plende
Polskie Centrum SPA Kołobrzeg

Koło­brzeg, mia­sto o dużej tra­dy­cji uzdro­wi­sko­wej, nazy­wany jest ostat­nio pol­ską sto­licą SPA. Składa się na to kilka czyn­ni­ków: bogata histo­ria, atrak­cyjne poło­że­nie, powszech­nie uznane walory kli­ma­tyczne oraz bar­dzo liczne obiekty SPA .

czy­taj więcej …

Sun­rise Festival

Sun­rise Festi­val (ang. „Festi­wal wscho­dzą­cego słońca”) – daw­niej jako Sun­rise with Ekwa­dor – to jedna z naj­po­pu­lar­niej­szych imprez maso­wych w Pol­sce z muzyką house i trance orga­ni­zo­wana co roku na koniec ostat­niego tygo­dnia lipca. Głów­nym miej­scem orga­ni­za­cji imprezy jest Koło­brzeg (koło­brze­ski Amfi­te­atr) oraz koło­brze­ska plaża.

Przed­się­wzię­cie aktu­al­nie orga­ni­zuje MDT Agency, a głów­nym pomy­sło­dawcą był DJ Kris.
Festi­wal cha­rak­te­ry­zuje się świet­nie zapro­jek­to­wa­nymi wizu­ali­za­cjami, bar­dzo dobrym zbio­rem arty­stów oraz mno­go­ścią efek­tów specjalnych.

SUNRISE 2012 w Kołobrzegu

Wyjąt­kowe wyda­rze­nie — 10 EDYCJA SUNRISE FESTIVAL 2012 !!!
Tego­rocz­nej impre­zie towa­rzy­szy hasło „Opus Magnum“, czyli “WIELKIE DZIEŁO”. Na impre­zie wystą­pią m.in – Armin van Buuren, Paul van Dyk, Ferry Cor­sten, West­bam, Dash Ber­lin, Chuc­kie, San­der van Doorn i inni…

Jubi­le­uszowa, dzie­siąta edy­cja Sun­rise Festi­val to aż 10 imprez . Cała machina ruszy 20 lipca, a uru­chomi ją wielka gala ESKA MUSIC AWARDS w mia­steczku festi­va­lo­wym.
SUNRISE 2012 — TYDZIEŃ MODY Z GWIAZDAMI 10 EDYCJA SUNRISE 2012 — SUNRISE FASHION FESTIVAL
Od 23 do 25 lipca Koło­brze­giem rzą­dzić będzie moda, sztuka i muzyka. Od ponie­działku roz­pocz­nie się „Sun­rise Fashion Festi­val“.
Pod­czas tego wyjąt­ko­wego wyda­rze­nia orga­ni­za­to­rzy zapla­no­wali wiele poka­zów mody, warsz­ta­tów, wykła­dów, sean­sów fil­mo­wych oraz spo­tkań z cenio­nymi pro­jek­tan­tami i zna­nymi oso­bi­sto­ściami świata sztuki i kul­tury. Każdy z trzech dni zakoń­czy kon­cert połą­czony z poka­zem mody.

Czwar­tek 26 lipca to nie­co­dzienne wyda­rze­nie dla miło­śni­ków muzyki lat 80-tych i 90-tych. Wśród arty­stów wystę­pu­ją­cych tego dnia będą m.in.: San­dra, The Rub­bet­tes, Limahl.…. Kon­cert na żywo w mia­steczku festi­wa­lo­wym popro­wa­dzi znany dzien­ni­karz i pre­zen­ter muzyczny — Marek Sierocki.