kli­ma­tycz­nych i kul­tu­ro­wych wspie­ramy i pro­mu­jemy przed­się­bior­ców i insty­tu­cje zwią­zane z mia­stem, szcze­gól­nie w zakre­sie dzia­łal­no­ści uzdro­wi­sko­wej i tury­stycz­nej, przez co wpły­wamy na roz­wój gospo­dar­czy tych branż w naszym mieście.

 

 

Pro­mu­jemy aktywny wypo­czy­nek. Współ­pra­cu­jemy z orga­ni­za­to­rami z innych kra­jów, przez co dzia­łamy na rzecz inte­gra­cji europejskiej.

 

 

Wiele tro­ski i uwagi poświę­camy ochro­nie śro­do­wi­ska natu­ral­nego i walo­rów kli­ma­tycz­nych Kołobrzegu.

 

 

Szcze­gól­nie leży nam na sercu popu­la­ry­za­cja dóbr kli­ma­tycz­nych i przy­rod­ni­czych regionu. Chcemy więc, by Koło­brzeg stał się pol­skim, tęt­nią­cym życiem, ser­cem SPA. Cen­trum Tury­styki, Biz­nesu i Wypo­czynku na euro­pej­skim poziomie.